SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

33.

Temeljem članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07 i 123/10) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 23. prosinca 2010. godine, donijelo je

SOCIJALNI PROGRAM
Općine Malinska - Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Socijalnim programom (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju prava iz socijalne skrbi, uvjeti i način njihovog ostvarivanja, imenovanje korisnika te postupak ostvarivanja istih koje osigurava Općina Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Svatko je dužan brinuti se o zadovoljavanju svojih životnih potreba te potreba osoba koje je po Zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Članak 3.

U ovom Programu koriste se pojedini izrazi koji imaju sljedeće značenje:

- Samac je osoba koja nema obitelji i živi bez članova svoje obitelji;

- Obitelj čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji žive u zajedničkom domaćinstvu;

- Samohranim roditeljem smatra se roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi za svoju djecu;

- Korisnik je osoba koja ostvaruje prava iz socijalne skrbi.

Odredbe ovog Programa koje se odnose na bračnu zajednicu, primjenjuju se i na izvanbračnu zajednicu.

Članak 4.

Poslove u vezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel uz suradnju Socijalnog vijeća Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 5.

Općina Malinska-Dubašnica može poslove ili dio poslova u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi utvrđenih člankom 12. ovog Programa, temeljem ugovora o međusobnim pravima, obvezama i odgovornosti, povjeriti Centru za socijalnu skrb Krk.

Općina Malinska-Dubašnica može određene poslove pružanja usluga korisnicima iz članka 12. ovog Programa (prehrana, pomoć i njega u kući i dr.) povjeriti i ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje tih usluga. U tom slučaju Općina sklapa s davateljem usluga ugovor o međusobnim pravima, obvezama i odgovornosti.

Članak 6.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovim Programom može biti određen (ograničen) sredstvima namijenim potrebama socijalne skrbi.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 7.

Korisnik socijalne skrbi je samac ili domaćinstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu u mogućnosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili drugih izvora.

Korisnik socijalne skrbi je i:

- tjelesno ili mentalno bolesno dijete te dijete prema kojem je, ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljske ili kaznenopravne zaštite;

- tjelesno ili mentalno bolesna odrasla osoba, starija nemoćna i druga osoba koja zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama;

- druga osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili zbog drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja ili drugih uzroka.

Korisnik socijalne skrbi iz točke 2. ovog članka, može biti samac, član domaćinstva ili domaćinstvo u cjelini.

Članak 8.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica.

Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu ili nasljeđivati.

III. UVJETI (KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 9.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 12. ovog Programa može ostvariti korisnik koji ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet

- uvjet prihoda

Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Programom, propisuju se dodatni uvjeti, sukladni odredbama ovog Programa.

a) Socijalni uvjet

Članak 10.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Krk kojim ostvaruje:

1. pravo na pomoć za uzdržavanje,

2. pravo na doplatak za pomoć i njegu,

3. pravo na osobnu invalidninu,

a koje je doneseno prema izvješću o prihodima korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima.

b) Uvjet prihoda

Članak 11.

1. Uvjet prihoda ispunjava korisnik koji ostvaruje prihod:

- jednočlano domaćinstvo do 2.100,00 kn

- dvočlano domaćinstvo do 3.000,00 kn

- tročlano domaćinstvo do 4.000,00 kn

- četveročlano domaćinstvo do 5.100,00 kn

- ako domaćinstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda povećava se za svakog člana za 700,00 kn

2. Prihodom u smislu prethodnog stavka ovog Članak smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili domaćinstvo ostvaruje po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

3. U prihode iz stavka 1. ovog članka ne uračunava se: pomoć za uzdržavanje, osobna invalidnina, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, dječji doplatak. Iznos prihoda umanjuje se za iznos kojega na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 12.

Temeljem ovog Programa, utvrđuju se prava iz socijalne skrbi u Općini Malinska-Dubašnica:

1. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć;

2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova stanovanja;

3. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć izravno korisniku;

4. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva;

5. Pravo na mjesečnu pomoć za podmirenje troškova stanovanja (u smislu primjene Zakona o socijalnoj skrbi);

6. Pravo na korištenje besplatne marende za učenike osnovnih škola;

7. Pravo na korištenje besplatnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studenata;

8. Pravo na korištenje besplatnog boravka djece u jaslicama i dječjim vrtićima;

9. Pravo na pomoć za pogrebne troškove;

10. Pravo na pomoć za podmirenje troškova smještaja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača i u ustanovama socijalne skrbi (domovima za stare);

11. Pravo na pomoć za posebne programe u socijalnoj skrbi;

12. Pravo na pomoć za uzdržavanje;

13. Pravo na pomoć i njegu u kući;

14. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć za redovito školovanje učenika srednjih škola i redovne studente.

Članak 13.

Korisnik, u pravilu može istovremeno ostvariti samo jedno pravo, tj. oblik pomoći, a iznimno može ostvariti istovremeno i više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći, ali obvezno uz odluku Socijalnog vijeća.

Kod priznavanja istovremeno više oblika pojedinačnih prava, tj. oblika socijalne pomoći Jedinstveni upravni odjel uz pomoć Socijalnog vijeća utvrđuje ukupne zbiljske materijalne i socijalne prilike domaćinstva i na toj osnovi donosi odgovarajuće odluke.

Navedeni odjel i Socijalno vijeće uzimaju u obzir stambeni i zdravstveni status kao i dob članova domaćinstva, broj predškolske i školske djece te da li je netko podstanar s najamninom i broj nezaposlenih članova domaćinstva.

1) Pravo na mjesečnu novčanu pomoć

Članak 14.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti osoba koja je potpuno nesposobna za rad i privređivanje (osoba starija od 65 godina, osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima) i ako ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet (Rješenje Centra za socijalnu skrb Krk),

- uvjet prihoda (uvjet prihoda je 600,00 Kn po članu domaćinstva).

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć mogu ostvariti i radno sposobne osobe koje u datom trenutku svojim osnovnim prihodima ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe. Uvjet da bi ostvarile pravo na mjesečnu novčanu pomoć je:

- uvjet prihoda (ukupni prihod ne smije prelaziti 600,00 Kn po članu domaćinstva);

- socijalni uvjet (rješenje Centra za socijalnu skrb Krk).

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć može ostvariti osoba odlukom Socijalnog vijeća (tj. na prijedlog Socijalnog vijeća).

Članak 15.

Korisnici iz članka 14. stavak 1., 2. i 3. ovog Programa, ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu pomoć u iznosu od 400,00 kn, a može je koristiti samo jedan član domaćinstva.

Članak 16.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć nema osoba (samac ili član domaćinstva) koja:

- može sama sebe uzdržavati, radnosposobna osoba, mlađa od 65 godina ako nije prijavljena na Zavodu za zapošljavanje,

- ne želi tražiti uzdržavanje od osoba koje su je dužne uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje,

- ne želi ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom uzdržavanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora.

2) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 17.

Jednokratna novčana pomoć (JNP) za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa javnih ili komunalnih poduzeća) može se odobriti korisniku za plaćanje računa koje ta poduzeća ispostave korisniku za isporučene proizvode i izvršene usluge kao što su troškovi najma, grijanja, električne energije, vode, odvodnje, odvoza smeća komunalne naknade, plina i druge usluge vezane za troškove stanovanja.

Jednokratna novčana pomoć za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa) koristi se na način da Jedinstveni upravni odjel plati u cijelosti ili djelomično ispostavljeni račun, izravno javnom ili komunalnom poduzeću.

Podnositelj zahtjeva za JNP za podmirenje troškova stanovanja, dužan je Odjelu dostaviti račun (uplatnicu) javnog ili komunalnog poduzeća, te druge dokumente i isprave koje će navedeni Odjel zatražiti.

Odjel, uz pomoć Socijalnog vijeća, donosi odluku o priznavanju prava na JNP za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa komunalnim i javnim poduzećima), oso

bama koje ispunjavaju uvjet prihoda određen člankom 11. stavak 1. ovog Programa.

Pri donošenju odluke o priznavanju prava na JNP za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa) Odjel vodi računa o cjelokupnoj situaciji u obitelji, da li se radi o domaćinstvu čiji je pretežni broj članova nesposoban za rad i privređivanje (stariji od 65 godina i nesposobnost utvrđena općim propisima) ili o domaćinstvu s troje i više djece.

Članak 18.

Korisnik JNP za podmirenje troškova stanovanja (plaćanje računa komunalija i računa javnim poduzećima) može biti samo jedan član domaćinstva.

JNP za podmirenje troškova stanovanja u jednom mjesecu ne smije prijeći iznos osnovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi koju određuje Vlada RH.

JNP za podmirenje troškova stanovanja može se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi više puta s time da ukupni iznos ove pomoći ne može prijeći četverostruki iznos osnovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi koju određuje Vlada RH.

Članak 19.

Domaćinstva u kojima živi osoba (ili osobe) sa 75 godina života i više, s prebivalištem na području Općine Malinska- Dubašnica, koji cijelu godinu borave u objektu za koji se plaća komunalna naknada (stan ili kuća), ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu do 200,00 godišnje.

Jednokratna novčana pomoć do 200,00 kn godišnje za podmirenje komunalne naknade za stambeni objekt (stan ili kuću) koristi se na način da se obveznik s komunalnom naknadom do 200,00 oslobađa plaćanja iste, a domaćinstvo koje ima komunalnu naknadu veću od 200,00 kn umanjuje se za iznos od 200,00 kn.

Članak 20.

Korisnik mjesečne novčane pomoći za podmirenje troškova stanovanja ne može koristiti JNP iz čl. 17. i 18. ovog Programa.

3) Jednokratna novčana pomoć izravno korisniku

Članak 21.

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti osobi (samcu ili obitelji) koja zbog trenutačnih okolnosti (materijalnih i financijskih teškoća), prema procjeni Odjela i Socijalnog vijeća nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Članak 22.

JNP se može odobriti najviše u iznosu osnovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i drugih prava po osnovi socijalne skrbi koju određuju Vlada RH.

JNP se može tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi (samcu ili domaćinstvu) više puta s time da ukupni iznos ove pomoći ne smije prijeći četverostruki iznos osnovice za izračunavanje pomoći za uzdržavanje i drugih prava iz socijalne skrbi koju određuje Vlada RH.

Članak 23.

Pravo na JNP izravno korisniku nema osoba čiji prihodi znatnije prelaze (ne smiju prelaziti više od 30-50%) cenzusa prihoda određen člankom 11. stavak 1. ovog Programa. Postotak uvećanja cenzusa ovisi o specifičnostima socijalnog položaja domaćinstva.

4) Jednokratna novčana pomoć za plaćanje ogrjeva

Članak 24.

Pravo na JNP za kupovinu ogrijeva može se odobriti osobi (samcu ili domaćinstvu) koja ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet (obitelj ili samac koji ispunjava uvjete propisane za ostvarivanje pomoći za podmirenje troškova stanovanja i pod uvjetom da se grije na drva),

- uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ovog Programa.

Članak 25.

Samcu ili obitelji koja se grije na drva može se jednom godišnje, osigurati 3 m3 drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Članak 26.

Pravo na pomoć za ogrjev nema osoba koja je to pravo ostvarila po nekoj drugoj osnovi (u Centru za socijalnu skrb, Caritas, Crveni križ) i korisnik pomoći za podmirenje troškova stanovanja, u ovom slučaju troškova grijanja (plin, električna energija).

5) Pravo na mjesečnu pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Članak 27.

Troškovi stanovanja (u smislu Zakona o socijalnoj skrbi) su troškovi koji se odnose na najamninu, električnu energiju, komunalne naknade, plin, grijanje, odvodnju, vodu, odvoz smeća i druge troškove stanovanja.

Članak 28.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili domaćinstvu, ako im mjesečni prihod u posljednja tri mjeseca ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje utvrđenih prema članku 16. stavak 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti samcu ili domaćinstvu ako plaćanje tih troškova ne osigurava po drugoj osnovi.

Članak 29.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja nema samac ni domaćinstvo, ako samac ili član domaćinstva ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba ili kuću za odmor.

Članak 30.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se mjesečno, do iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdržavanje samca ili domaćinstva utvrđenih prema članku 16. stavak 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka može se odobriti i do iznosa sredstava iz članka 16. Zakona o socijalnoj skrbi ako se po ocjeni centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da Odjel Općine djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Visina pomoći za uzdržavanje (utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi) utvrđuje se u postotku od osnovice koju određuje Vlada RH:

- za samca 100% osnovice koju utvrđuje Vlada RH,

- obitelj za:

- odraslu osobu - 80% osnovice,

- dijete do 7 godina - 80% osnovice,

- dijete od 7 do 15 godina - 90 % osnovice,

- dijete od 15 do 18 godina - 100% osnovice

Iznosi utvrđeni prema stavku 4. ovog članka, povećavaju se ako je korisnik:

- potpuno radno nesposobna odrasla osoba (starija od 65 godina, osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima)koja živi sama za 50% osnovice,

- potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja živi u obitelji, za 30% osnovice,

- trudnica nakon 12 tjedna trudnoće i rodilja do 2 mjeseca nakon poroda, za 50% osnovice,

- dijete samohranog roditelja, za 25% osnovice.

6) Pravo na korištenje besplatne organizirane marende za učenike osnovnih škola

Članak 31.

Pravo na besplatnu organiziranu marendu imaju djeca (učenici) čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ovog Programa.

Članak 32.

Predloženi uvjeti (kriteriji) primjenjivati će se za tekuću školsku godinu. Revizija korisnika vršit će se svaka dva mjeseca.

7) Pravo na pomoć korištenja besplatnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola i studenata unutar Županije primorsko-goranske

Članak 33.

Pravo na pomoć korištenja besplatnog prijevoza za učenike srednjih škola i studenata imaju djeca (učenici i studenti) čiji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ovog Programa.

Navedeni uvjeti (kriteriji) primjenjivati će se za tekuću školsku, odnosno akademsku godinu. Revizija korisnika vršiti će se svaka dva mjeseca.

Pravo iz ovog članka može koristiti svaki učenik, student (ukoliko ih ima više u obitelji) i ne isključuje korištenje drugih oblika pomoći ovog Programa.

Pravo se ostvaruje na način da Općina Malinska-Dubašnica direktno uplaćuje sredstva trgovačkom društvu koje obavlja prijevoz na temelju njihovog ispostavljenog računa.

Članak 34.

Pravo iz članka 32. ovog Programa odnosi se na troškove prijevoza u javnom prometu na relacijama od prve stanice na kopnu do mjesta školovanja unutar Primorsko-goranske županije (što nije obuhvaćeno odredbom Zakona o otocima).

8) Pravo na besplatni boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima

Članak 35.

Pravo na korištenje (100%) besplatnog boravka u jaslicama i dječjim vrtićima imaju djeca čija su oba roditelja zaposlena i djeca čiji je samohrani roditelj zaposlen (nemogućnost čuvanja).

Pravo na korištenje (100%) besplatnog boravka u jaslicama i dječjim vrtićima mogu ostvariti i djeca iz obitelji u kojima je jedan ili oboje roditelja nezaposleni, ali zbog posebnih prilika u obitelji (bolest roditelja ili loša socijalno materijalna situacija u obitelji) za dijete je bolje da boravi u navedenim ustanovama.

Djeca koja imaju preporuku specijalista za boravak u dječjem vrtiću.

Pravo iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka mogu ostvariti djeca čije domaćinstvo - obitelj ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke.

9) Pravo na pogrebne troškove

Članak 36.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna oprema i troškovi ukopa) može se odobriti za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to dužna obaviti, a to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi (putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora).

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se plati ispostavljeni račun pogrebnom poduzeću koje je ukop izvršilo.

10) Smještaj u psihijatarsku bolnicu Lopača i ustanove socijalne skrbi (domove)

Članak 37.

Općina može participirati plaćanje troškova smještaja u dijelu ili cijelosti u Psihijatrijskoj bolnici Lopača ili u ustanovi socijalne skrbi, za socijalno ugroženu osobu.

U Lopaču se smještaju osobe koji su kronični psihijatrijski bolesnici, psihijatrijsko-gerijatrijski bolesnici temeljem nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjavaju uvjet prihoda tj. ukoliko nemaju dovoljno sredstava za plaćanje troškova smještaja, ali uz mogućnost da se Općina uknjiži na nekretnine u korisnikovu vlasništvu. Isto vrijedi i za smještaj u ustanove socijalne skrbi (domove za stare).

11) Sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi

Članak 38.

Temeljem odredbi ovog Programa, utvrđuju se sredstva i za slijedeće oblike pomoći:

- pomoć roditelju učenika osnovne i srednje škole za kupnju školskog pribora i knjiga (visina pomoći ovisi o stvarnoj cijeni najpotrebnijih knjiga i školskog pribora ovisno o razredu),

- pomoć za prehranu (poklon paketi za blagdane),

- jednokratna novčana pomoć za subvencioniranje putnih troškova učeničkih putovanja, za učenike osnovnih i srednjih škola,

- jednokratna novčana pomoć (JNP) za opremu novorođenog djeteta (izravno korisniku), čiji barem jedan roditelj ima neprekidno prebivalište u Općini Malinska-Dubašnica u zadnjih 10 godina, u iznosu od:

. 3.000,00 kn za prvo dijete koje se isplaćuje nakon rođenja djeteta,

. 6.000,00 kn za drugo dijete koje se isplaćuje u dva jednaka obroka nakon rođenja djeteta i to prvi obrok nakon rođenja djeteta i drugi obrok u narednoj godini i

. 9.000,00 kn za treće i svako daljnje dijete koje se isplaćuje u tri jednaka obroka nakon rođenja djeteta i to prvi obrok nakon rođenja djeteta i druga dva obroka u naredne dvije godine.

U slučaju da korisnik prava iz točke 1., alineja 4. promijeni mjesto prebivališta iz Općine Malinska-Dubašnica, gubi pravo na isplatu neisplaćenih obroka za godine u kojima je odjavio prebivalište.

Članak 39.

Korisnici pomoći iz članka 38., stavak 1., 2. i 3. mogu biti osobe koje ispunjavaju jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet,

- uvjet prihoda utvrđen člankom 11. stavak 1. ove Odluke.

12) Pravo na pomoć za uzdržavanje

Članak 40.

Pravo na pomoć za uzdržavanje može ostvariti samac ili obitelj koji nemaju sredstva za uzdržavanje, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima.

Korisnik će ostvariti pomoć za uzdržavanje posebnim sporazumom sklopljenim s Općinom u kome će se odrediti visina pomoći.

Općina Malinska-Dubašnica na temelju Rješenja o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje, ima pravo na zabilježbu tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u korisnikovom vlasništvu.

13) Pravo na pomoć i njegu u kući

Članak 41.

Pomoć i njegu u kući može se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja, trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Članak 42.

Pomoć i njega u kući može obuhvatiti:

- Organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.),

- Obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i sl.),

- Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

- Pravo na besplatno korištenje dodatnog sata kućne medicinske njege, do dvanaest (12) sati mjesečno.

Članak 43.

1. Jedan od oblika pomoći iz članka 42. stavka 1., 2. i 3. ovog Programa može se odobriti osobi ako ispunjava jedan od uvjeta:

1.1. socijalni uvjet - ispunjava samac, član obitelji ili obitelj u cjelini ako na temelju Rješenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje:

1.1.1. pomoć za uzdržavanje

1.1.2. doplatak za pomoć i njegu

1.2. uvjet prihoda - utvrđen člankom 11. stavak 1. ovog Programa,

2. Oblik pomoći iz članka 42. stavak 4. ovog Programa može se odobriti osobi kojoj je zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna medicinska njega druge osobe i ako ispunjava jedan od uvjeta:

2.1. socijalni uvjet - ako Rješenjem Centra za socijalnu skrb ostvaruje:

2.1.1. pomoć za uzdržavanje

2.1.2. doplatak za pomoć i njegu

2.1.3. pomoć i njegu u kući

2.2. uvjet prihoda - utvrđen člankom 11. stavak 1. ovog Programa

2.3. da bi osoba mogla ostvariti pomoć iz članka 42. stavak 4. ovog Programa mora imati preporuku obiteljskog liječnika i Potvrdu Fonda zdravstva o odobrenoj medicinskoj njezi u kući.

Članak 44.

Pomoć i njegu u kući ne može se odobriti osobi:

- koja ima mogućnost da joj pomoć i njegu osiguravaju roditelji, bračni drug, djeca;

- koja ima mogućnost da pomoć i njegu osigura na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju;

- ako na području njenog prebivališta pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi nije moguće osigurati pomoć i njegu druge osobe.

Članak 45.

Pomoć i njegu u kući te medicinsku njegu u kući mogu pružati ustanove socijalne skrbi, vjerske zajednice, trgovačko društvo, udruga, pravna ili fizička osoba ovlaštena za tu djelatnost.

Članak 46.

Postupak za ostvarivanje prava iz članka 42. ovog Programa pokreće se na zahtjev stranke, člana njezine obitelji, skrbnika ili udomitelja.

14) Mjesečna novčana pomoć za redovito školovanje učenika srednjih škola i redovne studente

Članak 47.

Pravo na mjesečnu novčanu pomoć za redovito školovanje učenika srednjih škola i redovne studente može ostvariti osoba (redoviti učenik srednje škole ili redovni student, što dokazuje potvrdom škole, odnosno fakulteta), ako ispunjava jedan od uvjeta:

- socijalni uvjet

- uvjet prihoda.

Iznos pomoći iz stavka 1. jednaka je iznosu redovne mjesečne stipendije i isplaćuje se za 10 mjeseca školske odnosno akademske godine.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 48.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, utvrđenih ovim Programom pokreće se na zahtjev stranke, njezina bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Članak 49.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava podnositelj je dužan Odjelu dostaviti odgovarajuće isprave, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Navedeni Odjel Općine može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedinačnih prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva (odlazak na teren) korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je žuran.

Članak 50.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se do petnaestog u mjesecu prije početka mjeseca u kojem će korisnik započeti ostvarivati pravo, osim u slučajevima iz članka 36. ovog Programa.

Ostvarivanje prava započinje teći od prvog dana slijedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Odjel može odlučiti da korisnik započinje ostvarivanje prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev.

Članak 51.

O pravima iz socijalne skrbi koja se ostvaruju na osnovi ovog Programa, rješava u prvom stupnju upravno tijelo Općine, tj. Jedinstveni upravni odjel odgovarajućim Rješenjem u suradnji sa Socijalnim vijećem.

O žalbi protiv Rješenja Odjela odlučuje nadležno upravno tijelo Županije primorsko-goranske.

Članak 52.

U tijeku ostvarivanja prava korisnik je u pravilu dužan svaki mjesec dostaviti odgovarajuće isprave (odrezak mirovine, plaće, potvrdu ili evidencijski list Zavoda za zapošljavanje)odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Odjel može radi preispitivanja opravdanosti ostvarivanja prava (revizije) utvrditi kraći rok od roka određenog u prethodnom stavku ovog članka.

Odjel će donijeti novo Rješenje ukoliko se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi.

Korisnik je dužan prijaviti Odjelu svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom u roku 8 dana.

Članak 53.

Socijalno vijeće Općine Malinska-Dubašnica radno je tijelo Općinskog vijeća ustrojeno temeljem Poslovnika Općinskog vijeća koje odlučuje o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovim Programom.

Članak 54.

Svi oblici pomoći koji se ostvaruju temeljem ovog Programa upisuju se u Evidencijski karton korisnika socijalne pomoći.

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 55.

Stupanjem na snagu ovog Socijalnog programa prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1a/02, 32/03, 35/04, 25/07 i 2/ 08).

Članak 56.

Ovaj Socijalni program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-32

Malinska, 23. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Pavao Barbiš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51511&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr