SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 20. Petak, 11. lipnja 2004.
GRAD RIJEKA
30

65.

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/ 02), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/ 04) te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/ 03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 1. lipnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o Detaljnom planu uređenja trgovačkog i uslužnog
područja - radna zona Bodulovo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja trgovačkog i uslužnog područja - radna zona Bodulovo (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Granica obuhvata Plana ucrtana je u kartografskom prikazu broj 1.

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi oko 9,4 ha.

Članak 3.

Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata koji sadrži tekstualne i grafičke dijelove Plana, kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

I. OBRAZLOŽENJE

1. Polazišta

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnost područja u obuhvatu Plana

1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3. Obveze iz planova šireg područja

1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

2. Plan prostornog uređenja

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1. Uvjeti i način gradnje

2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

2.2. Veličina i površina građevina

2.3. Namjena građevina

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5. Oblikovanje građevina

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

3.1.1. Glavna gradska ulica

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

3.1.3. Javna parkirališta

3.1.4. Pješačke površine

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6. Uvjeti i način gradnje

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. Mjere provedbe plana

9. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

2.Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1.aPrometna infrastrukturna mreža M 1:1000

2.1.bPrometna infrastrukturna mreža
- Uzdužni presjek 101 M 1:1000

2.1.cPrometna infrastrukturna mreža
- Uzdužni presjek 103 M 1:1000

2.1.dPrometna infrastrukturna mreža
- Poprečni presjeci M 1:1000

2.2.Komunalna infrastruktura
- vodoopskrba i odvodnja M 1:1000

2.3.Komunalna infrastruktura
- elektroopskrba M 1:1000

2.4.Komunalna infrastruktura
- telekomunikacijska mreža M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4.1.Uvjeti gradnje M 1:1000

4.2.Uvjeti gradnje - parcelacija M 1:1000

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 4.

Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1.

Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi:

1)Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena (K1)

2)Poslovna namjena - komunalno servisna namjena (K3)

3)Zaštitne zelene površine (Z)

4)Betonska brana (BB)

5)Pješačke površine

6)Kolno - pješačke površine

7)Komunalna, prometna, ulična i telekomunikacijska infrastrukturna mreža
a) Glavna gradska ulica
b) Gradska ulica
c) Pristupne ulice
d) Javna parkirališta

8)Trafostanica (TS)

9)Vodotok (V)

10)Vrijedno obradivo tlo (P2)

11)Zaštitna šuma (Š2)

12)Dalekovod.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

Članak 5.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazom broj 3.

Članak 6.

Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se građevine ucrtane u katastarske planove Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka.

2.1. Veličina i oblik građevnih čestica

Članak 7.

Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 4.2.

Površina građevnih čestica, izgrađenost, iskorištenost građevnih čestica i gustoća izgrađenosti prikazani su u točki 2.2.1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

Članak 8.

Dozvoljava se usklađivanje planiranog oblika i veličine građevne čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne remeti provedbu Plana.

2.2. Veličina i površina građevina

Članak 9.

Veličina i površina građevina prikazane su u točki 2.2.1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

Članak 10.

Pod visinom građevine na području obuhvata Plana razumijeva se visina mjerena od nivelacijske kote do gornjeg ruba krovnog vijenca.

Nivelacijska kota građevine je najniža kota konačno zaravnjenog okolnog terena. Nivelacijska kota novih građevina određena je kartografskim prikazom broj 4.1.

Dozvoljeno je odstupanje od nivelacijske kote iz stavka 3. ovoga članka za +/- 0,50 m.

Članak 11.

Broj etaža građevine određen je kartografskim prikazom broj 4.1.

Najveća dozvoljena visina novih građevina na području obuhvata Plana određena je u odnosu na najveći dozvoljeni broj etaža građevine te iznosi:

- za građevinu čiji najveći dozvoljeni broj etaža iznosi P, najveća dozvoljena visina građevine iznosi 4,0 m,

- za građevinu čiji najveći dozvoljeni broj etaža iznosi Po+P+2, najveća dozvoljena visina građevine iznosi 12,0 m.

Članak 12.

Na području obuhvata Plana dozvoljava se gradnja jedne podzemne etaže.

2.3. Namjena građevina

Članak 13.

Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« dozvoljava se gradnja građevine za obavljanje uslužne djelatnosti, uređenje prostora za obavljanje zanatske i trgovačke djelatnosti te uređenje skladišnih, uredskih i pomoćnih prostora, pod uvjetom da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš.

Unutar građevine planirane za gradnju na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« najmanje 700ruto razvijene površine građevine moraju činiti prostori namijenjeni obavljanju uslužne djelatnosti.

U podzemnoj etaži građevine na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se gradnja garaže s pratećim sadržajima.

Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se gradnja i uređenje prilaznih i manipulativnih pješačkih i kolnih površina, parkirališta, površina za skladištenje robe na otvorenom i zelenih površina.

Članak 14.

Na području namjene »Poslovna namjena - komunalno servisna namjena« dozvoljava se uređenje reciklažnog dvorišta za privremeno sortiranje i skladištenje otpada u zasebnim spremnicima te postava građevine gotove konstrukcije za obavljanje uredske djelatnosti.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 15.

Unutar gradivog dijela građevne čestice za osnovnu građevinu dozvoljava se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom.

Članak 16.

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.1.

Najmanja udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 10,0 m.

Građevina se s najmanje 1/2 svoje dužine mora graditi na obveznom građevnom pravcu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju nepovoljnih rezultata geoloških ispitivanja ili drugih opravdanih razloga, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše +/- 1,50 m.

Članak 17.

Izvan gradivog dijela građevne čestice na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« dozvoljava se gradnja i uređenje:

- trijema, nadstrešnice i prozirne konstrukcije iznad ulaza u građevinu te iznad manipulativne površine i površine za parkiranje,

- pomoćne građevine namijenjene kontroli ulaza u građevinu i čuvanju građevine,

- informativnog punkta, reklamne konstrukcije i druge opreme,

- objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- podzemnih i nadzemnih uređaja poput spremišta (goriva, otpadnih materijala, agregata i baterija) solarnih kolektora, dizalice topline i slično.

Članak 18.

Na građevnim česticama oznake 17, 22, 23, 24, 103 i 104 planirana je gradnja podzemne tunelske građevine koja će nadsvoditi vodotok Škurinjskog potoka, omogućiti nesmetan protok vode te pristup vodotoku radi njegova održavanja.

Članak 19.

Na građevnoj čestici oznake 15 planirana je gradnja betonske brane koja formira retenciju za sploštenje vodnih valova iz sliva te služi kao potporni zid prometnice planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake 101b.

2.5. Oblikovanje građevina

Članak 20.

Oblikovanje građevina potrebno je prilagoditi vrsti građevine te izvesti uporabom suvremenih materijala, a glavne ulaze u građevinu potrebno je oblikovno naglasiti.

Članak 21.

Najmanje 500ovršine pročelja građevine duž obaveznog građevnog pravca planirane za gradnju na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« mora biti ostakljeno.

Članak 22.

Kod novoplaniranih građevina termotehničke elemente nije dozvoljeno postavljati na pročelja građevina.

Dozvoljava se natkrivanje otvorenog svjetlika prozirnom krovnom konstrukcijom, na način kojim se omogućava prirodno provjetravanje.

Unutar svjetlika dozvoljava se postavljanje uređaja za ventilaciju, klimatizaciju i slično.

Članak 23.

Krov nove građevine može biti ravan ili kos.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, krov građevine ili dijela građevine koja ima samo podzemne etaže, mora biti ravan i prohodan za pješački odnosno kolni promet.

Najveći dozvoljeni nagib kosog krova iznosi 23o.

Članak 24.

Za pokrov krova ne dozvoljava se uporaba ravnog crijepa, drvenog pokrova ili pokrova od bitumenske šindre.

Na krovu građevine dozvoljava se ugradba sunčanog kolektora pod uvjetom da se uklopi u nagib krovnih ploha.

2.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 25.

Način uređenja i korištenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 3.

Neizgrađeni dio građevne čestice na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« potrebno je urediti kao kolnu površinu, manipulativnu površinu za utovar i istovar robe, skladište robe na otvorenom, pješačku površinu, dječje igralište, površinu za parkiranje vozila i hortikulturno uređenu površinu.

Najmanje 250ovršine građevne čestice iz stavka 2. ovoga članka mora biti uređeno kao zelena površina.

Članak 26.

Neizgrađeni dio građevne čestice na području namjene »Poslovna namjena - komunalno servisna namjena« potrebno je urediti kao kolno-pješačku površinu, kolno-manipulativnu površinu, površinu za parkiranje vozila i/ili hortikulturno uređenu površinu.

Najmanje 200ovršine građevne čestice iz stavka 1. ovoga članka potrebno je urediti kao zelenu površinu i to na onom dijelu građevne čestice na kojem se procjenjuje da ista može imati ulogu zaštitnog zelenila u odnosu na namjenu okolnih građevnih čestica.

Članak 27.

Na području namjene »Poslovna namjena - pretežito uslužna namjena« i »Poslovna namjena - komunalno servisna namjena« dozvoljava se ograđivanje građevnih čestica prozirnom metalnom ogradom ili živicom.

Članak 28.

Postojeće visoko zelenilo potrebno je sačuvati i dopuniti autohtonim parkovnim raslinjem.

Članak 29.

Ogradu, potporni i obložni zid (podzid), terasu i stubište potrebno je graditi na način da se ne narušava okoliš građevine.

Osnovni materijal za gradnju ograde je kamen, kovano željezo, beton i živica.

Najveća dozvoljena visina čvrste ograde iznosi 1,20 m.

Članak 30.

Površine za parkiranje potrebno je izvesti uporabom asfalta, betonskog elementa opločenja, granitne kocke i slično te hortikulturno urediti.

Otvorene parkirališne površine potebno je ozeleniti sadnjom jednog stabla na svaka četiri parkirališna mjesta.

Članak 31.

Smještaj vozila potrebno je osigurati unutar građevne čestice, a broj parkirališnih mjesta utvrđuje se s obzirom na vrstu djelatnosti i to kako slijedi:

- za trgovačku djelatnost, na 25 m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za zanatsku i uslužnu djelatnost, na 35 m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za komunalno servisnu djelatnost, na 40 m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za uredsku djelatnost, na 30 m2 bruto razvijene površine građevine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto,

- za ugostiteljsku djelatnost, na četiri sjedeća mjesta u ugostiteljskom objektu potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto.

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 32.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazom broj 2.1.

Na građevnoj čestici gradske ulice i ceste planirana je gradnja cjelokupnog prometnog profila, s elementima poprečnog presjeka: kolnikom, nogostupom, autobusnim stajalištem, drvoredom te cestovnom i uličnom opremom.

Na građevnoj čestici gradske ulice i ceste dozvoljava se korištenje dijela kolnika samo za stajalište javnog gradskog

prijevoza, dostavu i opskrbu, parkiranje u posebnom režimu i slično.

Članak 33.

Svaka građevna čestica mora imati priključak na javnu prometnu površinu.

Članak 34.

Najmanja dozvoljena širina kolnika za jednosmjernu cestu iznosi 4,50 m, a najmanja dozvoljena širina kolnika za dvosmjernu cestu iznosi 6,0 m.

Najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 1,60 m, a ako se sadi drvored, najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi 3,0 m.

Članak 35.

Režim prometa utvrđen Planom nije obvezan.

3.1.1. Glavna gradska ulica

Članak 36.

Na građevnim česticama oznake 101a, 101b, 101c i 101d planirana je gradnja glavne gradske ulice.

Režim prometa, horizontalni i vertikalni elementi trase, mjesta priključenja cesta manjeg značenja te nove građevine ulice iz stavka 1. ovoga članka, utvrđeni su u točki 3.1.1. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

3.1.2. Gradske i pristupne ulice

Članak 37.

Na građevnim česticama 102a i 102b planirana je gradnja gradske sabirne ulice.

Na građevnim česticama oznake 103, 104 i 105 planirana je gradnja pristupnih ulica.

3.1.3. Javna parkirališta

Članak 38.

Gradnja i uređenje javnih parkirališta na području obuhvata ovoga Plana određeno je kartografskim prikazom broj 2.1.

Broj parkirališnih mjesta na javnim parkiralištima utvrđuje se kako slijedi:

- na dijelu građevne čestice oznake 103, potrebno je osigurati 5 parkirališnih mjesta,

- na dijelu građevne čestice oznake 105, potrebno je osigurati 53 parkirališna mjesta.

3.1.4. Pješačke površine

Članak 39.

Pješačku površinu potrebno je urediti primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom, šljunkom, granitnom kockom, betonskim elementom, pločom, asfaltom u boji i slično, te opremiti urbanom i likovnom opremom.

Na pješačkoj površini dozvoljava se postava nadstrešnice, pergole i fontane.

Mjesta priključka građevne čestice na javnu površinu potrebno je urediti kao kolno-pješačku površinu.

Članak 40.

Na području obuhvata Plana, povezivanje pješačkih površina potrebno je izvesti gradnjom javnih stubišta sukladno kartografskom prikazu broj 3.

Najmanja dozvoljena širina stubišta iz stavka 1. ovoga članka iznosi 3,0 m.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

Članak 41.

Građevnu česticu oznake 106 potrebno je urediti kao kolno-pješački pristup postojećim stambenim građevinama čija najmanja dozvoljena širina iznosi 4,50 m.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

Članak 42.

Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.4. i točki 3.3. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina

Članak 43.

Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim prikazima broj 2.2., 2.3. i 2.4.

Mrežu komunalne infrastrukturne potrebno je graditi podzemno.

Članak 44.

Mjesto priključenja novih građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture te na javno-prometnu površinu određeno je kartografskim prikazom broj 4.

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 45.

Vodoopskrbni sustav potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2.

3.4.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Članak 46.

Odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.2.

Članak 47.

Otpadne vode potrebno je preuzeti u sustav mješovite kanalizacije.

Oborinske krovne i/ili pročišćene vode s parkirališnih površina dozvoljava se upuštati u korito Škurinjskog potoka.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, otpadne i oborinske vode koje nastaju na građevnoj čestici oznake 19 nije dozvoljeno upuštati u korito Škurinjskog potoka.

Prije upuštanja otpadnih voda u kanalizacijsku mrežu i/ili korito Škurinjskog potoka obvezna je uporaba separatora.

3.4.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta

Članak 48.

Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu broj 2.3.

Javne površine na području obuhvata Plana potrebno je opremiti javnom rasvjetom.

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

Članak 49.

Na području namjene »Zaštitne zelene površine« dozvoljava se gradnja i uređenje pješačkih staza, stubišta, pješačkih mostova, manjih rekreacijskih i dječjih igrališta, odmorišta i slično te postava urbane i likovne opreme, paviljona, pergola, skulptura, fontana i slično.

Najveća dozvoljena visina podzida iznosi 1,50 m, a visinske razlike potrebno je urediti terasasto i ozeleniti.

Članak 50.

Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće vrijedno zelenilo te ga dopunjavati autohtonim raslinjem.

Članak 51.

Uz javna parkirališta, stubišta i prometnice planira se sadnja drvoreda.

Drvored ili grupu zelenila potrebno je urediti jednom vrstom stabala.

Na građevnoj čestici oznake 35 dozvoljava se gradnja crpne stanice.

5. Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

Članak 52.

Na građevnoj čestici oznake 16 potrebno je izvesti rekonstrukciju postojećeg potpornog zida.

Rekonstrukciju postojećeg potpornog zida iz stavka 1. ovoga članka potrebno je izvesti gradnjom manjih potpornih zidova čija najveća dozvoljena visina iznosi 2,50 m.

Terase nastale gradnjom potpornih zidova iz stavka 2. ovoga članka potrebno je ozeleniti sadnjom penjačica te niskim zimzelenim raslinjem.

Članak 53.

Na području namjene »Vrijedno obradivo tlo« dozvoljava se isključivo obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Dio površine vrijednog obradivog tla služi kao retencija za obranu od poplave.

Članak 54.

Na području namjene »Zaštitna šuma« koje se nalazi u koridoru 220 kV dalekovoda nije dozvoljen nikakav oblik gradnje niti uređenje površina.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 55.

Građevine planirane za gradnju na građevnim česticama oznake 3 i 4, 5 i 6, 7 i 8, 25 i 26, 27 i 28, 30 i 31 te 33 i 34 planirano je izvesti kao dvojne (prislonjene) građevine koje je moguće objediniti u jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu.

Članak 56.

Građevinu reciklažnog dvorišta na građevnoj čestici oznake 19 dozvoljeno je izvesti isključivo kao montažnu građevinu gotovih konstrukcija najveće dozvoljene visine 3,0 m, a opremu reciklažnog dvorišta i njegovo uređenje potrebno je izvesti upotrebom gotove lagane konstrukcije.

Najmanja dozvoljena udaljenost građevine reciklažnog dvorišta od ruba građevne čestice iznosi 4,0 m, a najmanja dozvoljena udaljenost građevine od javno-prometne površine iznosi 6,0 m.

Spremnike za odlaganje otpada unutar reciklažnog dvorišta dozvoljeno je smještati uz rub građevne čestice.

Razmještaj objekata reciklažnog dvorišta unutar građevne čestice potrebno je izvesti na način kojim se omogućava nesmetan pristup teretnog vozila te osigurava dovoljna manipulativna površina.

Članak 57.

Zatvoreni dio vodotoka Škurinjskog potoka na građevnim česticama oznake 17, 22, 23, 24, 101b, 103 i 105 potrebno je izvesti kao podzemnu tunelsku građevinu koja svojom konstrukcijom omogućava nesmetan protok vode te pristup vodotoku radi njegova održavanja.

Najmanja dozvoljena širina i najmanja dozvoljena svijetla visina tunelske građevine iz stavka 1. ovoga članka iznose 2,0 m.

Članak 58.

Armirano-betonsku branu planiranu za gradnju na građevnoj čestici oznake 15 potrebno je izvesti kao pregradnu građevinu.

Krunu pregradne građevine potrebno je postaviti na apsolutnoj koti od približno 200 m.n.m.

Iz sigurnosnih razloga, do privođenja zemljišta namjeni prema Planu, odnosno dok se ne izgradi prometnica, zona zahvata s nizvodne strane pregradne građevine može se povećati za veličinu nasipa. Zona zahvata i veličina nasipa odredit će se glavnim projektom za građevinsku dozvolu.

Članak 59.

Otvoreni dio vodotoka Škurinjskog potoka dozvoljeno je premostiti gradnjom pješačkih mostova sukladno točki 2.4. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana i kartografskom prikazu broj 3.

7. Mjere zaštite prirodnih i ambijentalnih vrijednosti

Članak 60.

Zaštitne zelene površine potrebno je sačuvati i dopuniti sadnjom pretežito autohtonih vrsta biljaka, niskog raslinja i stablašica, uređenjem pješačkih staza, odmorišta i dječjih igrališta.

Članak 61.

Potporne zidove uz ulicu planiranu za gradnju na građevnim česticama oznake 101a, 101b, 101c i 101d te krunu armirano-betonske brane planirane za gradnju na građevnoj čestici oznake 15 potrebno je obložiti kamenom.

Članak 62.

Mjere zaštite od štetnog utjecaja bujičnih voda Škurinjskog potoka na građevnim česticama retencijskog / poplavnog područja oznake 12, 12a, 13, 14 i 14a određene su točkom 2.5. Obrazloženja tekstualnog dijela Plana.

8. Mjere provedbe plana

Članak 63.

Gradnji građevina odnosno uređenju površina na građevnim česticama određenim Planom može se pristupiti nakon gradnje pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te uređenja javnih površina.

9. Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

Članak 64.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 65 dB, a za noć 50 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 20/03) te podzakonskih propisa kojima se uređuje zaštita od buke.

Članak 65.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine« broj 48/95) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (»Narodne novine« broj 101/96 i 2/97-ispr).

Članak 66.

Temeljem Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće na riječkom području (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/94 i 12/95), područje obuhvata Plana nalazi se unutar III. zone sanitarne zaštite izvorišta vode za piće.

Članak 67.

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih i oborinskih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena i Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/98).

Članak 68.

Na području obuhvata Plana s otpadom je potrebno postupati u skladu sa Zakonom o otpadu (»Narodne novine« broj 151/03).

9.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 69.

Građevine koje su Planom predviđene za uklanjanje određene su kartografskim prikazom broj 4.1.

Članak 70.

Unutar građevine i/ili na građevini, čija namjena nije u suglasju s namjenom određenom ovim Planom, dozvoljeno je izvođenje radova unutar postojećih gabarita isključivo radi održavanja građevine.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 71.

Područje obuhvata Plana spada u 7. potresnu zonu.

Članak 72.

Kod gradnje i uređenja skloništa potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine« broj 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94).

Dozvoljava se uređenje skloništa kao dvonamjenskog.

Članak 73.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine« broj 47/82 i 30/94).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Plan je izrađen u pet izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Rijeke i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Članak 75.

Izvornici Planova se čuvaju u pismohrani Ureda Grada, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke i Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Članak 76.

Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine njegov sastavni dio, nisu predmet objave.

Članak 77.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, za područje obuhvata ovoga Plana, prestaje vrijediti Odluka o Detaljnom planu uređenja dijela radne zone Škurinje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/00).

Članak 78.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/65

Ur. broj: 2170-01-10-2004-2

Rijeka, 1. lipnja 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=90&mjesto=51000&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr