SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

48.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09), članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01 i 44/04), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 55/09 i 35/10) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda 25.000,00

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje javnih površina 220.000,00

3. održavanje javnih površina 180.000,00

4. održavanje nerazvrstanih cesta 573.000,00

5. održavanje groblja 85.000,00

6. javna rasvjeta 295.000,00


ukupno kuna 1.378.000,00.«

Članak 2.

U članku 3. pod brojem 2. brojka »15.000,00« mijenja se u brojku »10.000,00«, a brojka »30.000,00« u stavci ukupno mijenja se u brojku »25.000,00«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. pod brojem 5. brojka »31.000,00« mijenja se u brojku »26.000,00«, brojka »10.000,00« pod brojem 6. mijenja se u brojku »5.000,00«, brojka »150.000,00« pod brojem 7. mijenja se u brojku »145.000,00« te brojka »235.000,00« u stavci ukupno mijenja se u brojku »220.000,00«.

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje javnih površina obuhvaća:

1. održavanje javnih zelenih površina 45.000,00

2. održavanje pješačkih staza i putova 5.000,00

3. održavanje parkova 20.000,00

4. održavanje dječjih, nogometnih i ostalih
igrališta 17.000,00

5. održavanje javnih prometnih površina i
dijelova javnih cesta koje prolaze kroz
naselje 33.000,00

6. održavanje spomen obilježja 5.000,00

7. održavanje nasada visokog raslinja 35.000,00

8. održavanje otvorenih odvodnih kanala 5.000,00

9. održavanje ostalih javnih površina 15.000,00


ukupno kuna 180.000,00.«

Članak 5.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje 40.000,00

2. dobava i postava (zamjena) prometnih
znakova 2.000,00

3. betonski i AB radovi 40.000,00

4. sanacija ceste Marinići 30.000,00

5. ostali radovi 8.000,00

6. održavanje šumskih prometnica
šumoposjednika 3.000,00

7. zimska služba - čišćenje snijega 430.000,00

8. zimska služba - posipalo za ceste 20.000,00


ukupno kuna 573.000,00«.

Članak 6.

U članku 9. stavak 1. pod brojem 2. brojka »43.000,00« mijenja se u brojku »33.000,00«, brojka »40.000,00« pod brojem 4. mijenja se u brojku »20.000,00« te brojka »325.000,00« u stavci ukupno mijenja se u brojku »295.000,00«.

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada 1.200.000,00

2. grobna naknada 85.000,00

3. naknada šumoposjednika za
održavanje prometnica 3.000,00

4. tekuće pomoći iz županijskog proračuna 90.000,00


ukupno kuna 1.378.000,00.«

Članak 8.

Ova Druga izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/75

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr