SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

35.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 36/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 58/09 i 19/10) članak 1. mijenja se i glasi:

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Općine Malinska- Dubašnica (u daljnjem tekstu: Općina) u 2010. godini za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Članak 2. Programa mijenja se i glasi:

Građenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete financirat će se iz prihoda od:


komunalnog doprinosa 5.816.000,00

naknade za koncesije 250.000,00

naknade za koncesije na pomorskom dobru 50.000,00

sredstava od ustupljenog poreza na dohodak 1.162.489,31

prodaje nefinancijske imovine 210.000,00

namjenska cijena 1.000,00

kapitalne potpore iz državnog proračuna 200.000,00

nenamjenskih prihoda iz Proračuna

Općine Malinska-Dubašnica za 2010. 123.153,89


ukupno: 7.812.643,20


za namjene kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE


-Nabava komunalne opreme za javne
površine (klupe, koševi za smeće,
stupići i ostala oprema javnih površina) 30.000,00

-Uređenje Jaza 650.000,00

-Uređenje parka Draga 310.000,00

-Uređenje morske obale: izgradnja
i proširenje površina za sunčanje:
Izgradnja sunčalištu od uvale
Cuklićevo do odmarališta Naš mir 85.000,00

-Izrada potrebne prostorno planske
dokumentacije: UPU - Malinska,
UPU - Dobrinčevo, UPU - Rova,
UPU - Radna zona Barušići, UPU
- Radna zona Sveti Vid - Sjever,
Prometna studija naselja Malinska 300.000,00

-Otkup zemljišta na kojem se grade
objekti i uređaji komunalne infrastrukture 1.500.000,00


Ukupno: 2.875.000,00


2. NERAZVRSTANE CESTE


Izgradnja nerazvrstanih cesta: 750.000,00


-Proširenje i asfaltiranje ulice u Sv.Vidu (kod Milohnićaa)

-Asfaltiranje ulice u Portu (prema Brašnić)

-Probijanje prometnice na području Novina

-Asfaltiranje Ulice Novina

-Potporni zid u ulici Braće Turčić, asfaltiranje prostora za parkiranje

-Pavus IV, uređenje ulice (priprema za asfaltiranje)


Dodatna ulaganja na cestama: 1.700.000,00


-Rekonstrukcija dijela asfalta prema starom groblju

-Rekonstrukcija ŽC od Milčetića do Rove

-Rekonstrukcija asfalta u ulici Draga

-Rekonstrukcija Ulice Kralja Tomislava do parkirališta ispod hotela Malin

-Rekonstrukcija asfalta u staroj jezgri sela Vantačić


Vertikalna prometna signalizacija: 50.000,00


Sveukupno: 2.500.000,00


3. OBILAZNICA SVETI VID


Izgradnja završne faze obilaznice
Svetog Vida - kružni tok na Berbinji 1.236.643,20


4. PARKIRALIŠTE PORAT


Izgradnja parkirališta u Portu 550.000,00


5. JAVNA RASVJETA

Malinska


-Ulica Joakima Tončića, polaganje podzemnog elektroenergetskog kabela, izrada 6 temelja i postavljanje 6 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

-Obalna šetnica Vrtača - Cuklićevo, polaganje elektroenergetskog kabela, izrada 7 betonskih temelja i postavljanje 7 stupova javne rasvjete sa svjetiljkama

-Odvojak Ulice Branka Fučića - polaganje elektroenergetskog kabela i izrada 3 betonska temelja za stupove javne rasvjete

-Ulica kralja Tomislava - izrada 3 temelja za stupove javne rasvjete


Sveti Vid - Miholjice


-Sv. Vid-Miholjice, kod br. 1, polaganje elektroenergetskog kabela, izrada 2 betonska temelja za stupove javne rasvjete


Milčetići


-TS - Milčetići, prema Karinovu i prema Milčetićima, iskop od TS izgradnja temelja i postavljanje četiri stupa sa svjetiljkom

-TS - Milčetići prema Bodulskoj ulici, izrada temelja za stupove javne rasvjete


Zidarići


-Riječka ulica, kod br. 19, zamjena drvenog stupa

-Odvojak Ulice Grič - polaganje elektroenergetskog kabela i izrada betonskog temelja za stup javne rasvjete


Porat


-Plaža Uhlić - polaganje podzemnog elektroenergetskog kabela i izrada 2 betonska temelja, postavljanje 2 stupa javne rasvjete sa svjetiljkama

-Ulica Novina - polaganje elektroenergetskog kabela i izrada 2 betonska temelja za stupove


Javna rasvjeta - ukupno: 500.000,00


Članak 3.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

Sanacija odlagališta Treskavac i financiranje ekološki zasnovanog sustava zbrinjavanja otpada na otoku Krku - ekoprogram u iznosu od 151.000,00 kn financirat će se iz sredstava od ustupljenog prihoda od poreza na dohodak evidentiranog na računu u HBOR u iznosu od 150.000,00 kn, te od namjenske cijene u iznosu od 1.000,00 kn.

Članak 4.

Članak 5. Programa se briše.

Članak 5.

Članak 6. Programa mijenja se i glasi:

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 7.812.643,20 kn.

Članak 6.

Ova Odluka o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godine stupa na osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-40

Malinska, 23. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Pavao Barbiš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=708&mjesto=51511&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr