SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 53. Četvrtak, 23. prosinca 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

47.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2010. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU I DOPUNU
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/09 i 35/10) u članku 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Ravna Gora za 2010. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, groblja i vodoopskrbu.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Građenje javnih površina financirati će se iz prihoda od komunalnog doprinosa i doprinosa za šume za sljedeće namjene:

1.otkup zemljišta za proširenje cesta, nogostupa,
zelenih i ostalih javnih površina 35.000,00

2.izrada katastarskih izmjera i podloga
za uređenje javnih površina u Ravnoj Gori 73.554,00

3.sanacija brane na Staroj Sušici 27.000,00

4.izrada UPU središnjeg naselja
Ravna Gora (N1
1) 24.400,00

5.izrada UPU ugostiteljsko turističke zone
»Suhi vrh« (VN1) 78.720,00

6.sufinanciranje sanacije odlagališta
komunalnog otpada 12.500,00


ukupno kuna 251.174,00.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Građenje nerazvrstanih cesta financirati će se iz prihoda od komunalnog doprinosa i doprinosa za šume za sljedeće namjene:

1.sufinanciranje izgradnje nogostupa Kupjak 50.000,00

2.izrada i montaža autobusnih čekaonica
u Kupjaku 50.000,00


ukupno kuna 100.000,00.«

Članak 4.

U članku 4. brojka »25.000,00« koja se javlja dva puta mijenja se u brojku »5.000,00« u oba slučaja.

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Građenje groblja financirati će se iz prihoda od komunalnog doprinosa, naknade za koncesije i prihoda od prodaje grobnih okvira za sljedeće namjene:

1. spomen obilježje groblje Kupjak 25.000,00

2. izgradnja nadgrobnih okvira 20.874,00

3. nabava opreme mrtvačnice Ravna Gora 2.952,00


ukupno kuna 48.826,00.«

Članak 6.

Iza članka 5. dodaje se članak 5a. koji glasi:

»Građenje objekata za vodoopskrbu financirat će se iz prihoda od vodnog doprinosa, komunalnog doprinosa i doprinosa za šume za sljedeće namjene:

1. sufinanciranje sanacije cjevovoda Vrh 70.000,00


ukupno kuna 70.000,00.«

Članak 7.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1. vodni doprinos 10.000,00

2. komunalni doprinos 145.000,00

3. doprinos za šume 290.000,00

4. naknade od koncesija 15.000,00

5. prihodi od prodaje grobnih okvira 15.000,00


ukupno kuna 475.000,00.«

Članak 8.

Ova Druga izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/74

Ur. broj: 2112/07-01-10-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr