SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 3. Srijeda, 2. veljače 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

9.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08 i 125/10), članka 18. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 19. sjednici održanoj 27. siječnja i 1. veljače 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjere
- sportska luka Stara voda, Općina Kostrena

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za luku posebne namjene, sportsku luku Stara Voda, Općina Kostrena, u svrhu obavljanja sljedećih djelatnosti:

- privez i odvez, te dizanje i spuštanje plovila članovima udruge,

- organiziranje sportskih natjecanja,

- upoznavanje članova sa vještinama i sportovima vezanih uz more.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je gospodarsko korištenje kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra na području Općine Kostrena, koje se sastoji od: k.č. 5388/10, 5388/11 5388/ 12, 5388/13 upisane u zk. ul. 3601 k.o. Kostrena Lucija, k.č. 5388/6 iz zk. ul. 3602 k.o. Kostrena Lucija, k.č. 5388/ 14 iz zk. ul. 3603 k.o. Kostrena Lucija, k.č. 5388/15, 5388/ 16, 5388/17, 5388/18, 5525/2 upisane u zk. ul. 3604 k.o. Kostrena Lucija i k.č. 5525/3 iz zk. ul. 3885 k.o. Kostrena Lucija.

Ukupna površina luke posebne namjene koja se daje u koncesiju iznosi 26.224 m2, od čega se 9.338 m2 odnosi na kopno, a 16.886 m2 na more, te je iskazano u Gauss- Kruegerovim geografskim koordinatama:

br. Točke

Y

X

1

5461596,11

5016567,12

2

5461604,46

5016581,27

3

5461642,69

5016604,72

4

5461632,99

5016622,46

5

5461612,47

5016685,90

6

5461618,61

5016706,76

7

5461592,70

5016710,59

8

5461481,14

5016747,30

9

5461464,78

5016724,63

10

5461413,00

5016726,00

11

5461396,00

5016706,00

12

5461579,56

5016548,06

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije prikazan na Kopiji katastarskog plana u mjerilu 1: 1000 izrađen od Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. u rujnu 2010. godine.

Grafički prikaz iz stavka 3. ovog članka ne objavljuje se.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 15.734,40 kuna (slovima: petnaesttisućasedamstotridesetičetiri kuna i četrdeset lipa).

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 20 % od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJAVANJE

Članak 5.

Ponuditelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. račun prihoda i gubitka za proteklu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03, 141/06 i 38/09)

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi-rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelju jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

. jamstvo za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2% od predviđene investicije u realizaciju projekta navedene u studiji gospodarske opravdanosti (bjanko zadužnica);

4. Idejno rješenje izrađeno sukladno odgovarajućem dokumentu prostornog uređenja;

5. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra;

6. rekapitulacijski list;

7. cjelokupnu natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju u pisarnicu Primorsko-goranske županije na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Riva 10, I kat, soba 106, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - sportska luka Stara Voda - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko- goranske županije s adresom ponuditelja. Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08 i 125/10) prema sljedećim kriterijima:

- ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade - 25%

- ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske naknade - 25%

- ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti - 20%

- iznos investicije u zaštitu okoliša (u okviru ukupnih investicija) - 30%

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija uz zakonom propisani sadržaj, sadrži i grafički dio područja obuhvata koncesije, rekapitulacijski list, predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti, te Nacrt ugovora o koncesiji, a može se, uz prethodnu najavu, podignuti u Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA, OTVORENI POSTUPAK

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko- goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovog članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Stručno povjerenstvo za koncesije pregledava i ocjenjuje pristigle ponude, i utvrđuje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istih.

Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

U slučaju odabira najpovoljnijeg ponuditelja istom će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji bit će obaviješteni bez odgode, preporučenom pošiljkom s povratnicom.

U slučaju donošenja odluke o poništenju postupka davanja koncesije primjenjuju se odredba članka 25. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08).

Odabrani ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja, u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan.

ŽALBA

Članak 11.

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i odluke o poništenju može se izjaviti žalba.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave sukladno članku 147. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07 i 125/08) putem Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije, Ciottina 17b, Rijeka.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te će u formi Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru biti objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-04/11-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-11-26

Rijeka, 2. veljače 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr