SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
Moscenicka_draga-001

32.

Na temelju stavka 1. članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 - pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 43/09), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 23. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o priključenju na komunalnu infrastrukturu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se postupak, tehničko-tehnološki uvjeti priključenja na objekte i uređaje komunalne infrastrukture, rokovi priključenja, naknada za priključenje, način plaćanja naknade i kaznene odredbe.

Članak 2.

Pod komunalnom infrastrukturom, u smislu ove Odluke, smatraju se objekti i uređaji za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.

Članak 3.

(1) Priključkom na sustav javne vodoopskrbe smatra se dio cjevovoda od svakog posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu do spoja na ulični cjevovod, vodomjer, ventili i svi potrebni spojni komadi.

(2) Priključkom na sustav javne odvodnje smatra se dio odvodnog cjevovoda od svakog posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu do revizijskog okna, odnosno do spoja na kanalizacijski kolektor (reviziono okno ili direktno na cijev).

Članak 4.

(1) Priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu, kao i održavanje samog priključka u stanju funkcionalne sposobnosti, u dijelu od spoja na ulični cjevovod do vodomjera, uključivo i vodomjer, odnosno do sekundarnog revizionog okna, obavlja trgovačko društvo »Ponikve« d.o.o. Krk.

(2) Trgovačko društvo »Ponikve« d.o.o. Krk utvrđuje način priključenja na komunalnu infrastrukturu, te utvrđuje postupak i tehničko-tehnološke uvjete za izvedbu priključka.

(3) Troškove rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka snosi vlasnik građevine.

Članak 5.

(1) Ukoliko je zbog priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu potrebno izvršiti prekop javne površine, podnositelj zahtjeva za prekop snosi troškove prekopa javne površine i sanacije prekopa javne površine, prema uvjetima koje izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

(2) Ukoliko se zbog priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu izvodi prekop na asfaltiranoj javnoj površini, prije ishođenja suglasnosti za prekop javne površine, podnositelj zahtjeva je dužan uplatiti naknadu za asfaltiranje prekopa javne površine, u visini stvarnih troškova koje utvrđuje Načelnik Općine Malinska-Dubašnica za tekuću godinu, prema tržišnim cijenama za navedene radove.

(3) Najmanja obračunska jedinica za obračun troškova asfaltiranja prekopa je 1 m2.

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 6.

(1) Priključenje građevine na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom ili odvodnju otpadnih, te privremeno priključenje zemljišta poljoprivredne namjene na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom se izvodi na zahtjev vlasnika građevine, odnosno vlasnika zemljišta poljoprivredne namjene.

(2) Vlasnik građevine ili zemljišta poljoprivredne namjene podnosi zahtjev za priključenje trgovačkom društvu »Ponikve« d.o.o. Krk.

Članak 7.

(1) Trgovačko društvo »Ponikve« d.o.o. Krk i podnositelj zahtjeva zaključit će Ugovor o priključenju građevine na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom ili na sustav odvodnje otpadnih voda ili ugovor o privremenom priključenju zemljišta poljoprivredne namjene na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, ako postoje tehničko - tehnološki uvjeti za priključenje i uz prethodnu suglasnost Općine Malinska-Dubašnica.

(2) Suglasnost Općine Malinska-Dubašnica izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica po podmirenju naknade za priključenje svih posebnih dijelova

zgrade koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu u građevini koja se priključuje na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.

III. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 8.

(1) Osim troškova iz članaka 4. i 5. ove Odluke, vlasnik građevine plaća i naknadu za priključenje za pojedini priključak i to:

- za priključenje građevine za stanovanje, koja se gradi ili je izgrađena prije izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, na koju se građevina priključuje, iznos od 7.000,00 kn, po priključku;

- za priključenje građevine za stanovanje, koja se gradi ili je izgrađena nakon izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odvodnju otpadnih voda, na koju se građevina priključuje, iznos od 7.000,00 kn, po priključku;

- za priključenje građevine za stanovanje, koja je izgrađena prije izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odvodnju otpadnih voda, na koju se građevina priključuje, iznos od 7.000,00 kn za građevinu do 200 m2 korisne površine, a za građevine veće od 200 m2 korisne površine plaća se iznos od 7.000,00 kn, koji se uvećava za 30 kn po kvadratnom metru korisne površine za površinu iznad 200 m2, a u slučaju da ima više suvlasnika u navedenoj građevini, naknadu plaćaju svi suvlasnici srazmjerno njihovom udjelu u ukupnoj korisnoj površini građevine;

- za priključenje poslovne građevine, osim hotela, na sustav opskrbe pitkom vodom, veličine do 80,00 m2 neto površine, iznos od 7.000,00 kn, a za svaki daljnji m2 neto površine poslovnog prostora povećava se naknada za 80 kn/m2;

- za priključenje poslovne građevine, osim hotela, na sustav odvodnje otpadnih voda, veličine do 80,00 m2 neto površine, iznos od 7.000,00 kn, a za svaki daljnji m2 neto površine poslovnog prostora povećava se naknada za 80 kn/m2;

- za priključenje hotela, na sustav opskrbe pitkom vodom, veličine do 80,00 m2 neto površine, iznos od 7.000,00 kn, a za svaki daljnji m2 neto površine povećava se naknada za 20 kn/m2;

- za priključenje hotela, na sustav odvodnje otpadnih voda, veličine do 80,00 m2 neto površine, iznos od 7.000,00 kn, a za svaki daljnji m2 neto površine povećava se naknada za 20 kn/m2;

- za privremeno priključenje zemljišta poljoprivredne namjene na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom ne plaća se naknada;

(2) Obračun i naplatu naknade za priključenje vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 9.

(1) Obveznik, fizička osoba, sa prebivalištem na području Općine Malinska - Dubašnica u posljednjih 20 godina koji gradi ili posjeduje građevinu namijenjenu stambenom zbrinjavanju ili poslovnoj djelatnosti, plaća 50% iznosa utvrđenog temeljem Članka 8. ove Odluke. Prebivalište na području Općine Malinska - Dubašnica u posljednjih 20 godina obveznik je dužan dokazati povijesnim uvjerenjem o prebivalištu koju izdaje MUP.

(2) Na zahtjev obveznika, Općinsko Vijeće Općine Malinska-Dubašnica može djelomično ili u potpunosti osloboditi obveze plaćanja naknade za priključenje vlasnike građevine ili investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova, trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Malinska-Dubašnica i Primorsko-goranske županije.

Članak 10.

(1) Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju komunalnih otpadnih voda plaća se odjednom ili obročno.

(2) Obročno plaćanje naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju komunalnih otpadnih voda može se odobriti najviše na 5 (pet) jednakih mjesečnih obroka. Na dospjele a nenaplaćene iznose naknade za priključenje obračunava se zakonska zatezna kamata.

(3) Obročno plaćanje odobrit će se pod uvjetom da obveznik plaćanja dostavi sredstva osiguranja plaćanja (čekovi građana, mjenica i sl.).

IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 11.

(1) Kada se stvore uvjeti za priključenje na komunalnu infrastrukturu, vlasnik ili investitor građevine obvezan je predmetnu građevinu priključiti na objekte komunalne infrastrukture i to najkasnije u roku od:

- 12 mjeseci za objekte stambene namjene;

- 6 mjeseci za objekte poslovne namjene,

od primitka pisane obavijesti o nastaloj okolnosti od strane trgovačkog društva 'Ponikve' d.o.o. Krk ili Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica.

(2) Nakon priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik odnosno korisnik nekretnine dužan je sve dotadašnje instalacije i uređaje koji se više neće koristiti, odstraniti i sanirati.

Članak 12.

U naseljima ili ulicama gdje je sustav javne odvodnje otpadnih voda izgrađen, vlasnik ili investitor građevine dužan je priključiti građevinu na sustav javne odvodnje otpadnih voda prije početka korištenja same građevine.

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica, donijet će rješenje o obvezi priključenja građevine, ukoliko vlasnik građevine ne priključi građevinu na sustav komunalne infrastrukture u rokovima određenim člancima 11. i 12. ove Odluke.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

(1) Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

- ako ne priključi svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda u rokovima iz članaka 11. i 12. ove Odluke;

- ako priključi građevinu na objekte vodoopskrbe odnosno na javni sustav odvodnje otpadnih voda protivno tehničko - tehnološkim uvjetima određenim u članku 4. ove Odluke;

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba globom u iznosu od 200,00 kuna.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/06 i 23/06).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-10-31

Malinska, 23. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Potpredsjednik

Pavao Barbiš, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=707&mjesto=51511&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr