SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

51.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/ 06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu Općine Skrad

Članak 1.

U članku 3. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/04, 25/05 i 19/07) iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: »Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je posebnim propisom.«

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. riječ »poglavarstva« zamjenjuje se riječju »vijeća«.

Članak 3.

U članku 10. stavak 1. riječ »poglavarstva« zamjenjuje se riječju »vijeća«, a riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječju »Općine«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/47

Ur. broj: 2112/04-10-01-01

Skrad, 23. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr