SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 2. Ponedjeljak, 31. siječnja 2011.
GRAD KASTAV
Moscenicka_draga-001

2.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) Gradsko vijeće Grada Kastva na 20. sjednici održanoj 27. siječnja 2011. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Kastva za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavke komunalne opreme na području Grada Kastva za 2011. godinu za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblje

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

- prijevoz putnika

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za kupnju zemljišta, gradnju, dodatna ulaganja i uređenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa tijekom 2011. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 3.200.000,00 kn

- prihodi od naknade za koncesije 10.000,00 kn

- prihodi od naknade za korištenje grobnih
objekata 300.000,00 kn

- ostala sredstva Proračuna Grada Kastva
za 2011. 14.366.000,00 kn


ukupno 17.876.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. Javne površine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.638.000,00 kn

. Autobusne čekaone u iznosu od 85.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Tekuće i investicijsko održavanje igrališta u iznosu 100.000,00 kuna

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Tekuće i investicijsko održavanje Lokvine u površini od 620,00 m2, u iznosu od 168.000,00 kuna.

Financira se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 158.000,00 kuna, te iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna

. Uređenje trga Belveder u Kastvu u površini 1000,00 m2 u iznosu od 85.000,00 kn.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Izgradnja nogostupa Spinčići - Belići u dužini od 100 m (jednostrano) u iznosu od 200.000,00 kn.

Kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste, financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Otkup zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kn

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 810.000,00 kuna te 190.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Javne površine financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.438.000,00 kuna, iz naknade za koncesije u iznosu od 10.000,00 kuna, te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 190.000,00 kuna.

2. Nerazvrstane ceste. . . . . . . . . . . . . . . . . 7.943.000,00 kn

. Idejni projekti za ceste i nogostupe na raznim lokacijama u iznosu od 85.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Projektna dokumentacija dijela ceste 233, dionica ceste Rešetari - Srdoči u dužini od cca 300 m u iznosu od 80.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Otplata glavnice te kamate za primljeni zajam za cestu Jurčići - Jurjenići (cesta 233) u ukupnom iznosu od 1.120.000,00 kuna.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Izgradnja ceste Ćikovići - 111. brigade ZNG-a u Kastvu (Cesta 409) - u dužini od 319,00 m, I faza, u iznosu od 1.168.000,00 kuna

Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Dodatna ulaganja - uređenje šumskih puteva u iznosu od 3.000.000,00 kuna na sljedećim lokacijama:

Tuhtani - Škrlji donja dionica u dužini od 659 m

Tuhtani - Škrlji gornja dionica u dužini od 483 m

Spinčićev breg - Carevo u dužini od 809 m

Belićev breg - Carevo u dužini od 1061 m

Pavletići - Loza u dužini od 776 m

Pavletići - Jelovičani u dužini od 1046 m

Žegoti - Pavletići u dužini od 374 m

Crekvina u dužini 1689 m

Radna zona Žegoti - Bani - Viškovo u dužini 344 m

Zvirić - Šparožna jama u dužini od 310 m

Jelovičani - Breza u dužini od 816 m

Jelušići - Breza u dužini od 1288 m

Brnčići - granica sa općinom Klana u dužini od 694 m

Uređenje šumskih puteva financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Dodatna ulaganja na ostalim nerazvrstanim cestama u iznosu od 140.000,00 kn

Brnčići - od k.br. 14 do 23 u dužini 110,00 m

Rubeši - od k.br. 35 do 42 u dužini 120,00 m

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa.

. Cesta u sportskoj zoni BA-3 i BA-4 u iznosu od 550.000,00 kuna

Dovršetak izgradnje cesta u sportskoj zoni: dionice BA-3 i BA-4 u ukupnoj dužini od 255,00 m.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 482.000,00 kuna te 68.000,00 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Cesta u RZ Žegoti - I. dionica: I. faza izgradnje ceste za Bani u dužini od 390,00 m u iznosu od 1.800.000,00 kuna

Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Nerazvrstane ceste u iznosu od 7.943.000,00 kn financiraju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.562.000,00 kuna te iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 6.381.000,00 kuna.

3. Groblje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

. Izgradnja zapadnog dijela gradskog groblja Kastav - polje C I. faza u iznosu od 500.000,00 kn.

Financira se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000,00 kuna te iz naknade za korištenje grobnih objekata u iznosu od 300.000,00 kuna.

4. Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000,00 kn

. Vodovodni ogranci u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna

Izgradnja vodovodnog ogranka Orbani, dužine 130 m

Izgradnja vodovodnog ogranka Brnini, dužine 100 m

Financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 250.000,00 kn.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 250.000,00 kuna.

5. Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500.000,00 kn

. Izrada projektne dokumentacije za kanalizaciju u iznosu od 500.000,00 kuna po dionicama:

Sanitarna kanalizacija kolektor u ul. Jurjenići od k.br. 1 do 1b, dužine 180 m

Sanitarna kanalizacija kolektori u Ul. Gorice, Brozovo i Jurčićeva ulica, dužine 700 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Jurčići - Jurjenići, dužine 398 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Rubeši - dionica 0, dužine 487 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Rubeši - dionica 1, dužine 1560 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Rubeši - dionica 2, dužine 2120 m

Sanitarna kanalizacija područja Donji Rubeši - istok, dužine 3900 m

Sanitarna kanalizacija područja Donji Rubeši - zapad, dužine 2900 m

Sanitarna kanalizacija kolektor Belići - Spinčići, dužine 765 m

Projektna kanalizacija se financira iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

. Kanalizacijski sustav Grada Kastva:

Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije Jurčići - Jurjenići, dužine 398 m

Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije u Ulici Gorice, Brozovo i Jurčićevoj ulici, ukupne dužine 700 m

. Izgradnja sanitarne kanalizacije kolektor Belići - Rubeši s ograncima, dužine 3751 m

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 7.500.000,00 kuna.

6. Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000,00 kn

. Obaveza za nabavu autobusa, sufinanciranje u iznosu od 45.000,00 kuna.

Kapitalna pomoć KD Autotrolej, financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za prijevoz putnika financira se iz ostalih sredstava Proračuna Grada u iznosu od 45.000,00 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/1

Ur. broj: 2170-05-01-1-11-4

Kastav, 27. siječnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr