SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 56. Utorak, 28. prosinca 2010.
OPĆINA LOPAR
Moscenicka_draga-001

26.

Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2010. godine donosi

ODLUKU
o naknadi za razvoj Općine Lopar

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se namjena kojoj služi naknada za razvoj, obveznici plaćanja, način obračuna i naplate naknade za razvoj.

Članak 2.

Ovom Odlukom utvrđuje se obveza plaćanja naknade za razvoj radi ravnomjerne izgradnje komunalnih građevina javne odvodnje i javne vodoopskrbe.

Naknada za razvoj koristi se za financiranje:

1. sanacija crpnih (prepumpnih) stanica CS1, CS2, CS3, CS4 i CS5

2. razvoj lokalne mreže vodoopskrbe i javne odvodnje

3. projektna dokumentacija za izgradnju pristupnog puta do pročišćivača otpadnih voda Kaštelina

4. projektna dokumentacija za dogradnju i sanaciju pročišćivača Kaštelina

5. izgradnja vodospreme Lopar

6. projektna dokumentacija i izgradnja prekidne komore Stanišće

7. projektiranje vodoopskrbe i javne odvodnje odlagališta Sorinj te poluotoka Sorinj

Članak 3.

Naknada za razvoj iznosi 2,00 kune / m3.

Obveznici naknade za razvoj su svi korisnici vodne usluge javne odvodnje na području Općine Lopar.

Članak 4.

Naknada za razvoj naplaćivati će se putem računa koje obveznicima ispostavlja KTD Lopar Vrutak d.o.o. uz cijenu vodne usluge javne odvodnje na kojima se obračun naknade za razvoj posebno iskazuje.

Članak 5.

Naknada za razvoj je prihod KTD Lopar Vrutak d.o.o., koji obavlja nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Komunalno društvo je u obvezi da prikupljenu naknadu za razvoj evidentira u svojim poslovnim knjigama na posebnom kontu (poziciji).

Komunalno društvo može otvoriti poseban račun na koji će se uplaćivati sredstva s osnova naknade za razvoj.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj KTD Lopar Vrutka d.o.o., vršiti će Služba za računovodstvo, proračun i financije Općine Lopar.

Komunalno trgovačko društvo iz stavka 1.ovog članka u obvezi je tijekom godine Općinskom vijeću Općine Lopar dostavljati kvartalno izvješće o obračunatoj, prikupljenoj i utrošenoj naknadi za razvoj na području Općine Lopar.

Članak 6.

Općina Lopar i KTD Lopar Vrutak d.o.o. sklopit će ugovor kojim će pobliže urediti međusobni odnosi u svezi obračuna, plaćanja, trošenja sredstava naknade za razvoj.

Zabranjuje se isporučitelju vodnih usluga raspolagati na bilo koji način iznosom naknade za razvoj osim na način određen ovom Odlukom i Ugovorom o prikupljanju naknade za razvoj iz prednjeg stavka ove točke.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage sve odluke i ostali akti koji su doneseni na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 19/96, 88/98 i 150/05), a kojim se utvrđivalo predmetno plaćanje:

- Odluka o osnivanju proračunskog fonda za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/08)

- Odluka o prenamjeni i smanjenju »namjenskog povećanja cijene vode« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/08).

Članak 8.

Sredstva prikupljena temeljem Odluke o prenamjeni i smanjenju »namjenskog povećanja cijene vode« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/08) te položena na poseban račun u proračunskom fondu osnovanom Odlukom o osnivanju proračunskog fonda za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/08), te sredstva koja će se s navedene osnove obračunati zaključno sa 31. prosinca 2010. godine, a naplaćivati tijekom narednih razdoblja, ostaju proračunska sredstva Općine Lopar koja će se strogo namjenski utrošiti na sljedeće projekte:

- sanacija crpne stanice CS3

- izgradnja vodospreme Lopar

- projektna dokumentacija i izgradnja prekidne komore Stanišće.

Članak 9.

Ova Odluka se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« te stupa na snagu sa danom 1. siječnja 2011. godine.

Klasa:011-03/10-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/10-19

Lopar, 20. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=709&mjesto=51281&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr