SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 3. Srijeda, 2. veljače 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

8.

Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 14. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08 125/10), članka 18. stavak 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske

županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj 27. siječnja i 1. veljače 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportskog, rekreacijskog,
ronilačkog centra s privezištem »Stari gat«
u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj

SADRŽAJ KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru, za gospodarsko korištenje sportskog, rekreacijskog, ronilačkog centra s privezištem »Stari gat« u uvali Čikat, Grad Mali Lošinj, koja uključuje:

* ambulantnu prodaju (sladoled, piće)

* iznajmljivanje suncobrana i ležaljki

* iznajmljivanje sandolina i pedalina

* iznajmljivanje plovila

* sportsko-rekreacijske djelatnosti (igre u moru, adrenalinski park, gumeni grad...)

* ronilačke tečajeve

* iznajmljivanje ronilačke opreme

* gospodarsko ronjenje i ronilački izlete

* privez i odvez plovila

* postavljanje plutajućih pontona za privez plovila sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji (članak 206. PPU Grada Mali Lošinj) i posebnim propisima

* rekonstrukciju privezišta »Stari gat« sukladno Lokacijskoj dozvoli, KLASA: UP/I-350-05/10-03/24 i UR. BROJ 2170/1-07-01/5-10-13 od 14. listopada 2010. godine izdanoj od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj, Primorsko-goranska županija.

PREDMET KONCESIJE

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena javna plaža i privezište, ukupne površine 14 682 m2, od čega kopneni dio iznosi 992 m2, a morski dio 13 690 m2.

Kopneni dio koji se daje u koncesiju čine katastarske čestice koje su upisane, u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda Mali Lošinj, Katastarska općina Mali Lošinj, z.k.ul. 6023 i 6226, kao pomorsko dobro, i to:

. dio k.č. 9009/13 - 411 m2

. cijela k.č. 13387 - 7 m2

. cijela k.č. 13439 - 263 m2

. cijela k.č. 13440 - 38 m2

. cijela k.č. 13441 - 62 m2

. cijela k.č. 13442 - 21 m2

. cijela k.č. 13443 - 190 m2

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

Broj točke

Y

X

1

5456759.611

4932092.929

2

5456756.582

4932097.220

3

5456705.654

4932054.010

4

5456702.573

4932050.021

5

5456687.380

4931973.978

 

6

5456689.970

4931962.533

7

5456693.902

4931946.249

8

5456695.192

4931934.895

9

5456693.260

4931885.842

10

5456701.308

4931883.198

11

5456704.148

4931884.322

12

5456705.054

4931881.972

13

5456725.945

4931875.103

14

5456764.161

4931854.429

15

5456779.398

4931888.075

16

5456749.607

4932019.788

17

5456765.850

4932085.052

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na situaciji u mjerilu 1:1000 izrađen od »Geo-Teo« d.o.o, Cres u kolovozu 2010. Grafički prikaz se ne objavljuje.

ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 16 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 73.410,00 kuna (slovima: sedamdesettritisućečettristodeset kuna).

Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 3% prihoda na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

OSOBNI, STRUČNI I FINANCIJSKI UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI PONUDITELJI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 5.

Podnositelj mora uz ponudu obavezno priložiti:

1. dokaze o sposobnosti ponuditelja:

. račun prihoda i gubitka za proteklu godinu (osim za novoosnovana društva i obrte);

. podatke o bonitetu i solventnosti (BON 1 i BON 2, osim za novoosnovana društva i obrte);

. izjavu da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili je imao;

. izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« 158/03, 141/06 i 38/09);

2. ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade;

3. studiju gospodarske opravdanosti, koja sadrži:

. postojeće stanje lokacije za koju se traži koncesija;

. plan investicija detaljno razrađen za cjelokupno vrijeme trajanja koncesije;

. iznos planirane investicije u zaštitu okoliša;

. iznos planirane ukupne investicije;

. izvore financiranja investicija (vlastiti izvori, krediti);

. procjenu rentabilnosti projekta (prihodi - rashodi);

. izjavu ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti i organizacijskim sposobnostima za ostvarenje koncesije;

. pismo namjere izdavatelja jamstva (banke) o davanju jamstva ponuditelju za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv;

4. jamstvo za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2% od predviđene investicije u realizaciju projekta navedene u studiji gospodarske opravdanosti (bjanko zadužnica);

5. lokacijsku dozvolu s idejnim rješenjem prema lokacijskoj dozvoli i studiji gospodarske opravdanosti;

6. prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra;

7. rekapitulacijski list;

8. cjelokupnu natječajnu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Članak 6.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u »Narodnim novinama«.

Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51000 Rijeka, u zatvorenoj dvostrukoj omotnici s naznakom: »Dostava ponude za koncesiju - plaža i privezište »Stari gat«, Čikat - ne otvarati«. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze s adresom ponuditelja.

Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. i 22. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, («Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/ 06, 63/08 i 125/10) prema sljedećim kriterijima:

- ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja
prema studiji gospodarske opravdanosti 40%

- ponuđena visina stalnog dijela koncesijske naknade 20%

- ponuđena visina promjenjivog dijela koncesijske
naknade 20%

- broj planiranih radnih mjesta 15%

- iznos investicija u zaštitu okoliša (u okviru ukupnih
investicija) 5%

Kriteriji iz stavka 1. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Članak 8.

Natječajna dokumentacija uz zakonom propisani sadržaj, sadrži i grafički dio područja obuhvata koncesije, rekapitulacijski list, predložak za izradu studije gospodarske opravdanosti, Lokacijsku dozvolu te Nacrt ugovora o koncesiji, a može se, uz prethodnu najavu, podignuti u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

OTVARANJE PONUDA, OTVORENI POSTUPAK

Članak 9.

Javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku obavit će Komisija za otvaranje ponuda trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12,00 sati u Primorsko- goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, Rijeka.

Komisiju iz stavka 1. ovoga članka imenuje pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

DONOŠENJE ODLUKE

Članak 10.

Stručno povjerenstvo za koncesije pregledava i ocjenjuje pristigle ponude, i utvrđuje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istih. Prijedlog navedenih odluka dostavlja Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije. U slučaju odabira najpovoljnijeg ponuditelja istom će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji, a o donesenoj odluci ostali ponuditelji biti će obaviješteni bez odgode preporučenom pošiljkom s povratnicom.

Odabrani ponuditelj može, nakon isteka roka mirovanja, u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, s Davateljem koncesije sklopiti ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja ugovora.

Koncesionar je obvezan u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o koncesiji dostaviti Davatelju koncesije Jamstvo (garanciju banke) koncesionaru za dobro izvršenje obveza glede investicija, prema planu investicija iz studije gospodarske opravdanosti ponuditelja, na iznos 7% planirane investicijske vrijednosti, s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv.

U slučaju da koncesionar u ostavljenom roku od 30 dana ne dostavi Jamstvo iz prethodnog stavaka ugovor o koncesiji smatrati će se ništetnim.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan.

ŽALBA

Članak 11.

Protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i odluke o poništenju može se izjaviti žalba.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave sukladno članku 147. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07 i 125/08), putem Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji, Ciottina 17 b, Rijeka.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije« te će u formi Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru biti objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-04/11-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-11-24

Rijeka, 2. veljače 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr