SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

118.

Na temelju članka 38. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini (»Narodne novine« broj 19/10), članka 28. točke 22. a u vezi s člankom 65.stavak 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 85. stavak 1. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj 23. prosinca 2010. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke o visini novčanog iznosa za
podmirenje troškova grijanja na drva i rasporedu
sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć
za podmirenje troškova stanovanja korisnicima
koji se griju na drva u 2010. godini

I.

U Odluci o visini novčanog iznosa za podmirenje troškova grijanja na drva i rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini (»Službene novine« broj 36/10), točka IV. mijenja se i glasi:

»IV.

Sredstva pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2010. godinu raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave sukladno broju korisnika pomoći iskazanih u zahtjevima jedinica lokalne samouprave do 1. prosinca 2010. godine i procjene korisnika za Grad Rijeku u 2010. godini.

(Raspored sredstava sastavni je dio ove Odluke)«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/11

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-16

Rijeka, 23. prosinca 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

Raspored sredstava JLS za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2010. godini

* planirani broj korisnika

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka o izmjeni Odluke o visini novčano  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr