SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 4. Petak, 11. veljače 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

3.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj 3. veljače 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 10 - Štalice

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja 10-Štalice (u daljnjem tekstu: UPU 10-Štalice) je u članku 261. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja općine Omišalj (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 52/07 i 14/10).

UPU 10-Štalice izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07 i 38/09) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade UPU 10-Štalice je Općina Omišalj. Odgovorna osoba za praćenje izrade i donošenja plana je Općinski načelnik.

OBUHVAT UPU 10 - ŠTALICE

Članak 3.

Prostorni obuhvat UPU-a 10- Štalice utvrđen je kartografskim prikazom 3a. Prostornog plana uređenja Općine Omišalj i obuhvaća arheološko-etnološko područje izdvojene namjene oznake namjene A 2.

Površina obuhvata iznosi 23,31 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU 10 - ŠTALICE

Članak 4.

Prostorno uređenje

Temeljni dokument prostornog uređenja na području UPU 10-Štalice je Prostorni plan uređenja Općine Omišalj, koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu Plana kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Prostor obuhvata ovog Plana zaštićen je s etnografskog aspekta još od 1968. godine kao prostor s koncentracijom ruralnih sadržaja budući da u gradu Omišlju takvih sadržaja nije bilo slijedom povijesnih komunalnih propisa.

Ovo naselje tradicionalnog je duha, namjenjeno prvenstveno seoskim gospodarstvima te povremenom stanovanju. Izgradnjom je planirana vrlo rahla struktura, gdje će prvenstveno dominirati zelene površine i kultivirani krajolik. Moguće je uz postojeće objekte planirati novu gradnju uz obavezno mišljenje Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, Konzervatorskog odjela u Rijeci i to na način da se u sklopu okućnice zadrže objekti tradicijskog graditeljstva.

Demografski pokazatelji

Demografske promjene naročito su se odrazile na području Općine Omišalj, a vezane su za imigracije stanovnika potaknute razvojem turizma i mogućnošću zapošljavanja u petrokemijskom pogonu i JANAF-u. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Općina Omišalj imala je 2998 stanovnika. Prema dobnoj strukturi radi se o relativno mladoj strukturi u kojoj 69% čini radno aktivno stanovništvo, a čak 29% stanovništva je dobne granice mlađe od 19 godina. Broj stanovnika dobne granice od 75 i više godina, iznosi 127.

Sadašnji karakter ovog dijela naselja urbo-sociološki određuje dijelom veća koncentracija populacije Roma u građevinama izrazito heterogenog karaktera kvalitete i morfologije a tako i pravne utemeljenosti.

Prometna i komunalna infrastruktura

U čitavoj zoni nema suvremene kolno-pješačke prometne infrastrukture već su prisutni u mješovitoj funkciji tradicionalni putevi u nerazvrstanoj kategoriji i bez posebnih oznaka iz plana višeg reda. Obzirom da zona ima etnološki karakter zaštite potrebno je dio puteva sačuvati intaktno u dijelu prostora koji ima i građevine i ruralna obilježja dovoljno sačuvana, pa ih planom odrediti kao puteve u naselju a pristupačne preko rubnjaka suvremene ulice u funkciji kolnog i pješačkog pristupa temeljem analize širine odnosno najužih mjesta, a tamo gdje je za sustav kompleksnijeg komuniciranja važno (npr. pristup školi i vrtiću ili povezivanje na obodne pristupe), potrebno je komunikaciju čuvati na izvornoj trasi i barem sa jednostranim suhozidom.

Pristup zoni osigurava se sa Ž5083 i L58065 i to trasom obodne prometnice od već postavljenog lijevka raskrižja s pristupnom cestom centru Omišlja Ž 5083, pa poželjno na točku obnovljenog raskrižja ove županijske prometnice prema luci Pesja na L58065.

Unutar prostora obuhvata nije izgrađena komunalna infrastruktura jer se radi o neizgrađenom području. Parcijalno je rješavano napajanje postojećih objekata (nekadašnje štale prenamjenjene za stanovanje) na južnom dijelu prostora Lokvice.

Kabliranje infrastruktura je također riješeno djelomično te će svakako trebati planirati kompletnu mrežu elektroopskrbe niskog napona i prateću/e trafostanice, javnu rasvjetu, telekomunikacijsku i svjetlovodnu infrastrukturu. Plinoopskrbe nema, te će ju također trebati predvidjeti planom.

Zaštita prirodne i kulturne baštine

Sukladno Rješenju o utvrđivanju Povijesno urbane cjeline Omišalj kulturnim dobrom od 9. veljače 2010. godine, Klasa UP-I-612-08/05-06/0928, integrirane su sve ranije zaštite prostora u jednu. Prostor »Štaje« nalazi se u zoni »B« djelomične zaštite povijesnih struktura. Potrebno je izraditi za prostor obuhvata konzervatorsku podlogu na nivou razrađenosti za potrebe UPU-a tako da se u integralnom ili barem elementarnom dokumentacijskom procesu obrade najvredniji pojedinačni elementi i sklopovi graditeljskog i ambijentalnog naslijeđa.

Zaštitu povijesno urbane cjeline potrebno je provoditi sukladno kartografskom prikazu 3 Prostornog plana uređenja Općine Omišalj - Uvjeti korištenja, područja posebnih ograničenja u prostoru. Konzervatorska podloga za Plan mora biti verificirana od strane nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara, a također i u kasnijoj provedbi Plana, tretman svake istaknute građevine odnosno sklopa, budući da predstavlja kulturno dobro mora biti utvrđen Planom, i intervencija bilo kojeg tipa na njima, mora biti popraćena odobrenjem sa strane Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU 10 - ŠTALICE

Članak 5.

Urbanistički plan uređenja u skladu s Prostornim planom uređenja Općine Omišalj, detaljnije (obzirom na mjerilo 1:2000) razrađuje uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i načina priključivanja na komunalnu infrastrukturu te određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih kulturno povijesnih i drugih vrijednosti propisanih zakonima i propisima.

Cilj izrade Plana je odrediti namjenu i uvjete uređenja prostora unutar granice obuhvata na način da kvalitetno i stručno te u skladu s naslijeđenim karakterom prostora poveže ovu zonu unutar sebe i sa okolinom te unaprijedi sustav povezivanja naseljenih zona u Općini Omišalj obzirom na neposredno rubno prisutne središnje funkcije osnovne škole i dječjeg vrtića. Također se u stambenom smislu reguliraju parcele za izgradnju i očuvanje graditeljskih istaknutih elemenata i sklopova u konačnom obimu za ovu generaciju UPU-a i PPUO-a.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU UPU 10 - ŠTALICE

Članak 6.

Za potrebe izrade Plana koristiti će se raspoloživa dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Predviđena je izrada već spomenute i propisane Konzervatorske podloge.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Konzervatorsku podlogu izradit će osoba ili tvrtka s dopuštenjem za tu vrstu radova izdatim od strane Ministarstva kulture.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, Plan će se izrađivati na katastarsko-topografskoj podlozi u mjerilu 1:2000 i digitalnoj ortofoto karti.

Budući da je izrađena nova katastarska izmjera (nije još verificirana), izrađena podloga koristiti će se za povezivanje sa starom katastarskom podlogom.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJI DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU UPU 10 - ŠTALICE IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, Rijeka,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana J.Jelačića 1, Krk,

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprava za gospodarenje vodama, Trg kralja Petra Krešimira 4, 10000 Zagreb,

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,

- Hrvatske ceste d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, N. Tesle 9, 51000 Rijeka,

- HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. - regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka i Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu, Palmotićeva 82, 10000 Zagreb,

- HEP - distribucija d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 Krk,

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Đ. Šporera 4, 51000 Rijeka.

ROK ZA IZRADU UPU 10 - ŠTALICE

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- donošenje UPU 10 - Štalice I. kvartal 2012.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA UPU 10 - ŠTALICE

Članak 11.

Do donošenja Plana u području njegovog obuhvata nije dozvoljena nova gradnja. Sukladno članku 244. Prostornog plana uređenja Općine Omišalj mogu se samo rekonstruirati postojeće građevine bez povećavanja gabarita. Radovi se odnose na saniranje konstrukcije, uređenje fasade, sve temeljem konzervatorskih uvjeta.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU 10 - ŠTALICE

Članak 12.

Izrada Plana financirat će se iz Proračuna Općine Omišalj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2142-06-11-01-4

Omišalj, 3. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr