SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

50.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/ 06, 52/08 i 32/09), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se
obavljati temeljem ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje će se na području Općine Skrad obavljati na temelju pisanog ugovora, te način, uvjeti i postupak povjeravanja obavljanja tih djelatnosti.

Članak 2.

Na temelju pisanog ugovora obavljaju se sljedeće komunalne djelatnosti:

1.održavanje i čišćenje javnih površina,

2.održavanje nerazvrstanih cesta,

3.održavanje javne rasvjete,

4.odvodnja atmosferskih voda,

5.održavanje groblja,

6.skupljanje i odvoz staklene i papirnate ambalaže,

7.skupljanje i odvoženje otpada s javnih površina.

Članak 3.

Obavljanje djelatnosti iz članka 2. ove Odluke može se povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje te djelatnosti, a nakon provedenog postupka javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti.

Članak 4.

Odluku o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti donosi općinski načelnik Općine Skrad.

Članak 5.

Javni natječaj se objavljuje u tisku, a objava javnog natječaja mora sadržavati:

- djelatnost za koju se zaključuje ugovor,

- vrstu i opseg poslova,

- vrijeme na koje se sklapa ugovor,

- način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja,

- tehnička sposobnost i kadrovi za obavljanje djelatnosti,

- poslovni ugled,

- rok važenja ponude,

- isprave i dokumenti koji se prilažu ponudi,

- način, mjesto i rok za podnošenje ponude.

Članak 6.

Općinski načelnik imenuje stručno Povjerenstvo koje provodi postupak javnog natječaja, a koje se sastoji od predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka vrši obradu pristiglih ponuda, utvrđuje njihovu pravovaljanost, uspoređuje ih, i o svom radu sastavlja zapisnik koji prosljeđuje općinskom načelniku.

Članak 7.

Općinsko vijeće donosi Odluku o izboru pravne ili fizičke osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalnih poslova i to na temelju sljedećih kriterija:

- sposobnost za obavljanje djelatnosti (tehnička i kadrovska),

- povoljnost ponude,

- poslovni ugled podnositelja ponude,

- dosadašnje reference u obavljanju pojedine komunalne djelatnosti.

Članak 8.

Na temelju odluke iz članka 7. ove Odluke sklapa se Ugovor o povjeravanju određenih komunalnih poslova koji sadrži:

1.Djelatnost za koju se sklapa ugovor,

2.Vrstu i opseg poslova,

3.Vrijeme na koje se sklapa ugovor,

4.Način određivanja cijene za obavljanje poslova, način i rok plaćanja,

5.Jamstva izvršitelja za ispunjenje ugovora.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka može se zaključiti najduže na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/ 01, 9/04, 35/06, 19/07 i 59/09.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/10-01/3

Ur. broj: 2112/04-10-01-01

Skrad, 23. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr