SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 4. Petak, 11. veljače 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

5.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 3. veljače 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja 1 - Groblje

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE DPU 1 - GROBLJE

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je u članku 261. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07 i 14/10).

DPU 1 - Groblje se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04 i 45/04 - ispravak), te Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i Pravilnika o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02).

Članak 2.

Nositelj izrade plana je Općina Omišalj. Odgovorna osoba za praćenje izrade i donošenja plana je Općinski načelnik.

OBUHVAT DPU 1 - GROBLJE

Članak 3.

Prostorni obuhvat DPU-a 1 - Groblje utvrđen je kartografskim prikazom 3a. Prostornog plana uređenja Općine Omišalj i obuhvaća područje izdvojene namjene oznake G.

Površina obuhvata iznosi 1,55 ha, od čega na izgrađeni dio otpada 0,63 ha, a na neizgrađeni 0,92 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU DPU 1 - GROBLJE

Članak 4.

Prostorno uređenje

Temeljni dokument prostornog uređenja na području DPU 1 - Groblje je Prostorni plan uređenja Općine Omišalj, koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu DPU 1 - Groblje kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Građevinsko područje sastoji se od izgrađenog i neizgrađenog dijela što je prikazano u grafičkim prikazima broj 1 Korištenje i namjena prostora (1:25000) i broj 4.5 Građevinska područja naselja (1:5000).

Od građevina i pripadajućih prostorija groblja, na groblju Sv Duh izgrađena je mrtvačnica sa oproštajnom dvoranom i pomoćnim prostorijama te parkiralištem na ulazu u groblje. U suterenu zgrade osiguran je prostor za pogonski i radni dio groblja (spremišta) te prateće usluge poput prodaje svijeća i cvijeća, te opreme i sl.

Demografski pokazatelji

Demografske promjene naročito su se odrazile na području Općine Omišalj, a vezane su za imigracije stanovnika potaknute razvojem turizma i mogućnošću zapošljavanja u petrokemijskom pogonu i Janaf-u. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Općina Omišalj imala je 2998 stanovnika. Prema dobnoj strukturi radi se o relativno mladoj strukturi u kojoj 69 % čini radno aktivno stanovništvo a čak 29% stanovništva je dobne granice mlađe od 19 godina. Broj stanovnika dobne granice 75 i više godina, iznosi 127.

Broj ukopa u posljednje 3 godine iznosio je:

u 2008. god. ...29 ukopa

u 2009. god. ...25 ukopa

u 2010. god ....20 ukopa

Prometna i komunalna infrastruktura

Pristup groblju Sv. Duh osiguran je preko državne ceste D 102 i lokalne 58065.

Postojeće ceste većinom su modernizirane i rekonstruirane u svrhu proširenja cestovnih traka gdje je to moguće, te osiguranja toka za skretanje u križanjima.

Groblje ima osiguran priključak na vodovodnu mrežu i elektro mrežu, te izgrađenu javnu rasvjetu.

Ograničenje širenja groblja na sjeverozapadnu stranu predstavlja trasa naftovoda i njen zaštitni koridor, dok je na sjevernoj strani to vodotok, bujica. Ograničenje na jugozapadnoj strani također predstavlja prometnica i to L58065.

Zaštita prirodne i kulturne baštine

Sukladno Rješenju o utvrđivanju Povijesno urbane cjeline Omišalj od 9. veljače 2010. godine, Klasa UP-I-612-08/05-06/ 0928, područje groblja čini dio povijesno-urbane cjeline Omišlja, 3. zone zaštite - šira okolica povijesne jezgre grada Omišlja. Pod zaštitom je i crkvica Sv. Duh na groblju.

Zaštitu kulturno-povijesnih cjelina potrebno je provoditi sukladno kartografskom prikazu 3 Prostornog plana uređenja Općine Omišalj - Uvjeti korištenja, područja posebnih ograničenja u prostoru. Svaka građevina, odnosno cjelina predstavlja kulturno dobro stoga je za intervenciju bilo kojeg tipa potrebna suglasnost nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA DPU 1 - GROBLJE

Članak 5.

Detaljni plan uređenja u skladu s Prostornim planom uređenja detaljno razrađuje uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i načina priključivanja na komunalnu infrastrukturu te određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturno-povijesnih i drugih vrijednosti propisanih Zakonom.

Cilj izrade Plana je odrediti namjenu i uvjete uređenja prostora proširenja groblja sukladno programu za izgradnju groblja, sa osiguranim kapacitetom ukopa za narednih 30 godina.

Sukladno članku 16. Pravilnika o grobljima, DPU 1 - Groblje osim sadržaja određenih posebnim propisom treba sadržavati sljedeće dijelove i pokazatelje:

1. Program uređenja groblja koji se sastoji od:

- izvješća o pogodnosti lokacije,

- programa potreba, proračun dimenzija groblja i sadržaja sa iskazom površina, brojem i kapacitetom ukopnih mjesta,

- etapnost i uvjeti realizacije i korištenja.

2. Plan kompleksa groblja na katastarsko-topografskoj karti u mjerilu 1:500 koja sadrži naročito:

- namjenu površina: zelene i prometne površine, grobna polja, redovi i ukopna mjesta (obvezno označena i kotirana sa staze - međurazmaka po dužini), polja s brojem ukupnih mjesta i vrstom grobova te razmještaj uređaja i opreme,

- plan uređenja slobodnih i prometnih površina (zelenilo, ostale površine, oprema, materijali).

3. Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno polje u cjelini u mj. 1:200.

4. Nacrte i uvjete za gradnju i opremanje ukopnog mjesta kao detaljni tipski ili poseban nacrt u mjerilu 1:50 ili 1:100.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU DPU 1 - GROBLJE

Članak 6.

Za potrebe izrade DPU 1 - Groblje nije planirana posebna izrada stručnih podloga nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge koje za potrebe izrade DPU 1 - Groblje iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima, pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova DPU 1 - Groblje izrađivat će se na katastarsko-topografskoj podlozi u mjerilu 1:1000 i digitalnoj ortofoto karti.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJI DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU DPU GROBLJE IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade DPU 1 - Groblje zatražit će se od:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana J. Jelačića 1, Krk,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava za gospodarenja vodama, Trg kralja Petra Krešimira 4, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

- Hrvatske ceste d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, N. Tesle 9, 51000 Rijeka,

- HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. - regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka i Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu, Palmotićeva 82, Zagreb,

- HEP - distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 Krk,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Đ. Šporera 4, 51000 Rijeka

ROK ZA IZRADU DPU 1 - GROBLJE

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza DPU 1 - Groblje:

- dostava zahtjeva za izradu DPU 1 - Groblje (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) u roku od 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga DPU 1 - Groblje za potrebe prethodne rasprave - u roku od 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga DPU 1 - Groblje za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog DPU 1 - Groblje - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga DPU 1 - Groblje - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana- u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga DPU 1 - Groblje - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje UPU-a Omišalj I. kvartal 2012. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA DPU 1 - GROBLJE

Članak 11.

Do donošenja DPU 1 - Groblje u području njegovog obuhvata nije dozvoljena nova gradnja. Mogu se, u skladu sa smjernicama PPUO Omišlja, rekonstruirati postojeće građevine.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE DPU 1 - GROBLJE

Članak 12.

Izrada DPU 1 - Groblje financirat će se iz Proračuna Općine Omišalj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2142-06-11-01-6

Omišalj, 3. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr