SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 21. Četvrtak, 24. lipnja 2004.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
9

5.

Na osnovi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 60/01) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 33/ 01 i 01/02) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj 08. lipnja 2004. godine, donosi

ODLUKU
o davanju na privremeno korištenje javnih površina

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način korištenja javnih površina, postupak dodjele zemljišta i visina naknade (zakupnine) za privremeno korištenje javnih površina.

Članak 2.

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se ulice, trgovi, javni prolazi, parkirališta, pločnici i druge površine javne namjene.

Članak 3.

Javne površine smiju se koristiti za namjene i uz uvjete propisane ovom Odlukom.

Površine iz stavka 1. ovog članka smiju se koristiti za postavu:

- naprava,

- kioska,

- stolova/stolica za ugostiteljsku djelatnost.

Članak 4.

Naprave u smislu ove Odluke su lako prenosivi objekti koji nisu priključeni na komunalnu infrastrukturu, a postavljaju se radi sezonske ili druge prigodne prodaje roba te pružanje usluga, i ne smatraju se objektima u smislu Zakona o gradnji (štandovi, automati, hladnjaci za sladoled, slikarski štafelaji i sl.).

Kiosci u smislo ove Odluke su privremeni tehološki dovršeni i cjeloviti objekti lagane konstrukcije, površine do 12 m2, a koji se u cijelosti ili u djelovima mogu prenositi i postavljati na određena mjesta i služe za obavljanje poslovne djelatnosti.

II. UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA

Članak 5.

Na području Općine Mošćenička Draga, na zemljištu koje se daje u zakup, smiju se postavljati samo tipizirani kiosci i naprave.

Općinsko vijeće posebnom odlukom utvrđuje veličinu i izgled kioska i naprave.

Članak 6.

Javna površina ispred ugostiteljskih poslovnih prostora smije se koristiti za postavu stolova i stolica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

U svrhu sezonske ili prigodne prodaje, javna površina ispred poslovnog prostora smije se koristiti za postavljanje škrinja za prodaju sladoleda, vitrina, polica, reklama i sl.

Članak 7.

Javne površine ispred poslovnog prostora smiju se koristiti za namjenu utvrđenu člankom 5. i 6. ove Odluke ukoliko se ne ometa prometovanje vozila i pješaka te se ne ometa ulaz u druge poslovne ili stambene prostore.

Članak 8.

Prigodna i povremena prodaja smije se odobriti i izvan utvrđenih lokacija i namjena, u dane odvijanja kulturnih, športskih, vjerskih i drugih manifestacija.

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka visinu naknade utvrđuje Općinsko vijeće.

Članak 9.

Javne površine ne smiju se uništavati niti ograđivati fizičkim zaprekama (ograde, lanci, stupići isl.), a niti im se narušiti osnovna namjena.

III. POSTUPAK DODJELE ZEMLJIŠTA I ZASNIVANJE ZAKUPA

Članak 10.

Javna površina daje se u zakup javnim natječajem koji se objavljuje u dnevnom tisku.

Javna površina daje se u zakup za razdoblje koje ne smije biti duže od jedne godine.

Članak 11.

Općinsko vijeće raspisuje javni natječaj i donosi odluku o davanju javnih površina u zakup.

Članak 12.

Javni natječaj sadrži:

1.lokaciju za postavu kioska ili naprave s naznakom djelatnosti koja se može obavljati,

2. početni iznos zakupnine,

3. vrijeme trajanja zakupa,

4. način plaćanja zakupnine

5. rok za podnošenje ponuda,

6.odredbu da na natječaju za zakup javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti smiju sudjelovati vlasnici poslovnog prostora ugostiteljskih radnji neposredno uz javnu površinu koja se daje u zakup,

7.odredbu da na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Općini Mošćenička Draga

Članak 13.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Općinsko vijeće donosi na osnovi:

1. dokaza o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti,

2. kvaliteti ponude,

3. ponuđene najviše visine zakupnine,

4.dosadašnjim radom i urednom podmirenju obveza prema Općini Mošćenička Draga

Ukoliko se javi više ponuditelja koji jednako ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

Članak 14.

Javna površina za postavu stolova/stolica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u zakup se daje fizičkim ili pravnim osobama koji neposredno uz javnu površinu koja se daje u zakup imaju u vlasništvu ugostiteljsku radnju.

Članak 15.

Uz zahtjev za zauzimanje javne površine za postavu tribina (pučke veselice, politički skupovi i sl.) podnosilac je obvezan dostaviti:

-dozvolu Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske,

-dokaz o narudžbi Komunalcu d.o.o. Opatija čišćenje javne površine nakon završetka manifesatacije,

-dokaz o uplaćenom novčanom pologu, kojega utvrđuje Općinsko vijeće, za uklanjanje eventualnih oštećenja na javnoj površini.

Članak 16.

Međusobni odnosi reguliraju se Ugovorom o zakupu koji se zaključuje u pisanom obliku i sadrži:

1. naznaku ugovornih strana,

2. opis i površinu zemljišta koje se daje u zakup,

3. djelatnost koja se obavlja na zakupljenom zemljištu,

4. vrijeme na koje se ugovor zaključuje,

5. iznos zakupnine s dospijećima,

6.odredbe o zabrani davanja u podzakup ili na korištenje zakupljene javne površine,

7. otkazni rok,

8. odredbe o prestanku ugovora o zakupu,

9.obvezu zakupnika da po isteku ugovora zemljište dovede u prvobitno stanje,

10. ostalo

Članak 17.

Javna površina ne smije se početi koristiti prije zaključenja ugovora o zakupu.

Zakupnik je dužan održavati čistoću unutar zakupljene površine i pridržavati se propisa o javnom redu i miru.

Zakupnik koji prodaje voće i povrće, cvijeće, prehrambene proizvode dužni su odvoz otpada ugovoriti s KP KOMUNALAC d.o.o. Opatija.

Članak 18.

Ugovor o zakupu smije se produžiti na zahtjev zakupnika ukoliko za to postoje uvjeti.

Zahtjev za produženje ugovora o zakupu podnosi se najmanje 8 dana prije isteka ugovora o zakupu i to pod uvjetima:

1.da je zakupac koristio zakupljenu površinu u skladu s ugovorom i da se protiv zakupnika nije vodio spor radi nepoštivanja ugovorenih odredbi,

2. da se zemljište ne privodi namjeni.

Odluku o produženju ugovora donosi Općinsko vijeće.

Članak 19.

Ugovor o zakupu javne površine prestaje na način propisan Zakonom, ovom Odlukom i ugvorom.

Članak 20.

Ugovor o zakupu javne površine raskinut će se prije isteka ugovorenog roka ukoliko:

1. zakupnik ne koristi zemljište duže od 30 dana,

2.zakupnik izda drugoj osobi zemljište na korištenje, odnosno u podzakup,

3.zakupnik koristi zemljište za djelatnost koja nije navedena u ugovoru o zakupu,

4. zakupnik ne plati zakupninu dva mjeseca uzastopno,

5.zakupnik postavi ili poveća kiosk odnosno napravu protivno ugovoru,

6. se zemljište privodi namjeni,

Otkazni rok ugovora o zakupu je 30 dana.

Ukoliko zakupodavatelj prijevremeno otkaže ugovor o zakupu iz razloga navedenih u točkama od 1 do 5. prethodnog stavka zakupnik nema prava tražiti od zakupodavatelja naknadu štete.

Članak 21.

Ukoliko zakupnik ne ukloni kiosk ili napravu, odnosno ne preuzme svoje stvari iz kioska ili naprave, ukloniti će se o njegovom trošku.

Kiosk ili napravu, odnosno stvari uklonjene na način iz stavka 1. ove Odluke, vlasnik je dužan preuzeti u roku od 30 dana od dana uklanjanja, s time da je prethodno podmirio zakupninu i trošak koji je nastao uklanjanjem i čuvanjem kioska ili naprave, odnosno stvari.

IV. VISINA ZAKUPNINE

Članak 22.

Naknada za korištenje javnih površina (zakupnina) utvrđuje se prema lokaciji i namjeni zemljišta koje se daje u zakup.

Javne površine razvrstavaju se u tri zone i to:

Zona I. - Mošćenička Draga: Šet. 25. travnja, Sv. Ivan

Zona II. - Mošćenička Draga - ostalo, Sv. Petar

Zona III. - Mošćenice, Brseč, Kraj i ostalo zemljište

Članak 23.

Visinu godišnje naknade (zakupnine) za sezonsko korištenje javnih površina za postavu kioska, naprava i stolova/stolica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sukladno prethodnom članku, utvrđuje Općinsko vijeće posebnom odlukom kao i visinu naknade za korištenje štanda u vlasništvu Općine.

U zoni iz članka 22. ove Odluke, s više lokacija za postavu naprava sa sličnom namjenom, visinu zakupnine čini prosječna ponudbena visina zakupnine ostvarena iz natječaja.

Članak 24.

Zakupnina za kioske i naprave plaća se unaprijed u 80 posto iznosa zakupa za razdoblje za koje je javna površina zakupljena, prije potpisa ugovora o zakupu.

Naknada za korištenje štanda u vlasništvu Općine plaća se unaprijed prije potpisa ugovora o zakupu.

Naknada za korištenje javnih površina za organizaciju pučkih veselica plaća se unaprijed.

Zakupnina za postavu stolova / stolica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti plaća se do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Općinsko vijeće smije organizatora pučke veselice osloboditi od plaćanja naknade za korištenje javne površine.

V. NADZOR

Članak 25.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalna inspekcija i nadležna inspekcija Državnog inspektorata.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

Komunalna inspekcija ukloniti će kiosk ili naprave postavljene suprotno odredbama ove Odluke, kao i u drugim

slučajevima kada se korisnik javne površine ne pridržava propisa o javnom redu i miru.

Članak 27.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se fizička, a globom od 1.000,00 kuna pravna osoba koja:

1.postavi kiosk ili napravu na javnu površinu izvan utvrđene lokacije, ili bez prethodno zaključenog ugovora o zakupu, odnosno dozvole zakupodavatelja,

2.uništava javnu površinu, ograđuje je fizičkim preprekama ili bitno narušava njezinu namjernu.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Postojeći ugovori o zakupu javne površine ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 29.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina (»Službene novine« Županije primorsko-goranske, broj 4/95., 20./99. i 14/ 04.).

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/04-01/05

Ur. broj: 2156/03-04-1

Mošćenička Draga, 8. lipnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Anton Rudan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr