SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 4. Petak, 11. veljače 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

4.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 3. veljače 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice (u nastavku teksta: Izmjene i dopune UPU 2 - Njivice) izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr.).

Članak 2.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice je Općina Omišalj. Odgovorna osoba za praćenje izrade i donošenja plana je Općinski načelnik.

RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 3.

Tijekom izrade UPU 2 - Njivice naišlo se na poteškoće vezane za odredbe za provođenje unutar turističke zone Peharček, koja u naravi predstavlja zonu u kojoj su smještene kuće za odmor. Namjena zone nije se mogla mijenjati radi ograničenja danih planovima višeg reda. Stoga se javila potreba analiziranja mogućnosti proširenja građevinskog područja naselja u sklopu Izmjena i dopuna PPUOO, te izvršiti izmjene u UPU 2 - Njivice.

UPU 2 - Njivice omogućava legalizaciju dijela građevina izgrađenih protivno izdanim odobrenjima za gradnju Preostali dio građevina izgrađenih protivno aktima za gradnju ne može se legalizirati jer su ograničenja - maximumi zadani PPUOO. Stoga je nakon Izmjene i dopune PPUOO potrebno redefinirati uvjete za legalizaciju građevina.

Obzirom na katastraske podloge kojima raspolažemo (ne postoji katastarska karta centra Njivica) neće biti moguće u skorije vrijeme donijeti detaljni plan centra Njivica - DPU Placa. Stoga je ocijenjeno da se parametri za gradnju i rekonstrukciju ove zone ugrade u UPU 2 - Njivice, kako se ne bi onemogućio razvoj.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice je u granicama obuhvata postojećeg UPU 2 - Njivice.

Površina obuhvata Plana iznosi 204,83 ha i nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području općine Omišalj je Prostorni plan uređenja općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/07 i 14/ 10) koji utvrđuje programske i prostorne postavke za UPU 2 - Njivice kao dokument prostornog uređenja užeg područja.

Odredbama Zakona o zaštićenom obalnom području mora ograničeno je planiranje ugostiteljsko-turističke i sportske namjene.

Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00, 12/ 05 i 50/06) određena su područja ugostiteljsko -turističke namjene izvan naselja, njihov položaj, vrsta, kapacitet, kao i smjernice za utvrđivanje izdvojenih građevinskih područja (hoteli, turistička naselja, autokampovi, luke nautičkog turizma i golf igrališta).

Navedeno predstavlja određena ograničenja u planiranju prostora kojih se treba pridržavati prilikom izrade Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Općine Omišalj, određuju se sljedeći ciljevi:

- redefiniranje područja obuhvata i uvjeta gradnje unutar ugostiteljsko-turističkih zona unutar naselja kao i njihovih obodnih područja uključenih u promjene,

- utvrđivanje dodatnih urbanističkih parametara (uvjeta smještaja i gradnje) u svrhu omogućavanja legalizacije bespravno izgrađenih građevina,

- korekcija ukupnog opsega područja posredne provedbe plana i redefiniranje normativa za prošireno područje neposredne primjene plana,

- detaljnija planska analiza obalnog prostora,

- provjera i ispitivanje prometnih rješenja na razini šireg centra naselja Njivice,

- ispitivanje i provjera uvjeta smještaja i gradnje građevina unutar sportsko-rekreacijske namjene.

POPIS STRUČNIH I KATASTARSKIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice izrađivat će se na kartama na kojima je rađen osnovni plan, a to je katastarsko-topografska podloga u mjerilu 1:2000 dopunjena ortofoto kartom.

Budući da je izrađena nova katastarska izmjera (nije još verificirana), izrađena podloga koristiti će se za povezivanje sa starom katastarskom podlogom.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJI DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 8.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna UPU 2- Njivice iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Omišalj,

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Krk, Trg Josipa bana Jelačića 3, 51500 Krk,

- Primorsko-goranska županija, Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- HEP - distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 Krk,

- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb,

- Hrvatske ceste d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, N. Tesle 9, 51000 Rijeka,

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od

dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti Izmjena i dopuna UPU 2 - Njivice s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora - u roku od 60 dana,

- donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama UPU 2 - Njivice - I. kvartal 2012. godine

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 10.

Na području užeg centra naselja Njivica pokrivenog planskom oznakom M1-4 za koje je propisana izrada DPU Placa, do donošenja Plana ,dozvoljeni su samo zahvati sanacije građevina unutar postojećih gabarita, te legalizacije izgrađenih građevina prema odredbama Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/10).

Na preostalom području naselja Njivice, do donošenja Plana, nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja 2-Njivice.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 11.

Izrada Izmjena i dopuna UPU 2-Njivice financirat će se iz Proračuna Općine Omišalj.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2142-06-11-01-5

Omišalj, 3. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr