SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

42.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 27. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica
za 2011. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općine Malinska- Dubašnica za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Općinu Malinska-Dubašnica, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima

kulturnih djelatnosti:

-financiranja djelatnosti udruga i ustanova u kulturi,

-pokroviteljstva i pomoći u kulturi i

-očuvanja kulturne baštine.

Članak 2.

U 2011. godini Općina Malinska-Dubašnica sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

1. financiranje djelatnosti udruga i ustanova u kulturi:


Udruženje sopaca i folklora otoka Krka 4.000,00 kn

KUD »Dubašnica« 150.000,00 kn

Povijesni arhiv Rijeka 10.000,00 kn

Povijesna udruga otoka Krka 10.000,00 kn

Glazbena škola Mirković 30.000,00 kn

Katedra čakavskog sabora Kornić 10.000,00 kn


2. pokroviteljstva i pomoći u kulturi:


Obilježavanje dana Sv. Nikole 30.000,00 kn

Društvene aktivnosti 50.000,00 kn

Obilježavanje dana Općine Sv. Apolinara 50.000,00 kn

Godišnji program kulturnih priredbi 430.000,00 kn

Ostale potpore u kulturi 20.000,00 kn

Zbornik radova sa Međunarodnog
znanstvenog skupa o životu i djelu
Branka Fučića 110.000,00 kn

Sufinanciranje organizacije Smotre
folklora otoka Krka 7.000,00 kn


3. očuvanje kulturne baštine:

Izdaci za očuvanje kulturne baštine 200.000,00 kn


Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osigurana su u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu.

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel), po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2011. godinu.

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba utvrđenih u točki 3.1. članka 2., osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu i ostalih prihoda Proračuna.

Odjel sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Članak 4.

Odjel može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnici podnose izvješće Odjelu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela i češće.

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 2. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Nečelniku Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-38

Malinska, 27. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Pavao Barbiš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=708&mjesto=51511&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr