SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 55. Ponedjeljak, 27. prosinca 2010.
GRAD KRK
Moscenicka_draga-001

56.

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-

goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Krka za 2011. godinu i to:

A. Opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture,

B. Financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Ad. A. obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

-čišćenje javno - prometnih površina,

-sanacija divljih deponija,

-čišćenje mora - plaža,

-dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i higijeničarsko
veterinarska zaštita,

-potrošnja vode na javnim izljevima.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

-održavanje javnih površina,

-održavanje ulica u naseljima,

-održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

-održavanje zelenih površina

-održavanje dječjih igrališta,

-održavanje javne fontane,

-održavanje autobusnih čekaonica,

-održavanje plaža,

-postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka
Grada i sl.

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada

-održavanje komunalnih prioriteta po MO, te

-nabavka i održavanje komunalne opreme.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

-održavanje nerazvrstanih cesta,

-čišćenje slivnika.

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

-održavanje objekata javne rasvjete,

-utrošak električne energije za javnu rasvjetu,

-prigodna Božićno-novogodišnja i karnevalska
dekorativna rasvjeta.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

-čišćenje groblja sa košnjom trave

-popravak i održavanje ogradnih zidova i objekata
na groblju,

-održavanje staza.

Ad. B. obuhvaća:

Financijska sredstva za ostvarenje ovog Programa a kojeg čine:

1. Prihod od komunalne naknade . . . . . . . . 4.500.000,00 kn

2. Prihod od ostalih proračunskih pozicija . 1.790.000,00 kn


UKUPNO: 6.290.000,00 kn

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. planirana su na temelju procjene stvarnih troškova i utvrđuje se kako slijedi:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.530.000,00 kn

1. Čišćenje javno - prometnih površina
- poz. 3200
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00 kn

-čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina i stubišta),

-fizičko ili kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste,

-pražnjenje košarica za smeće,

-čišćenje dječjih igrališta,

-čišćenje autobusnih čekaonica,

-čišćenje grafita,

-čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom sezone uz cjelodnevno održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

-zimska služba (čišćenje snijega i leda s posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi),

-interventni radovi.

2. Odvoženje otpada s javnih površina -
poz. 3119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

3. Sanacija divljih odlagališta -
poz. 3205
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada

4. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i
higijeničarsko veterinarska zaštita -
poz. 3118
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

-izrada Programa preventivne i obvezne preventivne
dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije sa stručnim
nadzorom,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.800,00 kn

-provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije i
deratizacije,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.000,00 kn

-provođenje mjera zaštite bilja, . . . . . . . . 25.600,00 kn

-usluge veterinarsko higijeničarske zaštite. 27.600,00 kn

5. Potrošnja vode na javnim površinama
- poz. 3117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.750.000,00 kn

1. Održavanje javnih površina - poz. 3107
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

-popravci na javnim površinama,

-održavanje dječjih igrališta,

-popravak dječjih sprava,

-održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima sa atestiranjem instalacije rasvjete,

-održavanje javne fontane,

-održavanje sunčanog sata,

-održavanje autobusnih čekaonica,

-održavanje i izrada zaštitnih metalnih ograda,

-izrada rukohvata,

-održavanje i izgradnja kamenih zidova koji drže stabilnost pokosa i dr.,

-interventno održavanje zelenih površina, koje nisu uvrštene u godišnjem programu održavanja zelenih površina na području Grada,

-postava novih košarica za smeće,

-uređenje prostora za smještaj posuda za otpad (kontejnera),

-nabava i postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl. prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

-održavanje jednog panoa,

-popravak klupa, parkovnih košarica za smeće,

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada: upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava, Državnog inspektorata,

-uklanjanje nepoželjne vegetacije na područjima MO prema godišnjem programu MO,

-održavanje kamenog partera u gradu,

-održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica.

-održavanje i manji zahvati nužne izgradnje oborinske kanalizacije,

-ostali radovi (najam i postava prijenosnih WC kabina, zaštitarska služba javnog dobra tijekom ljetnjih mjeseci i dr.),

2. Održavanje zelenih površina - poz. 3209
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

-24.614 m2 javnih zelenih površina od čega: prirodni travnjaci 8.760 m2, autohtona vegetacija 5.000 m2, cvijetne gredice 560 m2, biljni pokrov 4.887 m2, biljni pokrov 4.296 kom, živice 1.111 m;

-drvoredna stabla 939 kom;

-vaze 108 kom i

-egzota 193 kom,

Program obuhvaća:

-hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu),

-svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina, pometanje - 12.005 m2,

-zaštitu gradskog zelenila,

-održavanje sustava za automatsko zaljevanje i navodnjavanje,

-ažuriranje katastra zelenih površina.

3. Održavanje plaža - poz. 3111 . . . . . . . . 600.000,00 kn

-tekuće održavanje plaža,

-montaža i demontaža opreme,

-održavanje opreme,

-održavanje staza,

-održavanje sunčališta i ograda,

-održavanje elektroinstalacija,

-utrošak struje za privremene priključke na plažama,

-ostali radovi u funkciji tekućeg održavanja plaža kao i investicijsko održavanje plaža,

-čišćenje prirodnih plaža.

4. Održavanje objekata po Mjesnim odborima:

Kornić, Vrh, Skrpčić-Pinezić, Poljica i Milohnić
- poz. 3108
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,00 kn

-održavanje komunalne infrastrukture po MO
(komunalni prioriteti),

-dobava i ugradnja jalovine za sanaciju mjesnih i poljoprivrednih puteva,

-održavanje objekata (društveni domovi i prostorije)
po MO,

-održavanje zelenih površina po MO (etnografski muzej Kornić, crkvica Sv. Dunata, te spomenici palim borcima II sv. rata i poginulih branitelja Domovinskog rata),

-održavanje mjesnih lokvi i guvna.

5.Održavanje gradskih zidina i trgova - poz. 3112
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

-popravak oštećenja koji nastaju na gradskim zidinama i trgovima,

-čišćenje korova sa gradskih zidina,

-arheološka istraživanja uz postojeće gradske zidine.

6. Komunalna oprema - poz. 3141 . . . . . . 100.000,00 kn

-nabavka klupa,

-nabavka dječjih sprava,

-nabavka posuda za otpad,

-nabavka rashladnog odra za groblje.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
- poz. 3104

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 79,53 km, slivnika i ostalih javno - prometnih površina

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

-redovno i pojačano održavanje (manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje, krpanje udarnih rupa, ulegnuća, popravak rubnjaka i ostale manje popravke na cestama),

-održavanje i obnavljanje horizontalne signalizacije,

-održavanje, dobava i postava vertikalne signalizacije,

-dobava i ugradnja jalovine za održavanje mjesnih makadamskih cesta,

-nabava i postava prometnih ogledala i ostale opreme,

-uređenje prostora za smještaj kontejnera za otpad,

-održavanje podizno spusnih stupića (pilomata),

-zimska služba,

-održavanje stubišta u gradu,

-održavanje naziva ulica,

-održavanje betonskih graničnika,

-izgradnja i sufinanciranje izgradnje potpornih zidova,

-izrada rampi za invalidska kolica u postojećim nogostupima,

-kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije,

-sanacija stjenskih pokosa,

-održavanje upojnih bunara,

-interventno održavanje oštećenih linijskih i slivnih rešetki,

-održavanje otvorenog sustava odvodnje,

-održavanje čistoće i čišćenje slivnika,

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.450.000,00 kn

1. Održavanje javne rasvjete - poz. 3109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630.000,00 kn

-upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR, koje podrazumjeva radove interventnog i preventivnog održavanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova, zamjena žarulja),

-dodatna ulaganja na objektima i uređajima JR (zamjena svjetiljki u okviru projekta »Energetski učinkovita JR«).

2. Električna energija - poz. 3101 . . . . . . 720.000,00 kn

-utrošak el. energije.

3. Dekorativna rasvjeta - poz. 3110 .. . . . 100.000,00 kn

-montaža i demontaža dekorativne božićno - novogodišnje i karnevalske dekorativne rasvjete

V. ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 3113

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

1. Gradsko groblje Krk

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

-kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje kapelice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

-održavanje ogradnog kamenog zida.

2. Mjesno groblje Vrh

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

-kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje.

3. Mjesno groblje Kornić

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

-kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije,

-održavanje mrtvačnice,

-održavanje kapelice,

-održavanje slavina i sustava odvodnje,

-održavanje ogradnog kamenog zida.

4. Mjesno groblje Milohnići

-održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

-kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije,

-održavanje mrtvačnice.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Krka, a njima raspolaže gradonačelnik Grada Krka po prijedlogu Jedinstvenog upravnog odjela, Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo podnosi izvješće za ostvarivanje ovog Programa izvršnom tijelu Grada Krka do kraja veljače 2012. godine.

Izvršno tijelo Grada Krka dužno je do kraja ožujka 2012. god. Gradskom vijeću Grada Krka podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 363-05/10-01/28

Ur. broj: 2142/01-01-10-4

Krk, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=708&mjesto=51500&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr