SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

119.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavak 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorika u Dramlju, Grad Crikvenica (»Službene novine PGŽ« broj 36/10), točke 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica (»Narodne novine« broj 114/10), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština na 18. sjednici održanoj 23. prosinca 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju
na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje
plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je obrt BOX za ugostiteljstvo i trgovinu, Kačjak 22, 51 265 Dramalj, vlasnika Dubravka Cara, OIB 17616209321 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Koncesija se daje u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti i to:

- iznajmljivanje sredstava (100 suncobrana, 200 ležaljki, 8 pedalina)

- sportsko-rekreacijski sadržaji (4 brodice, 1 gliser s opremom za sportove na vodi: skije, tuba, banana te padobran za vuču; trampolin sa 4 polja; aquapark)

- ugostiteljstvo i turizam u 4 lako uklonjiva objekta:

. ugostiteljski objekt s terasom - 1

. ambulantna prodaja - 2

. trgovačka djelatnost - 1

Za djelatnosti koje prema svojoj naravi izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi dozvolu nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem području se daje koncesija.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorskog dobro na području Grada Crikvenice, k.č. 8564 i k.č. 8575 upisane u zk.ul. 5913, k.o. Sv. Crikvenica. Područje koje se daje u koncesiju ukupne je površine 10.913 m2, od čega se 191 m2 odnosi na obavljanje turističko-ugostiteljske djelatnosti, a 10.722 m2 na plažu (6.962 m2 kopno i 3.760 m2 more), te je iskazano u Gauss - Kruegerovim geografskim koordinatama:

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:500 izrađen od Gea d.o.o., Dramalj. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 111.000,00 kuna (slovima: sto jedanaest tisuća kuna),

- promjenjivi dio naknade iznosi 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u studenom 2010. godine (sastavni dio Ponude).

Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Plaža je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi radi naplaćivanja ulaznica, s time da je njena opća uporaba ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 2. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze koncesionara.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije».

Obrazloženje

Dana 19. srpnja 2010. godine Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji zaprimio je Pismo inicijative obrta »BOX« za ugostiteljstvo i trgovinu, Kačjak 22, 51265 Dramalj, vlasnika Dubravka Cara, za pokretanje postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorika u Dramlju, Grad Crikvenica.

Usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom temelji se na Uvjerenju o namjeni zemljišta Klasa: 350-05/06-01/00123 i Urbroj 2170-80-01-06-02 /BM/ od 2. svibnja 2010. godine izdanoj od Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko- pravne poslove, Ispostava Crikvenica.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 15. sjednici održanoj 16. rujna 2010. donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica, temeljem koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Omorike u Dramlju, Grad Crikvenica u »Narodnim novinama« broj 114/10 od 6. listopada 2010.godine (dalje: Obavijest).

Dana 10. studenog 2010. godine, Komisija za otvaranje ponuda obavila je javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest.

U propisanom roku pristigla je jedna (1) ponuda s kompletnom dokumentacijom i to ponuditelja obrta »BOX« za ugostiteljstvo i trgovinu, Kačjak 22, 51265 Dramalj, vlasnika obrta Dubravka Cara, OIB: 17616209321.

Iz ponude je vidljivo da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 12. stavci 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije je 23. studenog 2010. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu, te je utvrdilo prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije. Članovi Stručnog povjerenstva jednoglasno su zaključili da ponuda sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti, te da je ponuda u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Jednoglasno je podržan obrt »BOX« za ugostiteljstvo i trgovinu, Kačjak 22, 51 265 Dramalj, vlasnika obrta Dubravka Cara, OIB: 17616209321.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09) propisano je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave putem davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i druge strane u postupku.

Klasa: 021-04/10-01/11

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-18

Rijeka, 23. prosinca 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr