SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2003.
GRAD RIJEKA
Grad Rijeka

Grad Rijeka

5.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01 i 13/02) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02 i 13/02) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 27. veljače 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja pomorskog putničkog
terminala

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja pomorskog putničkog terminala (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u svim kartografskim prikazima.

Ukupna površina područja obuhvata Plana iznosi 178.348 m2, od čega kopnena površina iznosi 62.358 m2, a morska površina iznosi 115.990 m2.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. Obrazloženje

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.3.1. Prometna mreža

2.3.2. Telekomunikacijska mreža

2.3.3. Vodoopskrbna mreža

2.3.4. Kanalizacijska mreža

2.3.5. Elektroenergetska mreža

2.3.6. Energetska mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina i površina

2.3.1. Površine i građevine infrastrukturnog sustava luke Rijeka

2.3.2. Površine za građenje i izgrađene površine

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.1.1. Cesta nadmjesnog značenja

3.1.2. Gradske ulice

3.1.3. Površine za javni prijevoz

3.1.4. Javna parkirališta

3.1.5. Javne garaže

3.1.6. Pješačke površine

3.1.7. Zelene površine

3.2. Pomorski promet

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.4.3. Elektroopskrba

3.4.4. Opskrba plinom

4. Uvjeti uređenja i opreme zaštitnih površina

5. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

6. Mjere provedbe Plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

7.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

B. GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina

1.1. Detaljna namjena površina - faza 1 M 1:1000

1.2. Detaljna namjena površina - faza 2 M 1:1000

2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1. Prometna infrastrukturna mreža - faza 1 M 1:1000

2.2. Prometna infrastrukturna mreža - faza 2 M 1:1000

2.3. Vodnogospodarski sustav - vodoopskrba M 1:1000

2.4. Vodnogospodarski sustav - odvodnja M 1:1000

2.5. Elektroenergetski sustav M 1:1000

2.6. Pošta i telekomunikacije M 1:1000

2.7. Energetski sustav M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
površina - faza 1 M 1:1000

3.2. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite
površina - faza 2 M 1:1000

4. Uvjeti gradnje

4.1. Uvjeti gradnje - faza 1 M 1:1000

4.2. Uvjeti gradnje - faza 2 M 1:1000

5. Prikaz građevnih čestica M 1:1000

6. Idejno-arhitektonsko rješenje M 1:1000/500

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazima broj 1.1. i 1.2.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1. Površine i građevine infrastrukturnog sustava luke Rijeka (IS);

2. Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena (K1);

3. Javna i društvena namjena - upravna namjena (D1);

4. Zaštitne površine (ZP);

5. Pješačke površine (PP);

6. Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža

- Ulice i druge javne prometne površine (U)

- Akvatorij putničke luke.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 5.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su u kartografskim prikazima broj 4.1. i 4.2. Površina, izgrađenost i iskorištenost građevnih čestica prikazani su u tablici 8. točke 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 6.

Dozvoljava se usklađenje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 7.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine ucrtane u katastarske planove Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka.

Članak 8.

Veličina i površina građevina, njihov položaj, oznaka i oblik prikazane su kartografskim prikazima broj 4.1. i 4.2. i tablicom 9. točke 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

2.3. Namjena građevina i površina

2.3.1. Površine i građevine infrastrukturnog sustava luke Rijeka (IS)

Članak 9.

Na građevnim česticama oznake IS-1/1, IS-1/2, IS-1/3, IS- 1/4, IS-1/5, IS-1/6 i IS-1/7, obalu i gatove potrebno je urediti kao pješačke površine, sukladno točki 2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Na građevnim česticama iz stavka 1. ovoga članka ne dozvoljava se gradnja novih građevina.

Članak 10.

Manipulativnu površinu Riječkog lukobrana na građevnim česticama oznake IS-1/8, IS-1/9 i IS-1/10 potrebno je urediti kao pješačku površinu, a promet vozilima dozvoljava se isključivo za servisna i opskrbna vozila.

Veći dio krune i osnovnog nivoa lukobrana sa postojećom lučkom infrastrukturom potrebno je urediti kao industrijski park ili lučki muzej na otvorenom sa pratećim sadržajima.

Članak 11.

Uz obalni rub manipulativne površine Riječkog lukobrana planira se gradnja dviju većih plutajućih rampi oznake ISpr1 i ISpr2 za privez trajekata i brodova dužobalnih linija te gradnja četiri manje plutajuće rampe oznake ISpr3 za prolaz pješaka između putničkog terminala i plutajuće garaže u Luci Baroš, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualng dijela Plana.

Članak 12.

Radi pristupa plutajućoj garaži smještenoj u bazenu Luke Baroš dozvoljava se gradnja plutajućeg mosta oznake ISpm.

Članak 13.

Radi pristupa Riječkom lukobranu dozvoljava se dogradnja postojećeg mosta oznake ISm, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 14.

Na građevnoj čestici oznake IS-1/9 dozvoljena je rekonstrukcija i dogradnja krune lukobrana, smještaj lučkih dizalica oznake ISd1 I ISd2 te gradnja šetnice oznake ISš u obliku djelomično otvorene platforme za ispraćaj putnika i brodova, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 15.

Na građevnoj čestici oznake IS-1/10 dozvoljava se gradnja manjih paviljona za edukativnu i turističku prezentaciju, ugostiteljstvo i servisiranje, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 16.

Na građevnoj čestici oznake IS-1/8 dozvoljena je rekonstrukcija nasipa s vanjske strane Riječkog lukobrana, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 17.

U bazenu Luke Baroš planira se gradnja plutajuće garaže oznake Gpl čiji najveći dozvoljeni broj parkirališnih mjesta iznosi 500 parkirališnih mjesta, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

2.3.2. Površine za građenje i izgrađene površine

Članak 18.

Na građevnoj čestici oznake K1-3 dozvoljena je rekonstrukcija i uređenje postojeće građevine prenamjenom u ugostiteljski objekt, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 19.

Na građevnoj čestici oznake IS-1/8, građevine remontnog brodogradilišta »Viktor Lenac« dozvoljeno je prenamijeniti u pomorski putnički terminal s pratećim sadržajima za uslužnu, ugostiteljsku i zabavnu djelatnost.

Građevine iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je rekonstruirati, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 20.

Na građevnoj čestici oznake D1-2 dozvoljeno je uređenje postojeće građevine Lučke uprave na Istarskom pristaništu, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana te uvjetima Uprave za zaštitu kulturnih dobara - Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Članak 21.

Na građevnim česticama oznake ZP-6/1 i ZP-6/2 dozvoljena je gradnja i uređenje dvaju autobusnih stajališta i jednog stajališta planirane gradske željeznice.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 22.

Smještaj građevina na građevnim česticama prikazan je kartografskim prikazima broj 4.1. i 4.2. te točkom 2.2.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 23.

Unutar gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se gradnja i/ili rekonstrukcija osnovne građevine sukladno namjeni određenoj u Planu.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 24.

Plutajuće rampe oznake ISpr1, ISpr2 i ISpr3 potrebno je izvesti kao plutajuće konstrukcije prilagođene maritimnim karakteristikama lokacije (dubini, valovima te djelovanju plime i oseke).

Uvjeti i način gradnje rampi iz stavka 1. ovoga članka prikazani su točkom 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana, a odabir tipa plutajuće rampe potrebno je izvršiti prilikom izrade detaljne projektne dokumentacije.

Članak 25.

Plutajući most oznake ISpm potrebno je izvesti kao plutajuću konstrukciju prilagođenu maritimnim karakteristikama lokacije (dubini, valovima te djelovanju plime i oseke).

Uvjeti i način gradnje plutajućeg mosta iz stavka 1. ovoga članka, prikazani su točkom 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana, a odabir tipa plutajućeg mosta potrebno je izvršiti prilikom izrade detaljne projektne dokumentacije.

Članak 26.

Postojeći most na korijenu Riječkog lukobrana oznake ISm potrebno je obostrano proširiti dvjema premoščujućim plohama, na način da postojeći most i dva nova bočna mosta čine jednu funkcionalnu kolno-pješačku prometnu cjelinu.

Premoščujuće plohe iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je izvesti na način da njihova konstrukcija ne ovisi o postojećem mostu.

Prije bilo kakvog građevinskog zahvata na mostu iz stavka 1. ovoga članka potrebno je provjeriti stanje postojećeg mosta, i ako je to potrebno, izvršiti sanaciju i rekonstrukciju mosta.

Uvjeti i način gradnje mosta iz stavka 1. ovoga članka, prikazani su točkom 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana, a odabir tipa konstrukcije bočnih mostova potrebno je izvršiti prilikom izrade detaljne projektne dokumentacije.

Članak 27.

Planiranu šetnicu oznake ISš na građevnoj čestici oznake IS-1/9 potrebno je izvesti kao funkcionalno i formalno produženje pomorskog putničkog terminala u obliku djelomično otvorene platforme za ispraćaj putnika i brodova.

Uvjeti i način gradnje šetnice iz stavka 1. ovoga članka prikazani su točkom 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 28.

Planiranu plutajuću garažu oznake Gpl potrebno je izvesti kao zatvorenu višeetažnu konstrukciju prilagođenu maritimnim karakteristikama lokacije (dubini, valovima te djelovanju plime i oseke).

Uvjeti i način gradnje plutajuće garaže iz stavka 1. ovoga članka prikazani su točkom 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana, a odabir tipa konstrukcije plutajuće garaže potrebno je izvršiti prilikom izrade detaljne projektne dokumentacije.

Članak 29.

Oblikovanje postojeće građevine planirane za rekonstrukciju na Gatu Karoline Riječke potrebno je izvesti sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 30.

Gradnju i uređenje paviljona lagane konstrukcije oznake ISp1, ISp2 i ISp3 na građevnoj čestici oznake IS-1/10 potrebno je izvesti sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 31.

Prilikom prenamjene građevine industrijskog kompleksa 'Viktor Lenac' u pomorski putnički terminal potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri sačuvati postojeću građevnu strukturu, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Na ravnom krovu građevine iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je gradnja novog kontrolnog tornja sa pripadajućim antenskim i radarskim sustavima, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 32.

Način uređenja i korištenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazima broj 3.1. i 3.2.

Članak 33.

Na građevnim česticama oznake IS-1/1, IS-1/2, IS-1/3, IS- 1/4, IS-1/5, IS-1/6 i IS-1/7 potrebno je uspostaviti neprekinutu pješačku površinu bez denivelacija, a opločenje izvesti na način da se omogući nesmetano odvijanje planiranog prometa.

Opločenje Istarskog pristaništa, Adamićevog gata, Gata Karoline Riječke te ulice Rive Boduli potrebno je izvesti sukladno točki 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Za opločenje cijele putničke obale obavezna je primjena kamena iste vrste kojim je izvedeno postojeće opločenje, sukladno točki 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Način i uvjeti postavljanja i oblikovanja pokretne i fiksne urbane opreme određeni su točkom 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 34.

Neprekinutu pješačku površinu na građevnim česticama oznake IS-1/8, IS-1/9 i IS-1/10 potrebno je izvesti upotrebom asfalta, betona i sličnog materijala, a preostale površine Riječkog lukobrana potrebno je izvesti sukladno točki 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 35.

Postojeći nasip s vanjske strane Riječkog lukobrana na građevnoj čestici oznake IS-1/11 potrebno je urediti, očistiti od industrijskog i ostalog otpada te, ako prijeti urušavanje nasipa, rekonstruirati i urediti sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 36.

Svjetionik na građevnoj čestici oznake IS-1/13 potrebno je urediti, očistiti od industrijskog i ostalog otpada te, ako je potrebno, sanirati obalni rub.

Članak 37.

Uređenje pješačke površine na građevnoj čestici oznake IS-1/12 potrebno je izvesti istovremeno i na način kako se planira izvesti uređenje pješačkih površina Luke Baroš i Senjskog pristaništa.

Članak 38.

Neizgrađeni dio građevne čestice oznake D1-2 potrebno je urediti, očistiti od industrijskog i ostalog otpada te prema potrebi izgraditi zaštitnu ogradu prema javnim pješačkim površinama.

Članak 39.

Na građevnoj čestici oznake IS-1/5 dozvoljeno je uređenje ugostiteljske terase, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 40.

Način i uvjeti uređenja građevne čestice oznake IS-1/8 određeni su točkom 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 41.

Na građevnoj čestici oznake IS-1/12 potrebno je smjestiti restaurirani brod »Uragan«, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikcijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

Članak 42.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne mreže određeni su kartografskim prikazima broj 2.1. i 2.2.

Članak 43.

Režimi organizacije prometa na površinama gatova i putničke obale te Riječkog lukobrana, utvrđeni ovim Planom sukladno kartografskim prikazima broj 2.1. i 2.2., nisu obvezujući.

3.1.1. Cesta nadmjesnog značenja

Članak 44.

Na području obuhvata Plana cesta nadmjesnog značenja jest ulica Riva, kao državna cesta oznake D-8.

Način i uvjeti rekonstrukcije ulice iz stavka 1. ovoga članka određeni su točkom 2.3.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.1.2. Gradske ulice

Članak 45.

Na području obuhvata Plana gradske ulice jesu: ulica Riva Boduli i Zanonova ulica.

Način i uvjeti rekonstrukcije ulica iz stavka 1. ovoga članka određeni su točkom 2.3.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 46.

Planom se dozvoljava rekonstrukcija raskrižja između ulica: Riva - Ivana pl. Zajca - Riva Boduli - I. Henckea, sukladno točki 2.3.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 47.

Planom se dozvoljava rekonstrukcija Zanonove ulice na građevnoj čestici oznake U-4/4, sukladno točki 2.3.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.1.3. Površine za javni prijevoz

Članak 48.

Autobusi javnog gradskog prijevoza mogu se kretati prometnim trakom osiguranim za javni promet duž ulice Riva.

Članak 49.

Na građevnoj čestici oznake ZP-6/2 dozvoljena je gradnja i uređenje jednog stajališta gradske željeznice.

Članak 50.

Željezničku prugu smještenu na građevnoj čestici oznake IS-1/14 dozvoljeno je uključiti u sustav javnog gradskog prijevoza za prometovanje gradske željeznice duž obalne linije grada Rijeke.

Željezničku prugu iz stavka 1. ovoga članka moguće je izuzetno koristiti za teretni prijevoz isključivo u noćnom režimu.

Članak 51.

Na području Riječkog lukobrana, na građevnim česticama oznaka IS-1/8, IS-1/9 i IS-1/10, dozvoljava se prometovanje vlaka po postojećoj željezničkoj pruzi položenoj duž manipulativnog nivoa površine lukobrana.

Članak 52.

Ispred građevine Lučke uprave na građevnoj čestici oznake IS-1/1, dozvoljen je smještaj i uređenje stajališta za auto- taksi vozila s najviše 8 parkirališnih mjesta.

3.1.4. Javna parkirališta

Članak 53.

Na građevnim česticama oznake IS-1/3 i IS-1/7 dozvoljeno je uređenje javnog parkirališta s promjenjivim režimom korištenja, sukladno točki 2.3.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana te članku 85. ove Odluke.

Članak 54.

Na građevnoj čestici oznake IS-1/1, na Istarskom pristaništu, dozvoljeno je uređenje parkirališta, sukladno točki 2.3.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana te članku 85. ove Odluke.

Članak 55.

Na građevnoj čestici oznake U-4/4, u Zanonovoj ulici, dozvoljeno je uređenje parkirališta, sukladno točki 2.3.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.1.5. Javne garaže

Članak 56.

Najveći dozvoljeni broj parkirališnih mjesta unutar planirane plutajuće garaže oznake Gpl, čiji se smještaj planira u bazenu Luke Baroš, iznosi 500 parkirališnih mjesta.

U plutajućem objektu iz stavka 1. ovoga članka, čiji najveći dozvoljeni broj etaža iznosi 3 etaže, potrebno je organizirati parkiranje sukladno točki 2.3.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.1.6. Pješačke površine

Članak 57.

Postojeće nogostupe na građevnim česticama oznake PP- 5/1, PP-5/2 i PP-5/3 dozvoljeno je rekonstruirati, sukladno točki 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 58.

Postojeći nogostup uz pročelja građevina u ulici Riva Boduli na građevnoj čestici oznake U-4/3 dozvoljeno je rekonstruirati, sukladno točki 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 59.

Uređenje nogostupa u ulici Riva i ulici Riva Boduli potrebno je izvesti sukladno planiranom uređenju pješačkih površina Korza odnosno pješačkih površina oko Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 60.

Način i uvjeti uređenja i korištenja pješačkih površina putničke obale uz ulicu Riva i ulicu Riva Boduli određeni su točkom 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 61.

Riječki lukobran potrebno je urediti kao pješačku površinu s mogućnošću pristupa interventnih vozila i vozila za opskrbu brodova, sukladno točki 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 62.

Na području obuhvata ovoga Plana dozvoljena je postava suvremeno oblikovanih, kataloški odabranih ili namjenski projektiranih elemenata urbane opreme.

Urbana oprema, u smislu ove Odluke, razumijeva: klupu, koš za otpatke, kazetu sa zelenilom, element javne rasvjete, jarbol za zastavu i slično.

Elementi urbane opreme moraju biti konceptualno i oblikovno međusobno usklađeni te postavljeni sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.1.7. Zelene površine

Članak 63.

Drvorede crnike duž nogostupa ulice Riva i obalnog ruba uz ulicu Riva Boduli potrebno je sačuvati i dopunjavati istovrsnim stablašicama te provoditi rekonstrukciju pojedinih nizova, sukladno točki 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 64.

Istočno pročelje pomorskog putničkog terminala potrebno je urediti sadnjom manjih grupa stabala, sukladno kartografskom prikazu broj 3. i 4.

Stablašice u kazetama u sklopu pokretne urbane opreme na gatovima i obalama, potrebno je urediti sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Dozvoljava se sadnja autohtonih stablašica te stablašica primjerenih urbanom i lučkom podneblju i klimi.

3.2. Pomorski promet

Članak 65.

Unutar obuhvata ovoga Plana na Riječkom lukobranu dozvoljava se gradnja dvaju privezišta za brodove dužobalnih linija.

Članak 66.

Između planiranog željezničkog, autobusnog i pomorskog terminala dozvoljava se uporaba mini-vozila na električni pogon te manjih brodova, sukladno kartografskom prikazu broj 2.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 67.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.6. te točkom 2.3.2. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 68.

Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže određeni su kartografskim prikazima broj 2.3., 2.4., 2.5. i 2.7., te točkama od 2.3.3. do 2.3.6. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 69.

Unutar obuhvata ovoga Plana dozvoljava se rekonstrukcija osnovne vodovodne mreže, sukladno točki 2.3.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 70.

Unutar obuhvata ovoga Plana postojeći kanalizacijski sustav je razdjelni, a sanitarno-potrošne otpadne vode potrebno je odvoditi javnim sustavom odvodnje.

Članak 71.

Sanitarno-potrošne otpadne vode pomorskog putničkog terminala potrebno je povezati novom kanalizacijskom crpnom stanicom Baroš te putem crpki i tlačnog voda povezati na kanalizaciju sanitarno-potrošnih otpadnih voda zone tržnice.

Članak 72.

Sanitarno-potrošne otpadne vode iz uslužnih objekata na Riječkom lukobranu potrebno je priključiti na crpnu stanicu Baroš izvedbom kanalizacijskog kolektora.

Članak 73.

Zauljene oborinske vode sa parkirališnih površina prije upuštanja u more ili oborinsku kanalizaciju potrebno je pročistiti na separatoru ulja i taloživih tvari.

3.4.3. Elektroopskrba

Članak 74.

Unutar pomorskog putničkog terminala, umjesto postojeće trafostanice Lukobran 1 dozvoljena je gradnja trafostanice snage 10(20)/0,4 kV koja će opsluživati Luku Rijeka i nove distributivne trafostanice snage 10(20)/0,4 kV koja će opsluživati: pomorski putnički terminal, plutajuću garažu, objekte na kruni lukobrana i javnu rasvjetu lukobrana, sukladno točki 2.3.5. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 75.

Rekonstrukciju postojeće mreže javne rasvjete u ulici Riva i ulici Riva Boduli, na Adamićevom gatu i gatu Karoline Riječke, odnosno njeno proširenje na Istarsko pristanište i na lukobran potrebno je izvesti prema detaljnijoj projektnoj dokumentaciji, a sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 76.

Duž obale Istarskog pristaništa, Adamićevog gata i gata Karoline riječke dozvoljava se postava energetskih ormarića sa priključcima za električnu energiju, vodu i telekomunikacije.

Članak 77.

Duž obale putničke luke dozvoljava se postava svjetlećih brojčanih oznaka gatova na istaknutim mjestima.

3.4.4. Opskrba plinom

Članak 78.

Unutar obuhvata ovoga Plana dozvoljava se postava polietilenskih plinskih cijevi te zamjena gradskog plina miješanim plinom.

Trasu plinovoda iz stavka 1. ovoga članka potrebno je odrediti detaljnijom planskom dokumentacijom.

4. Uvjeti uređenja i opreme zaštitnih površina

Članak 79.

Zaštitnu površinu na građevnim česticama oznake ZP-6/1, ZP-6/2 i ZP-6/3, potrebno je urediti sukladno kartografskim prikazima broj 3.1. i 3.2. te točki 2.4. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Prije uređenja površine iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je izraditi arhitektonski projekt uređenja zaštitne površine.

5. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

Članak 80.

Zaštitu građevine Lučke uprave, koja predstavlja kulturno dobro, potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99).

Članak 81.

Unutar obuhvata ovoga Plana određuje se zaštita vrijednih elemenata ambijenta odnosno urbanog pejzaža, i to kako slijedi:

- vizure duž ulice Riva,

- vizure iz smjera Korza preko bazena putničke luke prema Riječkom lukobranu i obratno,

- vizure iz smjera Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

Članak 82.

Ovim Planom štite se postojeći drvoredi crnike duž nogostupa u ulici Riva i u ulici Riva Boduli, sukladno članku 63. ove Odluke.

Članak 83.

Cjelokupnu postojeću strukturu Riječkog lukobrana (građevine, infrastrukturu, obalu, a naročito željezni most na korijenu lukobrana i lučke dizalice) te brod »Uragan« smješten na građevnoj čestici oznake IS-1/12, potrebno je zaštititi kao vrijedno tehnološko naslijeđe lučkog i industrijskog ambijenta, sukladno točki 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

6. Mjere provedbe Plana

Članak 84.

Gradnji građevina odnosno uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje/rekonstrukcije pripadajućih građevina i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.

Članak 85.

U prvoj fazi provedbe ovoga Plana, na Adamićevom gatu i Istarskom pristaništu, dozvoljava se parkiranje.

U drugoj fazi provedbe Plana, nakon izgradnje plutajuće garaže oznake Gpl, potrebno je u potpunosti osloboditi od parkiranja površine iz stavka 1. ovoga članka.

Izuzetno od stavka 2. ovoga članka, za potrebe ukrcaja/iskrcaja s trajekta u ulici Riva Boduli, dozvoljava se periodično organizirano parkiranje.

Članak 86.

Područje obuhvata ovoga Plana planerski je podijeljeno u prostorne cjeline, i to na: prostornu cjelinu putničke obale i gatova Riva, prostornu cjelinu obale Riva Boduli i prostornu cjelinu Riječkog lukobrana.

Prije gradnje i uređenja na građevnim česticama unutar prostornih cjelina iz stavka 1. ovoga članka potrebno je izraditi jedinstveni idejni projekt uređenja prostorne cjeline unutar koje se nalazi predmetna građevna čestica.

7. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

Članak 87.

Gradnju građevina unutar obuhvata ovoga Plana potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/94).

Članak 88.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana potrebno je provoditi sukladno Studiji kanalizacije sustava riječkog područja (Elaborat broj: 5100-1- 514994/96 izrađen od strane Instituta za građevinarstvo Hrvatske - Poslovnog centra Rijeka 1996/97 godine), Odluci o odvodnji otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općine Jelenje, Čavle, Viškovo, Kostrena i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/ 98) i Pravilniku o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacije kanalizacije, uvjetima i načinu priključenja na kanalizacijsku mrežu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/94).

Članak 89.

Zaštitu zraka potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97-ispr.).

Članak 90.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« broj 37/90).

Članak 91.

Proizvođač otpada i ostali sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom (»Narodne novine« broj 123/97 i 112/01) i Pravilnika o vrstama otpada (»Narodne novine« broj 27/96).

Članak 92.

Unutar obuhvata ovoga Plana nije dozvoljen utovar, istovar, skladištenje i manipulacija opasnim tvarima, sukladno odredbama Uredbe o opasnim tvarima u vodama (»Narodne novine« broj 78/98).

Članak 93.

Odvodnju oborina sa prometnih površina potrebno je predvidjeti kao posebnu instalaciju.

Članak 94.

Ovim Planom osigurani su pristupni putevi za vatrogasna vozila te vozila za spašavanje ljudi i imovine kroz kolne i pješačke površine, sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93), Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (»Narodne novine« broj 35/94 i 55/94 - ispr.) te Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (»Narodne novine« broj 35/ 94).

7.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 95.

Građevine koje su Planom predviđene za uklanjanje određene su u kartografskim prikazima broj 4.1. i 4.2. te točkom 2.4.1. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana.

Članak 96.

Građevine određene za uklanjanje mogu se rekonstruirati unutar postojećih gabarita samo radi nužnog održavanja građevine.

III. POSEBNA ODREDBA

Članak 97.

Kod gradnje građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u skladu s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 98.

Plan je izrađen u tri izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 99.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke i Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove.

Članak 100.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine sastavni dio Plana, nisu predmet objave.

Članak 101.

Stupanjem na snagu ove Odluke, za područje obuhvata ovoga Plana, prestaje važiti Odluka o Provedbenom urbanističkom planu centra grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 16/92, 24/92, 3/93 i 17/95).

Članak 102.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/31

Ur. broj: 2170-01-10-03-2

Rijeka, 27. veljače 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=21&mjesto=51000&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr