SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

120.

Na temelju članka 31. stavka 1. točke 2. i stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 11. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu i terasu ispred hotela »Adria Beach« (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), članka 15. Ugovora o koncesiji (Klasa: 342- 01/08-01/71, Ur. broj: 2170/1-11/8-09-11 od 31. srpnja 2009. godine), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština na 18. sjednici od 23. prosinca 2010. godine donijela je

ODLUKU
o prestanku koncesije na pomorskom dobru
za plažu i terasu ispred hotela »Adria Beach«
u Novom Vinodolskom

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se prestanaka koncesije na pomorskom dobru za plažu i terasu ispred hotela »Adria Beach« u Novom Vinodolskom temeljem odreknuća ovlaštenika koncesije, a prije isteka vremena na koje je koncesija dodijeljena.

Prestanak koncesije nastupa s danom 31. prosinca 2010. godine.

Članak 2.

Dosadašnji ovlaštenik koncesije - Bribirka tours d.o.o. iz Rijeke dužan je podmiriti sva davanja koja proizlaze iz obveze plaćanja koncesijske naknade određene u člancima 7. i 8. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru između Primorsko-goranske županije i Bribirka tours d.o.o. (Klasa: 342-01/08-01/71, Ur. broj: 2170/1-11/8-09-11 od 31. srpnja 2009. godine - u daljnjem tekstu: Ugovor o koncesiji), zaključno s danom 31. prosinca 2010. godine.

Članak 3.

S danom 31. prosinca 2010. godine dosadašnjem ovlašteniku koncesije Bribirka tours d.o.o. iz Rijeke prestaju sva prava na pomorskom dobru pobliže određena Ugovorom o koncesiji te je dužan napustiti predmetno pomorsko dobro i ostaviti ga u stanju u kojem ga je i zaprimio.

Članak 4.

Ispunjenjem obveza iz članaka 3. i 4. ove Odluke prestaju sva prava i obveze davatelja koncesije i ovlaštenika koncesije propisane Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu i terasu ispred hotela »Adria Beach« u Novom Vinodolskom (»Službene novine« broj 26/09).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/11

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-20

Rijeka, 23. prosinca 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr