SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 51. Utorak, 21. prosinca 2010.
GRAD BAKAR
Moscenicka_draga-001

66.

Na temelju članka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj 21. prosinca 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području
grada Bakra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uvodi obveza plaćanja naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Bakra (u daljnjem tekstu: Odluka) i utvrđuje obveznik plaćanja, visina naknade, namjena prikupljenih sredstava od naknade, način i rok uplate naknade, prava i obveze javnog isporučitelja vodne usluge, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

Članak 2.

Vodoopskrbno područje, u smislu članka 1. ove Odluke je dio vodoopskrbnog područja u nadležnosti Isporučitelja.

II. OBRAČUN, NAPLATA I NAMJENA NAKNADE ZA RAZVOJ

Članak 3.

Obveza plaćanja naknade za razvoj iz članka 1. ove Odluke uvodi se radi:

1. ravnomjerne izgradnje komunalnih vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje od značaja za funkcioniranje sustava vodoopskrbe i odvodnje na vodoopskrbnom području u nadležnosti Isporučitelja, sukladno planu izgradnje komunalnih vodnih građevina kojeg usvaja predstavničko tijelo Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad),

2. izgradnje vodnih građevina vodoopskrbe i odvodnje na području grada Bakra, sukladno planu izgradnje vodnih građevina kojeg usvaja predstavničko tijela Grada,

3. izgradnje sustava odvodnje Rijeka - Grobnik u sklopu Jadranskog projekta i otplate financijskih obveza iz ugovora o kreditu sklopljenih radi financiranja izgradnje tog sustava,

4. otplate financijskih obveza iz ugovora o kreditima za izgrađene komunalne vodne građevine čija je izgradnja financirana kreditom poslovnih i ostalih banaka,

5. učešća u financiranju projekata izgradnje financiranih iz predpristupnih, kohezijskih i strukturnih fondova te ostalih instrumenata pomoći Europske unije.

Članak 4.

Obveznik plaćanja naknade za razvoj je obveznik plaćanja cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području grada Bakra.

Članak 5.

Naknada za razvoj utvrđuje se u apsolutnom iznosu.

Osnovica za obračun naknade za razvoj je jedinica mjere isporučene vodne usluge, odnosno 1 m3 isporučene vode.

Naknada za razvoj je sastavni dio cijene vodne usluge na vodoopskrbnom području grada Bakra.

Članak 6.

Naknada za razvoj namijenjena financiranju i sufinanciranju izgradnje, odnosno otplati kredita za izgradnju komunalnih vodnih građevina, u smislu članka 3. stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 5. ove Odluke, utvrđuje se kako slijedi:

- kategorija potrošača domaćinstvo 1,59 kn/m3 isporučene vode,

- kategorija potrošača gospodarstvo 2,35 kn/m3 isporučene vode,

- kategorija »ostali*« 1,59 kn/m3 isporučene vode.

Naknada za razvoj namijenjena financiranju i sufinanciranju izgradnje, odnosno otplati kredita za izgradnju vodnih građevina, u smislu članka 3. stavka 1. točke 3. ove Odluke, utvrđuje se kako slijedi:

- kategorija potrošača domaćinstvo 0,27 kn/m3 isporučene vode,

- kategorija potrošača gospodarstvo 0,47 kn/m3 isporučene vode,

- kategorija »ostali*« 0,27 kn/m3 isporučene vode.

Članak 7.

Naknada za razvoj obračunava se na temelju ispostavljenog računa za vodnu uslugu i iskazuje se kao zasebna stavka na računu te usluge.

Iznos naknade za razvoj ne podliježe obvezi obračunavanja poreza na dodanu vrijednost.

Ukupan iznos naknade za razvoj koju je obveznik plaćanja dužan platiti predstavlja umnožak količine isporučene vodne usluge sa apsolutnim i zasebno iskazanim iznosima naknada za razvoj.

Račun za ispostavljenu vodnu uslugu može izdati Isporučitelj ili fizička odnosno pravna osoba kojoj je na temelju ugovora povjerena naplata vodne usluge.

Rokovi uplate naknade za razvoj se određuju sukladno Odluci o cijene vodnih usluga koju donosi Isporučitelj.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja.

III. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA

Članak 8.

Isporučitelj ima pravo i obvezu prikupljanja i trošenja prikupljenih sredstava naknade za razvoj, prema godišnjim planovima za izgradnju donesenim sukladno namjenama iz članka 3. stavka 1. točaka 1. - 5. ove Odluke.

Pravo i obveza Isporučitelja iz stavka 1. ovoga članka posebno razumijeva:

- pravo i obvezu prikupljanja sredstava naknade za razvoj na posebnom računu Isporučitelja,

- pravo i obvezu prikupljena sredstva naknade za razvoj koristiti za podmirenje obveza nastalih u realizaciji planova izgradnje iz članka 3. stavka 1. točaka 1. - 5. ove Odluke,

- obvezu vođenja evidencije o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj,

- obvezu imenovati projektni tim u cilju praćenja realizacije pojedinog razvojnog zahvata,

- obvezu izraditi i predlagati planove izgradnje komunalnih vodnih građevina,

- obvezu izrađivanja i dostavljanja šestomjesečnih i godišnjih izvješća o obračunatim iznosima naknade za razvoj, te o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj Grada Bakra,

- izrađivanje i dostavljanje pojedinačnog izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima od naknade za razvoj za svaki razvojni zahvat na zahtjev Grada Bakra.

Članak 9.

Nadzor nad obračunom i naplatom naknade za razvoj obavlja Grad, Upravni odjel za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju, na temelju dostavljenih izvješća iz članka 8. ove Odluke.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Prikupljena, a neutrošena novčana sredstva u proračunu Grada na dan 31. prosinac 2010. godine, namijenjena financiranju izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavci opreme, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, kao i novčana potraživanja s iste osnove dospjela s danom 31. prosincem 2010. godine, koja budu naplaćena nakon dana 31. prosinca 2010. godine prenijet će se na poseban račun Isporučitelja.

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Isporučitelj je obvezan ovu Odluku po njenom stupanju na snagu objaviti na web stranici Isporučitelja, koja glasi: www.kdvik-rijeka.hr.

Klasa: 021-05/10-01/10

Ur. broj: 2170-02-01-10-17

Bakar, 21. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr