SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA SKRAD
Moscenicka_draga-001

36.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), te članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Skrad

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/07), (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 19/07) izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) te zahtjevima čija je osnovanost ocijenjena utemeljenom.

RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO SKRAD

Članak 3.

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana su:

- potreba usklađenja s Prostornim planom Primorsko- goranske županije

- potreba usklađenja s važećim zakonskim propisima

- ocijeniti opravdanost i potrebu izrade planova užih područja (UPU-a i DPU-a) za pojedina područja, osim onih propisanih Zakonom (članak 75. stavak 2. i članka 77. stavak 2.)

- redefiniranje odredbi za provođenje PPU-a u cilju njihove jasnoće, te usklađenosti s važećim zakonskim odredbama i planovima višeg reda

- potrebno je PPU korigirati i uskladiti s potrebama razvoja turizma i turističke ponude (gradnja turističkih sadržaja različitih namjena - kampovi, mali obiteljski hoteli i hoteli, razvoj različitih grana turizma), te u tom cilju; detaljnije definirati izgradnju i sadržaje ugostiteljsko-turističke namjene

- u PPU unijeti podatke o novim infrastrukturnim građevinama čija se gradnja planira razvojnim studijama i projektima

- usklađenje plana s potrebama i propisima vezanim uz korištenje obnovljivih izvora energije

- revidirati i izvršiti preraspodjelu površina građevinskih područja svih naselja ili između pojedinih naselja uvažavajući sve primjedbe i zahtjeve za uvrštenje u granice građevinskog područja naselja koji se ocijene opravdanim (s aspekta pristupačnosti, dostupnosti javne komunalne infrastrukture, te blizine postojećih građevina. Pri izmjeni i dopuni građevinskih područja voditi računa o potrebi gradnje objekata javne i društvene namjene, te objekata gospodarske namjene koji se po svom karakteru mogu realizirati unutar zona stanovanja

- podizanje razine socijalne osjetljivosti Plana (npr. posebna skrb za stare i nemoćne i sl.)

- usklađenje plana s novim propisima iz domene zaštite okoliša i zaštite prirode

- stvaranje preduvjeta za pravodoban, kvalitetan i sveobuhvatan razvoj gospodarstva

- drugi, manji zahvati i korekcije plana prema pojedinačnim zahtjevima stanovništva.

OBUHVAT PLANA IZMJENA I DOPUNA PPUO SKRAD

Članak 4.

Granica obuhvata PPUO Skrad obuhvaća sav prostor koji teritorijalno pripada Općini Skrad kao jedinici lokalne samouprave.

OCJENA STANJA U OBUHVATU OPĆINE SKRAD

Članak 5.

U razdoblju primjene PPUO Skrad uočeni su određen nedostaci koji su ili rezultat novih zakonskih regulativa ili promjena koje su uzrokovane tempom života, usvajanjem novih tehnologija ili novim opredjeljenjima i trendovima razvoja.

Neosporna je potrebna izmjena i dopuna Plana kako bi se on uskladio s novonastalim potrebama i bio kvalitetna podloga i poticaj njihova razvoja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUO SKRAD

Članak 6.

Osnovni ciljevi izmjena i dopuna je kvalitetniji i sveobuhvatniji prostorni i gospodarski razvoj područja Općine Skrad na načelima održivog razvoja.

Programska polazišta izmjena i dopuna su:

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji

- Prostorni plan uređenja Primorsko-goranske županije s novim trendovima iz oblasti zaštite prirode i okoliša

- usklađenje sa strateškim dokumentima razvoja RH

- poticaj razvoju svih turističkih i gospodarskih grana.

POPIS POTREBNIH STRUČNIHN PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna PPUO bit će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Ne procjenjuje se potrebnim izrada dodatnih Stručnih podloga za izradu ovih izmjena i dopuna Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Za izradu Plana koristiti će se podloge u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN broj 106/98, 39/04, 45/ 04-ispravak i 163/04), odnosno kartografske podloge iz PPUO Skrad (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 17/09).

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PPUO SKRAD

Članak 9.

U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana zahtijevat će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od slijedećih tijela i osoba:

- Županijski zavod za prostorno uređenje Primorsko goransku županiju u Rijeci

- Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zagreb

- Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Zagreb

- Ministarstvo obrane, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

- Hrvatska uprava za ceste, Zagreb

- Autoceste Rijeka - Zagreb, Koturaška 43, Zagreb,

- Hrvatske šume - Šumarija Skrad

- HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Distribucijsko područje Elektroprimorje Rijeka, Rijeka

- HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad

- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

- Upravna tijela Županije

- Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice

- Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu

- Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze

- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

- Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

- Komunalno društvo Komunalac d.o.o., Delnice.

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna PPUO Skrad za to ukaže potreba u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Pozivaju se tijela i osobe određene posebnim propisima iz ovog stavka da u roku od 30 dana od primitka ove Odluke dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i planske dokumente) za izradu Plana.

Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga koji su potrebni za izradu Izmjene i dopune Plana.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Skrad financirat će se iz proračuna Općine Skrad.

Članak 11.

Za vrijeme izrade Izmjene i dopune PPUO nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

Članak 12.

Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ova Odluka dostavit će se:

- Urbanističkoj inspekciji

- Tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke zajedno s pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/10-01/15

Ur. broj: 2112/04-10-01-01

Skrad, 10. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Ivan Crnković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr