SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

40.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/ 04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 36/09) Općinsko vijeće Općine Malin

ska-Dubašnica, na sjednici održanoj 27. prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:


Komunalna naknada 2.000.000,00

Naknada za groblje 41.000,00

Naknada za koncesije na
pomorskom dobru 50.000,00

Naknada za koncesijska odobrenja
na pomorskom dobru 90.000,00

Proračun Općine Malinska-Dubašnica 1.388.000,00

Boravišna pristojba 450.000,00


Ukupno: 4.019.000,00


Članak 3.

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka raspoređuju se kako slijedi:


ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA


Odvoženje otpada s javnih površina 400.000,00

1. Poslovi obuhvaćaju redovno čišćenje javnih površina ručnim pometanjem, prema sljedećem rasporedu:

-ulica Obala do hotela Maestral, parkiralište Markat, Jaz, Radnička ulica, Ulica Lina Bolmarčića, Dubašljanska ulica od raskrsnice za Haludovo do vulkanizera, Ulica Joakima Tončića prema Ulici Obala, Ulica Mihovila Radića, autobusna stanica i parkiralište ispred poslovnog centra Polje, Ulica Kralja Tomislava od ambulante do hotela Malin, svakodnevno u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca;

-Ulica Kralja Tomislava od hotela Malin do Ulice Dub, cesta uz more od hotela Malin prema naselju Dub dva puta tjedno u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna, u ostalom razdoblju 2 - 3 puta mjesečno;

-Ulica Dub i javne površine u apartmanskom naselju Dub - dva puta tjedno u razdoblju od 1. srpnja do 15. rujna,

-okoliš crkve Sv. Apolinara, Dubašljanska ulica od kružnog toka do vulkanizera i ulica Sv. Apolinara, dva puta tjedno od 1. siječnja do 31. prosinca;

ostalo po potrebi.

2. U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna tjedni angažman pometačice od 30 radnih sati, koja se prema potrebi i mogućnostima raspoređuje na čišćenje slijedećih ulica:

Ulica Branka Fučića, Dubašljanska ulica, Parkiralište Markat, Ulica Obala, Ulica Lina Bolmarčića, Radnička ulica, Kvarnerska ulica, Ulica Kralja Tomislava od ambulante do ulice Dub, Ulica Joakima Tončića (prema Ulici Obala) i Ulica Slavka Pančića, županijske ceste od raskrsnice u Milčetićima do Porta i naselje Porat. U preostalom periodu pometačica se angažira prema potrebi.

3. Svakodnevno pražnjenje košića za smeće, a po potrebi i češće;

4. Pranje, čišćenje divljih deponija i dr. poslovi.


Higijenski servis 5.000,00

Dezinsekcija i deratizacija i nadzor
nad provođenjem mjera DDT-a 76.000,00


UKUPNO: 481.000,00


ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA


-Održavanje zelenih površina prema programu
uređenja i održavanja zelenih površina 800.000,00

-Navodnjavanje zelenih površina 115.000,00

-Tekuće održavanje i uređenje morske obale:
čišćenje plaža u toku turističke sezone
i nasipavanja plaža pijeskom pred sezonu,
održavanje rukohvata i prilaza moru 450.000,00

-Zakup kemijskih WC kabina koje se
postavljaju na plažama u toku turističke
sezone 100.000,00

-Zaštita bilja - kemijsko tretiranje biljaka 28.000,00

-Ostale usluge tekućeg i investicijskog
održavanja, ostali potrebni nepredviđeni
zahvati na održavanju komunalne
infrastrukture koji se pojave tokom godine 30.000,00

-Održavanje komunalne opreme:
farbanje klupa, koševa, zamjena uništenih
dijelova komunalne opreme i sl. 35.000,00


UKUPNO: 1.558.000,00


NERAZVRSTANE CESTE:


-Tekuće i investicijsko održavanje prometnih
površina, sanacija udarnih rupa, održavanje
horizontalne signalizacije, čišćenje slivnika
oborinske odvodnje 500.000,00

-Održavanje protupožarnih putova 200.000,00


UKUPNO: 700.000,00


GROBLJA:


-Tekuće održavanje groblja na području
Općine Malinska-Dubašnica 40.000,00


UKUPNO: 40.000,00


JAVNA RASVJETA:


-Utrošak električne energije za javnu rasvjetu 780.000,00

-Održavanje javne rasvjete 300.000,00

-Inženjering i konzalting u elektrotehnici 100.000,00

-Novogodišnja dekorativna rasvjeta 60.000,00


UKUPNO: 1.240.000,00


Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-35

Malinska, 27. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Pavao Barbiš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=708&mjesto=51511&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr