SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 54. Petak, 24. prosinca 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

113.

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i36/09), članka 28. točka 12. i članka 60. stavak 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici od 23. prosinca 2010. godine, donijela je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
Primorsko-goranske županije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojavaju se upravna tijela Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu:upravna tijela),utvrđuje njihov djelokrug, način rukovođenja upravnim tijelima i druga pitanja značajna za njihov rad.

Riječi i izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški ili ženski rod.

Članak 2.

Upravna tijela ustrojena ovom Odlukom obavljaju upravne, stručne i ostale poslove iz samoupravnog djelokruga Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija).

Upravna tijela obavljaju i poslove koje jedinice lokalne samouprave sukladno zakonu, drugim propisima i Statutu Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Statut) prenesu na Županiju, kao i poslove državne uprave prenijete na Županiju.

Članak 3.

Upravna tijela samostalna su u obavljanju poslova u okviru svog djelokruga i povjerenih im zadaća.

Sjedište upravnih tijela je u Rijeci.

Izvan sjedišta upravnih tijela mogu se osnivati ispostave kao unutarnje ustrojstvene jedinice upravnog tijela.

Članak 4.

Na zgradi u kojoj je sjedište Županije mora biti istaknuta natpisna ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, grb Primorsko-goranske županije, naziv »Primorsko-goranska županija« i naziv tijela Županije.

Upravna tijela koja su smještena u zgradi u kojoj nije sjedište Županije moraju istaknuti natpisnu ploču koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, grb Primorsko-goranske županije, naziv »Primorsko-goranska županija« i naziv upravnog tijela.

Članak 5.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela koriste pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv »Primorsko-goranska županija«, naziv upravnog tijela.

Zaglavlje akta upravnog tijela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, grb Primorsko- goranske županije, naziv »Primorsko-goranska županija«, naziv upravnog tijela, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj te datum i mjesto izrade akta.

II. DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA

Članak 6.

U Županiji se radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju upravna tijela i to:

1. Ured Županije,

2. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu,

3. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša,

4. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,

5. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport,

6. Upravni odjel za imovinu i zajedničke poslove,

7. Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze,

8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu,

9. Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Članak 7.

Ured Županije obavlja upravne i stručne poslove, koji se odnose na:

. pripremu sjednica Kolegija Župana i Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) i njenih radnih tijela, poslove objavljivanje akata Župana i Skupštine kao i praćenja provedbe donesenih akata Župana i Skupštine,

. savjetodavne, stručne i analitičke poslove vezane za djelokrug rada županijskih čelnika (Župana, njegovih zamjenika i predsjednika Skupštine), poslove vezane uz koordinaciju i nadzor nad radom upravnih tijela te usmjeravanja njihovog djelovanja,

. administrativne i tajničke poslove za potrebe županijskih čelnika,

. protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti županijskih čelnika,

. odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, te promidžbu Županije,

. razvoj civilnog društva, ostvarivanje prava nacionalnih manjina, ravnopravnost spolova i ljudska prava,

. sustav zaštite i spašavanje, razvoj zaštite od požara, obranu i proglašenje elementarnih nepogoda,

. suradnju s tijelima državne uprave, drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te međuregionalnu i međunarodnu suradnju,

. razmatranje predstavki i pritužba građana upućenih Županu, vođenje sudskih predmeta i zastupanje pred sudovima i drugim tijelima,

. poslove suradnje sa saborskim zastupnicima,

. poslove vezane uz pokroviteljstva Župana i Skupštine,

. poslove vezane uz raspodjelu sredstava proračunske zalihe,

. predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,

. sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

. razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

Članak 8.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obavlja upravne i stručne poslove, koji se odnose na:

. planiranje, pripremu i izradu prijedloga Proračuna Županije (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine te pratećih akata,

. praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka Proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju Proračuna,te predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda,

. zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,

. utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna,

. predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,

. rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja poreznih prihoda,

. izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,

. prikupljanje i analizu prijedloga planova nabave upravnih tijela u cilju primjene načela »vrijednost za novac«,

. izradu plana nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune, pripremu natječajne dokumentacije i provođenje postupaka javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač sukladno odlukama nadležnih tijela,

. vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima, te izradu godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela,

. predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,

. sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

. razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

Članak 9.

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

. izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, uporabnih dozvola, dozvola za uklanjanje i drugih akata prostornog uređenja i gradnje,

. vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja,

. predlaganje izdavanja suglasnosti na prostorne planove lokalne razine,

. koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima,

. izradu akata iz područja zaštite sastavnica okoliša u suradnji s pravnim osobama s javnim ovlastima,

. izdavanje rješenja za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom,

. dodjelu koncesija za gospodarenje otpadom,

. izdavanju dopuštenja za zahvate u zaštićenim dijelovima prirode,

. provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i na prirodu,

. provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš,

. vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš,

. izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima,

. rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva i spomeničke rente,

. vođenje evidencije o komunalnim naknadama, doprinosima i naknadama za priključenje,

. uredsko poslovanje za ispostave ovog Upravnog odjela(prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta),

. praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu,

. predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,

. sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

. razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

Članak 10.

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša poslove iz članka 9. ove Odluke obavlja u sjedištu Županije za područje cijele Županije.

Poslovi iz članka 9. podstavak 1., ove Odluke za područje gradova Bakar, Kastav, Kraljevica te općina Jelenje, Klana, Kostrena, Viškovo i Čavle, obavljaju se u sjedištu Županije, a za područja ostalih gradova i općina u ispostavama kako slijedi:

. u Crikvenici za područje gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog te Općine Vinodolske,

. u Delnicama za područje gradova Delnice, Čabar i Vrbovsko, te općina Lokve, Fužine, Skrad, Mrkopalj, Brod Moravice i Ravna Gora,

. u Krku za područje Grada Krka, te općina Punat, Baška, Dobrinj, Malinska -Dubašnica, Omišalj i Vrbnik,

. u Malom Lošinju za područje gradova Mali Lošinj i Cres,

. u Opatiji za područje Grada Opatije, te općina Lovran, Mošćenička Draga i Matulji,

. u Rabu za područje Grada Raba te Općine Lopar.

Članak 11.

Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

. osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva,

. osiguranje provođenja javno-zdravstvene, epidemiološke, zdravstveno-ekološke i zdravstveno-statističke djelatnosti od interesa za područje Županije,

. organiziranje ispitivanja, praćenja i evaluiranja čimbenika okoliša (hrana, voda za piće, voda za kupanje i rekreaciju, zrak, buka i drugo) koji mogu štetno utjecati na zdravlje ljudi,

. organiziranje, praćenje i nadziranje rada zdravstvenih i socijalnih ustanova čiji je osnivač Županija te predlaganja mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti,

. koordiniranje rada svih pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost iz područja zdravstva i socijalne skrbi,

. predlaganje i popunjavanje mreže javno-zdravstvene službe na području Županije,

. pripremanje i provedbu postupaka za koncesioniranje javno-zdravstvene službe,

. koordiniranje rada na izradi Plana zdravstvene zaštite za područje Županije te izradi jednogodišnjih i trogodišnjih planova promicanja zdravlja, prevenciju i rano otkrivanje bolesti,

. predlaganje i provođenje specifičnih mjera zdravstvene zaštite te osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite za pojedina područja Županije (otoci, Gorski kotar te druga rijetko naseljena i slabije razvijena područja),

. organiziranje i provođenje postupka za imenovanje potrebnog broja doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, te praćenje njihovog rada,

. predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe zdravstvenih i socijalnih ustanova, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava,

. suradnju sa zdravstvenim i socijalnim ustanovama pri izradi programa koji se financiraju iz Proračuna Županije,

. prikupljanje i analizu podatke o poslovanju zdravstvenih i socijalnih ustanova i izradu izvješća za potrebe nadležnih državnih tijela i tijela Županije,

. praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije i izradu izvješća za nadležna državna tijela i tijela Županije,

. rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja socijalne skrbi,

. predlaganje sufinanciranja udruga i drugih organizacijskih oblika građana za rad na području prevencije bolesti, humanitarne djelatnosti i djelatnosti u socijalnoj skrbi od interesa za Županiju,

. praćenje i koordiniranje rada ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija (su) osnivač te podnošenje izvješća o njihovom radu,

. predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,

. sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

. razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

Članak 12.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

. poslove u nadležnosti Županije koji se odnose na odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport i tehničku kulturu,

. analiziranje, planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje o radu ustanova u kulturi čiji je osnivač Županija,

. analiziranje, planiranje, praćenje i izvještavanje o decentraliziranom financiranju materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja za ustanove školstva čiji je osnivač Županija,

. planiranje, financiranje, provođenje, praćenje kapitalnih projekata i nabave opreme za županijske ustanove školstva,

. planiranje, financiranje, praćenje i izvještavanje za programe iznad zakonskog standarda u županijskim ustanovama školstva,

. obavljanje stručnih, savjetodavnih, pravnih i drugih poslova u nadležnosti osnivača za županijske ustanove školstva i kulture,

. planiranje, financiranje i praćenje izvršenja Programa javnih potreba u odgoju i obrazovanju, kulturi, sportu i tehničkoj kulturi,

. suradnju sa subjektima odgoja i obrazovanja, kulture, sporta i tehničke kulture u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa,

. provođenje programa Stipendiranja studenata deficitarnih studija i Povlaštenog kreditiranja studenata,

. praćenje i koordiniranje rada trgovačkog društva u kojem je Županija član, u vezi realizacije programa iz nadležnosti Upravnog odjela,

. suradnju s nadležnim ministarstvima, drugim državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela,

. praćenje propisa iz djelokruga i područja rada Upravnog odjela,

. obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili Župana,

. rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja predškolskog odgoja,

. predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske,

. sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

. razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

Članak 13.

Upravni odjel za imovinu i zajedničke poslove obavlja upravne, stručne i ostale poslove, koji se odnose na:

. vođenje evidencije nekretnina u vlasništvu Županije, izradu prijedloga mjera upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije te uređivanje vlasničko-pravnih odnosa,

. izradu nacrta općih akata kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela te njihov unutarnji red kao i drugih akata iz djelokruga Upravnog odjela,

. provođenje zakona kojima se uređuju službenički i namještenički odnosi,

. stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika upravnih tijela Županije,

. ostvarivanje prava Župana i njegovih zamjenika temeljem profesionalnog obavljanja dužnosti,

. obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službeničkog suda Primorsko-goranske županije,

. razvoj i održavanje informatičkog sustava Županije, planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu, sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem,

. uredsko poslovanje upravnih tijela Županije (prijem i otprema pismena i arhiviranje predmeta),osim ispostava upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva i zaštite okoliša,

. provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara za službenike i namještenike upravnih tijela Županije,

. investicijsko i tekuće održavanje imovine Županije koju koriste upravna tijela Županije, te održavanje poslovnih prostora koje koriste upravna tijela Županije temeljem zakupa, a sukladno ugovoru o zakupu,

. investicijsko održavanje nekretnina koje su u vlasništvu županijskih ustanova i trgovačkih društava te koje temeljem zakupa koriste županijske ustanove i trgovačka

društva, a koje se u cijelosti ili djelomično financira sredstvima iz Proračuna, sukladno odlukama nadležnih tijela,

. nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela,

. osiguranje službenika i namještenika i imovine (pokretnina i nekretnina) Županije, te provođenje postupka utvrđivanja štete i naplate štete temeljem osiguranja,

. održavanje službenih vozila Županije, poslove prijevoza i poslove recepcije,

. predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,

. sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

. razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

Članak 14.

Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze obavlja upravne i stručne poslove, koji se odnose na:

. poticanje, usklađivanje i ravnomjerni razvoj cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa i veza na području Županije te brigu o prometnoj povezanosti svih jedinica lokalne samouprave sa sjedištem Županije,

. provođenje postupka prikupljanja i pripreme dokumentacije te izrade i podnošenje prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra izvan lučkog područja i lučkog područja,

. provedbu parcelacijskih elaborata u katastru i zemljišnoj knjizi za utvrđene granice pomorskog dobra, vođenje evidencije granica pomorskog dobra te pripremanje i dostavljanje podataka za izradu GIS-a granica pomorskog dobra,

. dodjelu koncesija na pomorskom dobru u nadležnosti Županije, vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru, praćenje izvršenja ugovora o koncesijama, evidentiranje i praćenje naplate koncesijskih naknada te izrada izvješća za nadležna tijela,

. praćenje stanja na pomorskom dobru te izradu stručne dokumentacije,

. izdavanje rješenja naplate godišnje naknade za upotrebu pomorskog dobra, vođenje brige o naplati godišnje naknade i vođenje evidencije brodica i jahti registriranih na području Županije,

. planiranje, sudjelovanje i provedbu saniranja, održavanja, modernizacije i izgradnje pomorskog dobra, odnosno lučke podgradnje i nadgradnje u lukama županijskog i lokalnog značaja te poticanje i promicanje aktivnosti na pomorskom dobru,

. brigu o zaštiti mora i priobalja te praćenja provedbe ugovora o čišćenju akvatorija Jadranskog mora na području Županije,

. poticanje obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na području Županije te provođenje postupka,

. poticanje, koordinaciju, usklađivanje i praćenje razvojnih programa i projekata na području cesta i cestovnog prometa te usklađivanje i koordinaciju ravnomjernog održavanja županijskih i lokalnih cesta,

. poticanje programa i projekata s ciljem edukacije iz sigurnosti cestovnog prometa te praćenje i analiza sigurnosti prometa na javnim cestama,

. izdavanje dozvola i vođenje upisnika izdanih dozvola za obavljanje županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika,

. poticanje programa i projekata s ciljem održavanja aerodroma, razvoja i povećanja zračnog prometa na području Županije te praćenje realizacije,

. poticanje programa i projekata s ciljem uspostavljanja i održavanja zračnih linija radi bolje međusobne povezanosti otoka i otoka s kopnom,

. poticanje rada lokalnih radijskih i televizijskih postaja te proizvodnju i emitiranje programa s temama od lokalnog i županijskog značaja i interesa,

. praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela,a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu,

. sudjelovanje u organizaciji i provedbi domaćih i međunarodnih stručnih skupova, specijalističkih sajmova i drugih manifestacija s temama iz djelokruga Upravnog odjela,

. predlaganje i kandidiranje projekta od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,

. sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

. razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

Članak 15.

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu obavlja upravne i stručne poslove, koji se odnose na:

. pripremu, poticanje, provođenje i praćenje programa i mjera razvitka turizma i ugostiteljstva u skladu s Glavnim planom razvoja turizma Primorsko-goranske županije, Strateškim marketinškim planom turizma Primorsko- goranske županije,

. praćenje stanja u gospodarstvu, predlaganje i provođenje mjera promicanja, razvoja, sustavnog unapređivanja i tehnološkog razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva,

. suradnju s domaćim i stranim institucijama i centrima koji se bave razvojem svih oblika gospodarske djelatnosti,

. analizu stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno autohtonih proizvoda i ribarstva,

. pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku odvodnju,

. sudjelovanje u provedbi Nacionalnog programa navodnjavanja na području Primorsko-goranske županije,

. predlaganje mjera i provođenje programa i mjera razvoja u oblasti šumarstva i drvoprerađivačke industrije,

. praćenje izvršenja ugovora o zakupu lovišta, evidentiranje i praćenje naplate lovozakupnina, predlaganje i provođenje mjera i programa razvitka lovstva i pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta,

. rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela gradova i općina iz područja ugostiteljske djelatnosti,

. praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela,a kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu,

. predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,

. sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,

. razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

Članak 16.

Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima obavlja upravne i stručne poslove, koji se odnose na:

. pripremu i sudjelovanje u izradu strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije te prijedloga razvojnih programa i projekata koji iz istih proizlaze, a odnose se posebice na zaštitu okoliša, energetiku, ruralni razvoj, razvoj komunalnog i vodnog gospodarstva i te projekte usmjerene na gospodarsku valorizaciju prirodnog, kulturnog i povijesnog naslijeđa,

. provedbu razvojnih programa i projekata u nadležnosti Upravnog odjela, a odnose se posebice na zaštitu okoliša, energetiku, ruralni razvoj, razvoj komunalnog i vodnog gospodarstva i te projekte usmjerene na gospodarsku valorizaciju prirodnog, kulturnog i povijesnog naslijeđa, uključujući iznalaženje vanjskih izvora financiranja za iste,

. praćenje realizacije razvojnih programa i projekata te predlaganje mjera za njihovo učinkovito provođenje,

. koncesioniranje u sferi energetike,

. koordinaciju i praćenje provedbe Razvojne strategije Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Razvojna strategija) te predlaganje mjera za poboljšanje provedbe Razvojne strategije,

. poticanje partnerstva na području Županije, šire regije Jadranske Hrvatske te u okviru međunarodnih programa, organizacija i inicijativa,

. edukaciju, stručnu pomoć i suradnju s upravnim tijelima Županije u pogledu pripreme i provedbe razvojnih projekata, okviru programa Europske unije, stručnu (isključujući logističku/organizacijsku) pomoć predstavnicima Županije u tijelima međunarodnih asocijacija i organizacija,

. suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima u okviru djelokruga Upravnog odjela,

. izgradnju kapitalnih objekata na području Županije koji se u cijelosti ili u većem dijelu financiraju sredstvima iz Proračuna, sukladno odlukama nadležnih tijela,

. praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela,kojima je Županija član ili (su) osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu,

. predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,

. razvijanje i održavanje sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete.

III. RUKOVOĐENJE UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 17.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici upravnih tijela.

Pročelnike upravnih tijela imenuje Župan na temelju javnog natječaja.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela provodi upravno tijelo nadležno za službeničke odnose.

Članak 18.

Pročelnik upravnog tijela (u daljnjem tekstu: pročelnik) za svoj rad odgovoran je Županu.

Pročelnik je osobno odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim rukovodi, kao i za izvršenje zadataka i poslova iz njegove nadležnosti.

Članak 19.

Pročelnik je dužan redovno, a najmanje jednom u tri mjeseca izvješćivati Župana o radu upravnog tijela kojim upravlja u pisanom obliku.

Članak 20.

Pročelnik u obavljanju svojih poslova ima prava i dužnosti utvrđene zakonom i drugim propisima, Statutom te drugim aktima Županije.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA

Članak 21.

Upravna tijela, u području za koja su ustrojena i u okviru svog djelokruga, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Skupštine i Župana te vode drugostupanjski postupak po žalbama na pojedinačne akte donijete od strane općinskih i gradskih upravnih tijela.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 22.

Upravna tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Županije, surađuju sa središnjim tijelima državne uprave, Uredom državne uprave u Županiji, jedinicama lokalne samouprave s područja Županije, odnosno s gradskim i općinskim upravnim tijelima, pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti iz djelokruga rada upravnog tijela i, kada je to potrebno, na zajedničkim osnovama pripremaju stručne podloge za postupak odlučivanja Skupštine i / ili Župana te predlažu mjere radi unapređenja i razvoja djelatnosti za koju su osnovani.

Članak 23.

Upravna tijela u izvršavanju općih akata Skupštine donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Protiv akata iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, na donošenje akata iz članka 21.stavka 1. ove Odluke i stavka 1. ovoga članka, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog pojedinačnog akta donijetog od strane upravnog tijela može se pokrenuti upravni spor.

Ako posebnim zakonom nije drugačije propisano , protiv pojedinačnih akata Skupštine i Župana kojima se rješava o pravima , obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 24.

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove neophodne za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela.

Povjerene poslove službenici i namještenici dužni su obavljati savjesno, pridržavajući se Ustava Republike Hrvatske, zakona i drugih propisa i općih akata i pravila struke te su dužni postupati po uputama Župana, pročelnika i nadređenog službenika.

Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima uređuju se zakonom i drugim propisima te općim aktima koje donosi Župan.

Članak 25.

U upravnim tijelima mogu se osnivati unutarnje ustrojstvene jedinice.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela uređuje se na način kojim se osigurava korištenje stručnog znanja zaposlenih te racionalno obavljanje poslova iz djelokruga pojedinog upravnog tijela.

Unutarnje ustrojstvene jedinice mogu imati poseban naziv koji upućuje na djelokrug poslova koji se u njima obavlja.

Uvjeti za osnivanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica kao i nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Članak 26.

Pravilnikom se uređuje unutarnje ustrojstvo svakog od upravnih tijela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te druga pitanja od značaja za rad upravnog tijela.

Pravilnik donosi Župan posebno za svako upravno tijelo Županije.

Članak 27.

Usmjeravanje djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave koji su im povjereni zakonom, kao i nadzor nad radom upravnih tijela, u nadležnosti su Župana.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, Župan može upravnim tijelima davati smjernice, uputstva i naredbe.

Upravna tijela dužna su međusobno surađivati u izvršavanju poslova iz svog djelokruga rada.

Članak 28.

Upravna tijela izvršavaju poslove u okviru radnog vremena čiji početak, završetak i raspored u tjednu utvrđuje Župan.

Članak 29.

Pravila u postupanju s pismenima, njihovu primanju i izdavanju akata, evidenciji i dostavi u rad, obradi, korištenju, otpremanju, čuvanju, izlučivanju i predaji nadležnom arhivu ili drugom nadležnom tijelu uređuju se sukladno propisima kojima se uređuje uredsko poslovanje.

Članak 30.

Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Danom stupanja na snagu ove Odluke:

Ured Županije preuzima poslove Kabineta Župana.

Upravni odjel za proračun i financije nastavlja s radom kao Upravni odjel za proračun, financije i nabavu te preuzima poslove nabave od Upravnog odjela za upravljanje imovinom i opće poslove.

Upravni odjel za upravljanje imovinom i opće poslove nastavlja s radom kao Upravni odjel za imovinu i zajedničke poslove te preuzima poslove informatičkog razvoja upravnih tijela Primorsko-goranske županije od Ureda Županije.

Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, kao novoosnovano upravno tijelo, preuzima poslove energetike, poslove razvoja komunalnog i vodnog gospodarstva te poslove vezane uz valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, kao i poslove vezane za nacionalnu, međunarodnu i međuregionalnu suradnju po pitanjima osiguranja financijskih sredstava iz međunarodnih izvora za provedbu razvojnih programa i projekata Županije od Ureda Županije.

Ured unutarnje revizije nastavlja s radom do ustrojavanja unutarnje revizije sukladno članku 36. ove Odluke.

Članak 32.

Župan će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke imenovati privremene pročelnike upravnih tijela ustrojenih člankom 6. ove Odluke.

Članak 33.

Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Primorsko- goranske županije uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka donijet će se rješenja o rasporedu službenika i namještenika.

Članak 34.

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena pravilnicima o unutarnjem redu iz članka 33. ove Odluke.

Upravno tijelo koje preuzima dio poslova iz djelokruga drugog upravnog tijela preuzima i službenike i namještenike koji su zatečeni na preuzetim poslovima.

Članak 35.

Opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze dosadašnjih upravnih tijela, preuzimaju upravna tijela koja preuzimaju i poslove na temelju ove Odluke, razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 36.

Ured unutarnje revizije Primorsko-goranske županije ustrojit će se odlukom Župana u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, kao zasebna ustrojstvena jedinica, ustrojstveno i funkcionalno neovisna od drugih upravnih tijela, izravno i isključivo odgovorna Županu.

Članak 37.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine PGŽ« broj 19/ 06, 4/07, 35/07, 43/07 i 5/08-pročišćeni tekst).

Upravni odjeli iz članka 6.ove Odluke, do donošenja Plana brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2011. godinu, primjenjivat će brojčane oznake utvrđene za 2010. godinu.

Članak 38.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-04/10-01/11

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-6

Rijeka, 23. prosinca 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr