SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 4. Petak, 11. veljače 2011.
OPĆINA OMIŠALJ

2.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće općine Omišalj, na sjednici 3. veljače 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi II. Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07 i 14/10) (u daljnjem tekstu: II. Izmjene i dopune PPUOO) izrađuju se temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), a u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr.).

Nositelj izrade II. Izmjena i dopuna PPUOO je Općina Omišalj. Odgovorna osoba za praćenje izrade i donošenja Plana je Općinski načelnik.

RAZLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 2.

Prilikom izrade urbanističkih planova uređenja za naselje Omišalj i naselje Njivice naišlo se je na poteškoće radi definiranih ugostiteljsko-turističkih zona planovima višeg reda. U naravi se radi o zonama kuća za odmor unutar naselja.

Obzirom da je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva odbilo izdati suglasnost na konačni prijedlog DPU-a Mulic radi preizgrađenosti prostora, potrebno je planom višeg reda omogućiti gradnju i uređenje javnih građevina, odnosno obale.

U naselju Omišalj potrebno je redefinirati obuhvat izrade UPU-a Hoteli Omišalj i ograničiti ga samo na hotelski kompleks jer trenutačno Hoteli Omišalj nemaju razvojnih planova koji bi trebali biti programski zadatak za izradu plana, pa se taj plan neće u skoroj budućnosti izrađivati. Gradnja i rekonstrukcija preostalog prostora od vile Lovorke do vile Vesne definirala bi se odredbama PPUOO.

Urbanističkim planom uređenja 2-Njivice omogućena je legalizacija samo dijela građevina izgrađenih protivno izdanim odobrenjima za gradnju jer su ograničenja zadana PPUOO. Stoga je potrebno redefinirati uvjete za legalizaciju građevina.

Tijekom izrade UPU 3-Petrokemijski pogon naišlo se na poteškoće oko definiranja uvjeta gradnje za proizvodne procese koji su planirani na tom području, te je stoga Ministarstvo odbilo dati suglasnost na konačni prijedlog plana radi njegove nedorađenosti i usklađenosti s PPUPGŽ. Stoga je potrebno analizirati nove trendove u poslovanju tvrtke i objekata od važnosti za RH te omogućiti neposrednu primjenu PPUOO gdje je to moguće.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat II. izmjena i dopuna PPUOO u granicama je obuhvata Prostornog plana uređenja općine Omišalj.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području općine Omišalj je Prostorni plan uređenja općine Omišalj, koji utvrđuje programske i prostorne postavke za prostorne planove uređenja užeg područja.

Odredbama Zakona o zaštićenom obalnom području mora ograničeno je planiranje ugostiteljsko-turističke i sportske namjene.

Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00, 12/ 05 i 50/06) određena su područja ugostiteljsko -turističke namjene izvan naselja, njihov položaj, vrsta, kapacitet, kao i smjernice za utvrđivanje izdvojenih građevinskih područja (hoteli, turistička naselja, autokampovi, luke nautičkog turizma i golf igrališta).

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Postojeći Prostorni plan uređenja Općine Omišalj treba izmijeniti i dopuniti u njegovom tekstualnom i grafičkom dijelu u cilju:

- redefiniranja ugostiteljsko-turističkih zona unutar i izvan naselja,

- provjere, ispitivanja, analize i utvrđivanja opsega ukupne površine građevinskog područja naselja sukladno postojećoj izgrađenosti i planiranoj gustoći,

- usklađivanja prometnih i infrastrukturnih koridora državne važnosti sa PPUPGŽ,

- redefiniranja područja obuhvata i opsega potrebnih planova užeg područja, te sukladno tome utvrđivanja i ažuriranja pravila i normativa za neposrednu primjenu,

- analiza i provjera proizvodnih i poslovnih zona prema novijim trendovima u gospodarstvu ali i konkretnijim zahtjevima korisnika spram procesa rada i poslovanja,

- analiza i provjera uvjeta gradnje za područja sportske i rekreacijske namjene izvan naselja,

- utvrđivanja detaljnih uvjeta i smjernica gradnje unutar područja posredne provedbe plana,

- redefiniranja smjernica za legalizaciju dijela građevina na području naselja Njivice.

STRUČNE I KATASTARSKE PODLOGE ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Izmjena i dopuna PPUOO izradit će se na postojećim topografskim kartama mjerila 1:25000 i katastarskim kartama mjerila 1:5000.

Ostale stručne podloge za izradu II. Izmjena i dopuna Plana nisu potrebne.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJI DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koje će sudjelovati u izradi II. Izmjena i dopuna PPUOO iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

- Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučka kapetanija Rijeka-ispostava Omišalj, Put mora 1, 51513 Omišalj,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk,

- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka,

- Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka,

- Lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk,

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

- Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka - Krk,

- HEP - Prijenos d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 Opatija,

- Ponikve doo, Vršanska 14, 51500 Krk,

- Hrvatska agencija za telekomunikacije, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb,

- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Nova Ves 50, 10000 Zagreb,

- Hrvatska pošta d.d. - Poštansko središte Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka,

- HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. - regija zapad, Ciottina 17 a, 51000 Rijeka,

- Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka,

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

- Jadranski naftovod d.d., Služba za razvoj i izgradnju, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

ROKOVI ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Rokovi za izradu pojedinih faza II. izmjena i dopuna PPUOO:

- dostava zahtjeva za izradu II. izmjena i dopuna PPUOO (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga II. izmjena i dopuna PPUOO za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga II. izmjena i dopuna PPUOO za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna PPUOO - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUOO - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUOO - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna PPUOO - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti II. izmjena i dopuna PPUOO s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora - u roku od 60 dana,

- donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Omišalj - I. kvartal 2012. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 9.

Tijekom izrade i donošenja II. Izmjena i dopuna PPUOO nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Prostornog plana uređenja općine Omišalj.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 10.

II. izmjene i dopune PPUOO financirat će se iz Proračuna općine Omišalj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2142-06-11-01-3

Omišalj, 3. veljače 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr