SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 21. Četvrtak, 24. lipnja 2004.
GRAD ČABAR
9

9.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 06/02), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o priznanjima Grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom ustanovljuju se javna priznanja Grada Čabra (u daljnjem tekstu: Grad), njihov oblik, utvrđuju se uvjeti i način njihove dodjele, kao i tijela za provođenje postupka i dodjelu priznanja.

Članak 2.

Javna priznanja Grada Čabra su:

1. PLAKETA,

2. POVELJA POČASNOG GRAĐANINA,

3. NAGRADA GRADA,

4. ZAHVALNICA,

5. POHVALNICA.

Članak 3.

Javno priznanje Grada ne može se dodijeliti članovima Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća Grada Čabra za vrijeme trajanja njihova mandata.

II. VRSTE JAVNIH PRIZNANJA I UVJETI ZA NJIHOVU DODJELU

1. Plaketa

Članak 4.

Plaketa Grada je najviše javno priznanje Grada, a dodijelit će se fizičkim i pravnim osobama za izuzetne rezultate na području gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta , zaštite okoliša, turizma te drugih javnih djelatnosti, zapošljavanju mladih i nadarenih kadrove , pružanju solidarne-humanitarne pomoći oboljelima i sl.

Članak 5.

Godišnje se može, u pravilu, dodijeliti jedna Plaketa Grada.

2. Počasni građanin Grada Čabra

Članak 6.

Grad može, pojedinu osobu koja je zaslužna za Grad, proglasiti počasnim građaninom Grada Čabra.

Članak 7.

Počasnim građaninom Grada može biti proglašena fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom i djelovanjem, značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Grada.

Članak 8.

Godišnje se može, u pravilu, Počasnim građaninom grada proglasiti samo jedna osoba.

Članak 9.

Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.

Odluku o opozivu počasti donosi Gradsko vijeće Grada na prijedlog ovlaštenog predlagatelja iz ove Odluke.

4. Nagrada Grada

Članak 10.

Nagrada Grada dodjeljuje se fizičkoj osobi, grupi građana i udrugama za posebno vrijedne rezultate koji doprinose razvoju Grada u raznim područjima stvaralaštva.

Članak 11.

Nagrada Grada dodjeljuje se u iznosu od netto 3.000,00 kuna (protuvrijednost cca 400 eura), uz primjenu porezne stope od 15%.

Članak 12.

Godišnje se može dodijeliti jedna Nagrada Grada.

5. Zahvalnica

Članak 13.

Zahvalnica Grada dodjeljuje se pojedincima i pravnim osobama za značajnije donacije i pružene materijalne pomoći Gradu ili bilo kojim drugim javnim institucijama ili udrugama građana koje djeluju na području grada Čabra.

6. Pohvalnica

Članak 14.

Pohvalnica Grada Čabra dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama koje su postigle značajnije rezultate na slijedećim područjima:

a) športu:

- postignuti uspješni rezultati na državnim prvenstvima, ili plasiranje na natjecanja višeg ranga

b) kulturi:

- uspješno predstavljanje osobnih izložbi i promocije kulturnih priredbi u Gradu ili šire (izložbe likovnih radova, promocija muzičkih pjesama, prezentacija knjiga, i sl.)

c) odgoj, obrazovanje i zaštita okoliša:

- ostvareni uspješni rezultati u školskim i drugim natjecanjima iz područja odgoja, obrazovanja i zaštite okoliša,

- predstavljanje istraživačkih radova o Gradu Čabru,

d) humanitarne i ostale društvene aktivnosti:

- za postignute rezultate i dugogodišnji uspješni rad na području humanitarnih i ostalih društvenih aktivnosti.

III. IZGLED JAVNIH PRIZNANJA GRADA

Članak 15.

Javna priznanja Grada sastoje se od pisanog dijela u obliku Povelje.

Javno priznanje, Plaketa Grada uz Povelju, sastoji se od medalje i pismene potvrde primitka najvišeg priznanja Grada.

Javno priznanje Nagrada Grada, uz Povelju, sastoji se od nagrade u obliku novčane isplate.

Članak 16.

Sukladno prethodnom članku ove Odluke, izgled i oblik svih javnih priznanja Grada Čabra propisanih ovom Odlukom, posebnom odlukom utvrdit će Poglavarstvo Grada.

IV. POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE JAVNIH PRIZNANJA

Članak 17.

Postupak dodjele javnih priznanja: Plaketa, Povelja Počasnog građanin i Nagrada Grada, pokreće Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Čabra (u daljnjem testu: Odbor), javnim pozivom koji se objavljuje na oglasnoj ploči Grada.

Članak 18.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Čabra imaju: pojedinci, pravne osobe, javne ustanove, tijela državne uprave, udruge građana, političke stranke, Poglavarstvo, Gradsko vijeće, Odbori Gradskog vijeća i gradonačelnik, koji imaju prebivalište na području Grada ili su prijavljeni na području Grada.

Članak 19.

Za javna priznanja: Plaketa, Povelja počasnog građanina i Nagrada Grada postupak iz članka 18. ove Odluke pokreće se u prvom tjednu mjeseca svibnja, a ovlašteni predlagači iz članka 19 ove Odluke mogu podnijeti svoje prijedloge završno do 31. svibnja tekuće godine.

Postupak za dodjelu Javnih priznanja: Pohvalnica i Zahvalnica, ovlašteni predlagači iz članka 19. ove Odluke, mogu pokrenuti tijekom godine, u neograničenom broju, uz ispunjenje uvjeta propisanih ovom Odlukom.

Članak 20.

Predlagatelji uz prijavu moraju podnijeti dokaz ili detaljno obrazloženje, kojim potvrđuju ispunjenje uvjeta potrebnih za dodjelu određenog priznanja temeljem ove Odluke.

Članak 21.

Nepravovremene ili nepotpune prijave, prispjele temeljem članka 20. stavka 1. ove Odluke, neće se razmatrati.

Članak 22.

Nitko nema ovlaštenje mijenjati vrstu javnog priznanja za koje je određeni kandidat predložen.

Članak 23.

Odluku o dodijeli javnih priznanja: Pohvalnica i Zahvalnica, donosi Poglavarstvo Grada većinom glasova prisutnih članova.

Članak 24.

Po završetku roka iz članka 20. stavka 1. ove Odluke, Odbor će u daljnjem roku od 30 dana predočiti prijedloge Gradskom poglavarstvu koje nema pravo prigovora ili ispravka istih.

Konačnu Odluku o dodjeli javnih priznanja iz članka 18. ove Odluke donosi Gradsko vijeće grada Čabra većinom glasova prisutnih vijećnika.

Članak 25.

Odluku o dodjeli javnih priznanja iz prethodnog članka, Gradsko vijeće donosi na način da se o svakom pojedinom prijedlogu glasuje odvojeno, prema abecednom redu predloženih kandidata, poštujući broj javnih priznanja koja se mogu godišnje dodijeliti, u skladu sa ovom Odlukom.

Ukoliko niti jedan od predloženih kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova, nagradna u toj kategoriji neće se u tekućoj godini dodijeliti.

Članak 26.

Dobitnik javnog priznanja: Plakete ili Nagrade Grada, ne može primiti isto priznanje sljedećih pet godina.

Povelja počasnog građanina pojedincu se može dodijeliti samo jednom.

Članak 27.

Javna priznanja: Plaketa, Povelja počasnog građanina i Nagrada Grada, uručuju se na svečanoj sjednici Grada Čabra koja se održava povodom Dana Grada Čabra - 12. rujna.

Javna priznanja iz stavka 1. ovog članka uručuju predsjednik Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada.

Članak 28.

Javna priznanja: Zahvalnicu i Pohvalnicu uručuje gradonačelnik Grada tijekom godine.

Članak 29.

Nagradu Grada isplaćuje Jedinstveni upravni odjel Grada na žiroračun dobitnika javnog priznanja u roku od 30 dana od dana održavanja svečane sjednice Grada Čabra.

Članak 30.

U Jedinstvenom upravnom odjelu ustrojava se Očevidnik dobitnika javnih priznanja Grada.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Iznimno od članka 20. ove Odluke, za dodjelu priznanja Grada u 2004. godini, vezano uz rokove za predlaganje kandidata, primjenjivat će se članak 8. stavak 2. Odluke o priznanjima Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 20/95).

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priznanjima Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/95).

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/04-01/23

Ur. broj: 2108-02-04-6

Čabar, 17. lipnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Dragutin Vrus, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr