SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 52. Srijeda, 22. prosinca 2010.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

295.

Na temelju članaka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području
Grada Rijeke

Članak 1.

Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke i utvrđuje obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društva sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj.

Članak 2.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području grada Rijeke.

Vodoopskrbno područje iz stavka 1. ovoga članka je dio vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja.

Članak 3.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge odnosno jedan metar kubni isporučene vode (1 m3).

Naknada za razvoj se obračunava uz cijenu vodne usluge na vodoopskrbnom području grada Rijeke.

Članak 4.

Naknada za razvoj se uplaćuje putem ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Račun za isporučenu vodnu uslugu iz stavka 1. ovoga članka ispostavlja Isporučitelj.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge i iznosa naknade utvrđene sukladno članku 7. ove Odluke.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

Članak 5.

Način i rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno odluci o cijeni vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Članak 6.

Prihod od naknade za razvoj koristi se za:

- ravnomjernu gradnju komunalnih vodnih građevina na vodoopskrbnom području u nadležnosti Isporučitelja koje su od značaja za funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje te gradnju komunalnih vodnih građevina na području grada Rijeke, sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad),

- gradnju sustava odvodnje Rijeka - Grobnik u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekta Rijeka - Grobnik i otplatu financijskih obveza iz ugovora o zajmu sklopljenog radi financiranja gradnje tog sustava,

- otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditima za izgrađene komunalne vodne građevine čija je gradnja financirana kreditom poslovnih i ostalih banaka,

- učešća u financiranju projekata gradnje financiranih iz predpristupnih, kohezijskih i strukturnih fondova te ostalih instrumenata pomoći Europske unije.

Članak 7.

Za namjene utvrđene u članku 6. stavku 1. podstavcima 1., 3. i 4. ove Odluke, visina naknade za razvoj utvrđuje se kako slijedi:

- za kategoriju potrošača »domaćinstvo« u iznosu od 1,59 kn/m3 isporučene vode,

- za kategoriju potrošača »gospodarstvo« u iznosu od 2,35 kn/m3 isporučene vode,

- za kategoriju potrošača »ostali*« u iznosu od 1,59 kn/ m3 isporučene vode.

Za namjenu iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, visina naknade za razvoj utvrđuje se kako slijedi:

- za kategoriju potrošača »domaćinstvo« u iznosu od 0,27 kn/m3 isporučene vode,

- za kategoriju potrošača »gospodarstvo« u iznosu od 0,47 kn/m3 isporučene vode,

- za kategoriju potrošača »ostali*« u iznosu od 0,27 kn/ m3 isporučene vode.

Članak 8.

Prikupljanje sredstava od naknade za razvoj te namjensko trošenje tih sredstava sukladno namjenama utvrđenim u članku 6. ove Odluke obavlja Isporučitelj.

Prava i obveze Isporučitelja u smislu stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju:

- prikupljanje sredstava od naknade za razvoj na posebnom računu Isporučitelja,

- korištenje prikupljenih sredstva od naknade za razvoj za podmirenje obveza nastalih u realizaciji razvojnih zahvata,

- vođenje evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj,

- izrađivanje i dostavljanje šestomjesečnih i godišnjih izvješća o obračunatim iznosima naknade za razvoj te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj Gradu,

- izrađivanje i dostavljanje pojedinačnog izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj za svaki razvojni zahvat na zahtjev Grada,

- imenovanje projektnog tima u cilju praćenja realizacije pojedinog razvojnog zahvata,

- izrađivanje i predlaganje plana gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi Gradsko vijeće Grada.

Članak 9.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Grad, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje, na temelju dostavljenih izvješća iz članka 8. stavka 2. podstavka 4. ove Odluke.

Članak 10.

Prikupljena, a neutrošena novčana sredstva evidentirana u proračunu Grada na dan 31. prosinca 2010. godine, koja su bila namijenjena financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavi opreme za opskrbu pitkom vodom te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda sukladno programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i novčana potraživanja s iste osnove za koja su ispostavljeni računi zaključno s danom 31. prosinca 2010. godine koja će biti naplaćena nakon 31. prosinca 2010. godine, prenijet će se na poseban račun Isporučitelja.

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/280

Ur. broj: 2170-01-16-00-10-3

Rijeka, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr