SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 2. Ponedjeljak, 31. siječnja 2011.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

2.

Gradonačelnik Grada Opatije utvrdio je pročišćeni tekst Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji.

Pročišćeni tekst Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji obuhvaća:

- Pravilnik o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 1/07),

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/08),

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/10),

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/10), u kojima je označeno vrijeme stupanja na snagu Pravilnika te izmjena i dopuna Pravilnika.

PRAVILNIK
o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji
(pročišćeni tekst)

Na temelju članka 4., članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2. i 3., članka 12. stavka 5. i 6, članka 36. stavka 2. i članka 38. stavka 1., 2. i 4. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), gradonačelnik Grada Opatije, u svojstvu čelnika korisnika Proračuna, donosi

PRAVILNIK
o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola
u Gradu Opatiji

Članak 1.

Ovim Pravilnikom ustrojava se sustav unutarnjih financijskih kontrola, koji se sastoji od dvaju elemenata: financijskog upravljanja i kontrola te unutarnje revizije.

Sustav unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji djeluje u skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (u nastavku teksta: Zakon), na Zakonu utemeljenih propisa i ovog Pravilnika.

Članak 2.

Poslove voditelja za financijsko upravljanje i kontrole obavlja službenik gradske uprave kojeg imenuje i razrješuje gradonačelnik.

Članak 3.

Poslove osobe zadužene za nepravilnosti obavlja pročelnik gradskoga upravnog tijela u čijem je djelokrugu unutarnji nadzor.

Članak 4.

Poslove unutarnje revizije obavlja Jedinica za unutarnju reviziju, ustrojena izvan sustava upravnih tijela, izravno odgovorna gradonačelniku.

Jedinicom za unutarnju reviziju upravlja voditelj.

O imenovanju te o drugim pravima, obvezama i odgovornostima voditelja Jedinice za unutarnju reviziju vezanima za službeničke odnose odlučuje gradonačelnik.

Unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta Jedinice za unutarnju reviziju uređuju se pravilnikom, koji donosi gradonačelnik.

Članak 5.

Pročelnici gradskih upravnih tijela odgovaraju za aktivnosti financijskog upravljanja i kontrola koje uspostavljaju u tijelima kojima rukovode, u skladu sa Zakonom.

Članak 6.

Gradonačelnik može rješenjem imenovati financijske kontrolore, a na temelju procjene može imenovati i koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole, u skladu sa Zakonom.

Članak 7.

Subjekti provedbe sustava unutarnjih financijskih kontrola Grada Opatije surađuju međusobno, kao i sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija te s drugim nadležnim institucijama, u skladu sa Zakonom.

Osobe iz članka 2., članka 3., članka 4. stavka 2., članka 5. i članka 6. ovog Pravilnika uživaju zaštitu propisanu u članku 23. i članku 36. stavcima 3. i 7. Zakona.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/07-01/01

Ur. broj: 2156/01-03/01-11-7

Opatija, 28. siječnja 2011.

Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr