SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

57.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u provođenju socijalnog programa
za 2011. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u provođenju socijalnog programa osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava, te druge vrste pomoći pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi i općim aktima Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 261.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

-pomoć obiteljima i kućanstvima 40.000,00 kn

-pomoć invalidima i hendikepiranim
osobama 20.000,00 kn

-oprema za novorođenčad 20.000,00 kn

-financiranje preventivnih UZV
pregleda stanovništva 1.000,00 kn

- ostale naknade 2.000,00 kn

- socijalne stipendije 45.000,00 kn

- naknade za troškove stanovanja 38.000,00 kn

- naknada za ogrjev 15.000,00 kn

- poklon paketi djeci 20.000,00 kn

- pomoć bolesnim i starijim osobama 40.000,00 kn

- prehrana učenika 20.000,00 kn


Ukupno: 261.000,00 kn.

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora dužan je na propisan način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i o drugim pravima iz socijalne skrbi.

Na prijedlog Odbora za socijalna pitanja Općinski načelnik donijeti će odluku o doznaci sredstava korisnicima.

Članak 5.

Za izvršenje ovog Programa osnovica je Odluka o socijalnoj skrbi Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/10).

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/21

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr