SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 2. Ponedjeljak, 31. siječnja 2011.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

1.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07,), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na svojoj 17. sjednici održanoj 27. siječnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Viškovo, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Poslove u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovom Odlukom obavlja Upravni odjel ureda načelnika (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 3.

Ukoliko Općina Viškovo osigurava pomoć u većem opsegu od pomoći koju osigurava Republika Hrvatska te druge pravne i fizičke osobe, prava iz socijalne skrbi mogu se ostvarivati na teret Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina) u skladu sa ovom Odlukom.

Članak 4.

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Općina može povjeriti Centru za socijalnu skrb Rijeka na temelju sklopljenog ugovora.

Općina može pružanje usluge pomoći i njege u kući povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga na temelju Ugovora.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je osoba ili obitelj koja ostvaruje prava iz socijalne skrbi na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi.

Korisnik socijalne skrbi je i:

1. tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete, dijete žrtva obiteljskog ili drugog nasilja, te dijete prema kojem je ili bi trebala biti primjenjena mjera obiteljsko ili kazneno pravne zaštite,

2. tjelesno ili mentalno oštećena ili bolesna odrasla osoba, starija, nemoćna i druga osoba koja zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama,

3. druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja i drugih uzroka.

Članak 6.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području Općine.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 11. ove Odluke može ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta i to:

a) socijalni uvjet

b) uvjet prihoda

c) posebni uvjet

a) Socijalni uvjet

Članak 8.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje jedno od prava i to:

1. Pravo na stalnu pomoć

2. Pravo na doplatak za pomoć i njegu

3. Pravo na pomoć i njegu u kući

4. Pravo na osobnu invalidninu

b) Uvjet prihoda

Članak 9.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- samac do 1.500,00 kn

- dvočlana obitelj do 2.000,00 kn

- tročlana obitelj do 2.500,00 kn

- četveročlana obitelj do 3.000,00 kn

Ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 500,00 kn.

Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda od nesamostalnog rada i mirovine ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, uvećan za mjesečni prihod od imovine i imovinskih prava, prihod od kapitala, prihod od osiguranja, utvrđen po zadnjoj potvrdi o visini dohotka.

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvaren u Centru za socijalnu skrb

- novčana naknada za tjelesno oštećenje

- doplatak za pomoć i njegu

- ortopedski dodatak

- osobna invalidnina

- doplatak za djecu

- obiteljska mirovina djeteta samohranog roditelja

- iznos alimentacije

- iznos novčane naknade za nezaposlenost

- iznosi s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom

- rodiljne naknade

c) Poseban uvjet

Članak 10.

Poseban uvjet ispunjavaju:

- hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),

- dijete, udovica i roditelj poginulog, umrlog od posljedica bolesti dobivenih tijekom služenja u OSRH (oružanim snagama Republike Hrvatske), zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

- dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu),

- dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu zbog nezaposlenosti prema Zakonu,

- udomljena djeca te djeca pod brigom skrbnika,

- dijete samohranog roditelja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog Zakona,

- ostale osobe s tjelesnim oštećenjem (oštećenje organizma od 80% i više) i mentalno oštećene osobe.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, usvojenici i pastorčad osoba iz prethodnog stavka ovog članka su izjednačena.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 11.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

2. Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima

3. Pravo na besplatnu marendu i ručak učenika osnovnih škola

4. Pravo na subvenciju troškova za pomoć i njegu u kući

5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

7. Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

8. Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza

9. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

10. Pravo na smještaj u ustanove i domove socijalne skrbi

11. Pravo na subvenciju troškova komunalnih usluga

12. Pomoć za prijevoz osoba sa invaliditetom

1. Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi

Članak 12.

Pravo na besplatnu prehranu dojenčadi u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi koje djeluje pri Domu zdravlja PGŽ može ostvariti dijete u dobi do navršenih 12 mjeseci života, ako korisnik ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) Socijalni uvjet

b) Uvjet prihoda

c) Posebni uvjet - djeca iz članka 10. ove Odluke

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu dojenčadi podnosi se Upravnom odjelu po preporuci odabranog liječnika pedijatra, a realizacija prava ostvarit će se u pravilu putem Savjetovališta za prehranu dojenčadi koje djeluje pri Domu zdravlja Primorsko-goranske županije.

2. Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima

Članak 13.

Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) može ostvariti korisnik za dijete, ako ispunjava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet - osobna invalidnina djeteta

b) posebne uvjete iz članka 10. ove Odluke ako:

- su oba roditelja zaposlena

- je samohrani roditelj zaposlen

- je jedan roditelj zaposlen, a drugi invalid

Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) ostvaruje obitelj s troje ili više djece za treće i svako naredno dijete ako istovremeno borave u jaslicama ili vrtiću.

3. Pravo na besplatnu marendu i ručak učenika osnovnih škola

Članak 14.

Pravo na besplatnu marendu može ostvariti korisnik za dijete, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

- uvjet prihoda

- poseban uvjet

- učenik koji je temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb smješten u udomiteljsku obitelj

- učenik s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koji pohađa za to posebno organiziranu školu

- učenik čiji roditelj ostvaruje pravo na stalnu novčanu pomoć temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb

Pravo na besplatan ručak ima učenik s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koji pohađa za to posebno organiziranu školu koja ima produženi boravak.

4. Pravo na subvenciju troškova za pomoć i njegu u kući

Članak 15.

Pravo na subvencioniranje troškova pomoći i njege do 10 sati mjesečno, može se priznati osobi kojoj je zbog mentalnog ili tjelesnog oštećenja, trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe:

- ako kumulativno ispunjavaju uvjet iz stavka 1. ovog članka i uvjet prihoda

Pravo utvrđeno ovim člankom ostvaruju osobe koje to pravo ne mogu ostvariti na teret Republike Hrvatske.

5. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 16.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja (najamnine) kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti osoba koja temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje pravo na stalnu pomoć, a čiji je podstanarski odnos za stan u vlasništvu fizičke odnosno pravne osobe reguliran ugovorom o najmu stana ovjeren od strane javnog bilježnika.

Osobe ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečnog iznosa najamnine u iznosu 350,00 kn.

6. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Članak 17.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava uvjet prihoda iz članka 9. Odluke.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije iz prethodnog stavka ovog članka odobrava se mjesečno do maksimalno 200,00 kuna, plaćanjem na račun HEP-a uz predočenje mjesečnog računa odnosno obračuna akontacije.

Korisnik je obvezan predočiti polugodišnji obračun utroška električne energije.

7. Pravo na oslobađanje plaćanja komunalne naknade

Članak 18.

Pravo na oslobađanje plaćanja komunalne naknade može ostvariti vlasnik ili korisnik stambenog prostora ukoliko ispunjava uvjet prihoda iz članka 9 Odluke, za pripadajući dio površine i to:

- samac do 35 m2

- dvočlana obitelj do 45 m2

- tročlana obitelj do 60 m2

- četveročlana obitelj do 70 m2

- peteročlana obitelj do 80 m2

Za svakog sljedećeg člana obitelji dodatnih 10 m2.

8. Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza

Članak 19.

Pravo na besplatan prijevoz ostvaruju članovi obitelji ako ispunjavaju uvjet prihoda.

Pravo na besplatan prijevoz iz stavka 1. ovog članka nema zaposlena osoba te radno sposobna osoba ako se uredno ne prijavljuje na Zavod za zapošljavanje.

Pravo na besplatan prijevoz ostvaruje nositelj prava ako ispunjava poseban uvjet.

Članak 20.

Pravo na subvencioniranje stvarne cijene vozne karte u javnom gradskom prijevozu imaju osobe starije od 65 godina, a cijenu utvrđuje posebnom odlukom KD Autotrolej.

Pravo na besplatan javni prijevoz imaju:

- dobrovoljni darovatelji krvi i to:

- muškarac s 40 ili više darovanja

-žena s 25 ili više darovanja
Status dobrovoljnog darovatelja krvi dokazuje se ispravom Hrvatskog Crvenog križa

- slijepe i gluhe osobe

- osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize

- osobe oboljele od multiple skleroze

- dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici

-osobe koje su u pratnji invalidnih osoba ukoliko invalidna osoba ne može samostalno koristiti sredstva javnog prijevoza

Pravo na besplatni javni prijevoz nema osoba kojoj to pravo pripada po nekoj drugoj osnovi.

Članak 21.

Pravo na besplatnu mjesečnu kartu za javni prijevoz može ostvariti učenik i student čija obitelj ispunjava uvjet prihoda ili poseban uvjet.

Pravo na besplatan prijevoz posebno organiziran od strane Općine ostvaruje dijete s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju koje ne može samostalno bez nadzora odrasle osobe putovati u ustanove predškolskog odgoja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

Status učenika ili studenta izvan područja Općine dokazuje se potvrdom škole ili fakulteta.

Članak 22.

Pravo na besplatni prijevoz u pravilu vrijedi:

- za redovne učenike do 30. lipnja

- za redovne studente do 30. rujna izuzev mjeseca kolovoza

- izvanredno za učenike za mjesec srpanj - kolovoz odnosno za studente kolovoz ukoliko obavljaju praksu, o čemu su dužni dostaviti potvrdu

- za ostale korisnike do konca kalendarske godine.

Članak 23.

Korisnik besplatnog prijevoza dužan je radi ostvarenja prava korištenja besplatnog prijevoza dostaviti potrebne isprave i dokaze o kojima ovisi ostvarivanje tog prava 30 dana prije isteka rješenja, a učenik i student na početku svake školske odnosno akademske godine.

9. Pravo na pomoć za pogrebne troškove

Članak 24.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova do iznosa 6.000,00 kn (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi (putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora), odnosno osobe kojima se ne može utvrditi prebivalište, a smrt je nastupila na području Općine.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se plati ispostavljeni račun pogrebnom poduzeću koje je ukop izvršilo.

10. Pravo na smještaj u ustanove i domove socijalne skrbi

Članak 25.

Općina može participirati plaćanje troškova smještaja u dijelu ili cijelosti u ustanove i domove socijalne skrbi.

U ustanove i domove socijalne skrbi smješta se socijalno ugrožena osoba - kronični psihijatrijski bolesnik i psihijatrijsko-gerijatrijski bolesnik, temeljem nalaza i mišljenja psihijatra ako:

- nema mogućnosti da joj pomoć i njegu u cijelosti osiguraju osobe koje imaju zakonsku ili ugovornu obvezu brinuti o njima

- kumulativno ispunjavaju socijalni uvjet i uvjet prihoda

Pripadajući iznos sredstava za podmirenje troškova smještaja u smislu prethodnog stavka ovog članka utvrđuje se ugovorom koji Korisnik sklapa sa ustanovom i domom socijalne skrbi.

Pripadajući iznos sredstava za podmirenje troškova smještaja Općina Viškovo podmirivat će najduže 6 mjeseci.

11. Pravo na subvenciju troškova komunalnih usluga

Članak 26.

Sukladno Odluci Skupštine KD Čistoća i KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, pravo na subvenciju troškova komunalnih usluga odvoza kućnog smeća i utroška vode za domaćinstvo mogu ostvariti korisnici koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

1. Socijalni uvjet (ako ostvaruju jedno od prava i to):

1. Pravo na stalnu pomoć

2. Pravo na doplatak za pomoć i njegu

3. Pravo na osobnu invalidninu

2. Uvjet prihoda

-samac do 2.000.00 kn

-dvočlana obitelj do 2.900,0 kn

-tročlana obitelj do 3.900,00 kn

-četveročlana obitelj do 5.000,00 kn

-ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 700,00 kn.

3. Poseban uvjet

V. POSEBNI OBLICI POMOĆI

Članak 27.

Osim prava utvrđenih u članku 11. ovom se Odlukom utvrđuju i posebni oblici pomoći:

1. Poklon paketi djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole (»prvašićima«)

2. Poklon paketi povodom božićno - novogodišnjih blagdana za djecu

3. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta (poklon bon)

4. Poklon paketi povodom božićno - novogodišnjih blagdana za starije osobe

5. Pravo na pomoć za nabavu opreme za invalide i osobe s poteškoćama u razvoju i nabavku lijekova

6. Sredstva za programe humanitarnih organizacija

7. Pravo na pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga

8. Sufinanciranje i besplatan produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim školama

Visinu iznosa za posebne oblike pomoći utvrđuje Općinski načelnik sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu.

1. Poklon paketi djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole (»prvašićima«)

Članak 28.

Pravo na poklon paket Općine ostvaruje učenik prvog razreda osnovne škole koji ima stalno prebivalište na području Općine Viškovo.

2. Poklon paketi povodom božićno-novogodišnjih blagdana za djecu

Članak 29.

Pravo na poklon paket povodom božićno-novogodišnjih blagdana ostvaruju sva djeca sa prebivalištem na području Općine od navršene 1. godine života do polaska u 1. razred osnovne škole.

3. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta (poklon bon)

Članak 30.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta (poklon bon) ostvaruje roditelj, usvojitelj odnosno staratelj za dijete pod uvjetom da dijete i barem jedan roditelj, usvojitelj odnosno staratelj imaju prebivalište na području Općine.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti do navršene godine dana starosti djeteta.

4. Poklon paketi povodom božićno-novogodišnjih blagdana za starije osobe

Članak 31.

Pravo na poklon paket Općine ostvaruje osoba koja je starija od 75 godina života te ima prebivalište na području Općine.

5. Pravo na pomoć za nabavu opreme za invalide i osobe s poteškoćama u razvoju i nabavku lijekova

Članak 32.

Općina Viškovo može sufinancirati dio troškova za nabavu opreme za invalide i osobe s poteškoćama u razvoju i nabavku lijekova neophodnih za život bolesnika ako ima prebivalište na području Općine i kumulativno ispunjava:

a) Socijalni uvjet

b) Uvjet prihoda

6. Sredstva za programe humanitarnih organizacija

Članak 33.

Proračunom Općine predvidjet će se sredstva za financijsku potporu programa humanitarnim organizacijama.

7. Pravo na pomoć roditeljima učenika osnovne škole za kupnju školskih knjiga

Članak 34.

Pravo na pomoć za kupnju školskih knjiga za učenike osnovnih škola ostvaruje roditelj koji ispunjava jedan od uvjeta:

- uvjet prihoda

- ima troje ili više školske djece

8. Sufinanciranje i besplatan produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim školama

Članak 35.

Pravo na sufinanciranje 50% troška nastavnog osoblja u produženom i cjelodnevnom boravku u osnovnim školama imaju učenici sa prebivalištem na području Općine.

Pravo na besplatan produženi i cjelodnevni boravak u osnovnim školama (100% troška nastavnog osoblja) imaju učenici sa prebivalištem na području Općine, čiji roditelji ispunjavaju uvjet prihoda.

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 36.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se temeljem pismenog zahtjeva stranke, a u iznimnim situacijama po službenoj dužnosti.

Članak 37.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava podnositelj je dužan predočiti Upravnom odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Upravni odjel će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, utvrditi isprave, odnosno dokaze koje je korisnik prava dužan priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnog prava.

Članak 38.

Upravni odjel Općine provest će postupak, zatražiti od stranke dostavu eventualno nedostajuće dokumentacije u roku od 8 dana, i donijeti upravni akt kojim odlučuje o pravu u rokovima utvrđenim zakonskim propisima.

O žalbi protiv akta Upravnog odjela Općine odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

Članak 39.

U tijeku ostvarivanja prava, korisnik je u pravilu dužan najmanje jednom godišnje ili po zahtjevu Upravnog odjela dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Korisnik prava je dužan prijaviti nadležnom Upravnom odjelu Općine svaku promjenu koja uvjetuje gubitak ili promjenu u korištenju prava u roku 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 40.

Obrasci za podnošenje zahtjeva sa popisom odgovarajućih isprava odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom podižu se u pisarnici Općine ili se mogu koristiti sa web portala Općine.

Članak 41.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisan ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravni način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 42.

Upravni odjel dužan je sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi Primorsko- goranske županije voditi propisanu evidenciju i dokumentaciju te o tome dostavljati izvješća.

Izvješća se dostavljaju Upravnom odjelu za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Primorsko-goranske županije.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 2/00, 16/00, 5/02, 10/04, 40/04, 8/ 05, 10/09).

Klasa: 021-04/11-01/01

Ur. broj: 2170-09-11-1-10

Viškovo, 27. siječnja 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr