SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 48. Srijeda, 15. prosinca 2010.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

78.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09-ispr.), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2010. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Opatije za razdoblje 2011. - 2013. godine

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju, Grad Opatija izradit će Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te je, uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje, predložiti Gradskom vijeću na usvajanje. Nakon usvajanja Procjene ugroženosti Grada Opatije potrebno je izraditi Plana zaštite i spašavanja, kojim se utvrđuje organizacija aktiviranja i djelovanja, te zadaće i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava.

Unapređenje sposobnosti pojedinih službi i tijela za sudjelovanje u aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara detaljnije je naznačeno u Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i zaštite i spašavanja Grad Opatija u 2011. godini. Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Opatije u 2011. godini utvrđuju se sve potrebne aktivnosti, zadaće svih nositelja su

stava zaštite i spašavanja, pravci djelovanja i financijska sredstva, radi što kvalitetnijeg razvoja sustava.

Smjernice se odnose na sljedeće:

CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i spašavanja, Zapovjedništvo i postrojbe civilne zaštite)

Kao sastavni dio Plana zaštite i spašavanja Grada Opatija izradit će se Plan civilne zaštite kojim se definira ustroj civilne zaštite, popuna obveznicima i materijalno-tehničkim sredstvima, te mobilizacija postrojbi i drugih organiziranih snaga civilne zaštite, nakon čega biti moguć precizniji izračun potrebnih sredstava.

Tijekom 2011. godine planirano je opremanje, provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranje operativnih snaga zaštite i spašavanja: Stožera zaštite i spašavanja, postrojbi i zapovjedništava civilne zaštite, te drugih pravnih osoba, uključujući udruge, za postupanje u aktivnostima zaštite i spašavanja (osobna i skupna oprema). Također je potrebno osigurati uvjete za zbrinjavanje i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, provođenje edukacije, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja.

Za navedene aktivnosti u Proračunu Grada Opatija, s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja u 2011. godini, osigurana su financijska sredstva u iznosu od 35.000 kuna.

VATROGASTVO

Iz analize se može zaključiti da Javna vatrogasna postrojba Grada Opatija i Dobrovoljno vatrogasno društvo Opatija zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani važećom regulacijom te u ovom trenutku predstavljaju najbolje organizirane snage u sustavu zaštite i spašavanja i nositelji su cijeloga sustava zaštite i spašavanja na području Grada Opatije.

Grad Opatija je Proračunom za 2010.godinu osigurao sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Također se iz proračuna financira Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Opatiju, što uključuje pripremu za period povećane opasnosti od nastajanja i širenja požara na otvorenom prostoru, te za dodatno zapošljavanje sezonskih vatrogasaca. Proračunom Grada Opatije za 2011. godinu planirana su sredstva za rad vatrogasnih organizacija (JVP Opatije i DVD Opatija) u ukupnom iznosu od 8.842.200 kn.

Za izvršavanje obaveza iz Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Opatiju iz proračuna su za 2011. godinu osigurana financijska sredstva u iznosu 65.000 kn, a za rad podmlatka dodatnih 38.000 kuna.

SKLONIŠTA

Za tekuće i investicijsko održavanje skloništa s ciljem stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi, te osiguranja minimalnih uvjeta za boravak u skloništu do završetka ugroze proračunom Grada Opatije za 2011. predviđen je iznos od 20.000 kuna. Sredstva će biti utrošena za tehničku kontrolu i održavanje dopunskih skloništa. Javna tunelska skloništa će se osposobiti za korištenje, odnosno održavati u funkcionalnom stanju što najčešće podrazumijeva: zamjenu lokota, brava i cilindara na postojećim vratima, čišćenje unutrašnjosti skloništa, te popravak ili zamjenu dotrajalih vrata.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

U Gradu Opatija djeluje više službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti, a kao posebno značenje za cjelokupni sustav zaštite i spašavanja Grada. U ovaj segment spadaju pravne osobe navedene u točki 4. Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja, te ostale pravne osobe koje se bave prijevozničkim, građevinskim, turističko-ugostiteljskim i drugim djelatnostima koje mogu svojom materijalno-tehničkom opremom i ljudstvom ili smještajnim kapacitetima pomoći u aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada. Grad Opatija redovito planira sredstva iz proračuna za rad službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje dio redovite djelatnosti: HGSSa, Crvenog križa, Doma zdravlja Opatija, Hitne pomoći, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, socijalne službe, veterinarske službe, javnih poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture, te ostalih pravnih osoba koje se bave prijevozničkim, građevinskim, turističko-ugostiteljskim i drugim djelatnostima koje svojom materijalno-tehničkom opremom i ljudstvom ili smještajnim kapacitetima mogu pomoći u aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada Opatije.

Za sufinanciranje djelatnosti HGSS - Stanica Rijeka u 2011. godini u Proračunu Grada Opatije za 2011. planirana su financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna.

Za obavljanje redovne djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Grad Opatija je za 2011. godinu planirano 432.000 kuna proračunskih sredstava.

Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu i suvlasništvu Grada Opatije imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost. Procjenom ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja (Plan civilne zaštite) bit će utvrđeni načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja. Nakon toga će biti moguće preciznije planirati sredstva koja će biti potrebna za rad navedenih službi.

UDRUGE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Udruge na području Grada Opatije, u okviru svojih utvrđenih zadaća, mogu značajno pridonijeti ukupnim aktivnostima u provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Grada Opatije.

Temeljem Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja utvrdit će se pravne osobe, udruge i organizacije koje su potrebne u području zaštite i spašavanja Grada Opatije kao i potrebni ljudski i materijalni resursi udruga navedenih u točci 5. Analize stanja sustava zaštite i spašavanja. Udruge se financiraju iz raznih izvora, a dijelom i iz proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave.

Kada se utvrđuju potrebe za udrugama i organizacijama definirat će se i sredstva kojima će ih se opremiti i uvježbavati.

Od svake udruge značajne za sustav zaštite i spašavanja treba zatražiti razvojne programe i projekte koji se odnose na materijalno, tehničko i kadrovsko jačanje udruge u odnosu na sustav zaštite i spašavanja, te na osnovu toga donijeti odluku o sufinanciranju djelatnosti udruga u dijelu koji je značajan za jačanje sposobnosti sustava zaštite i spašavanja.

Za rad ostalih udruga, kao i ranijih godina, osiguravaju se posebna sredstva iz proračuna Grada Opatije.

Ove Smjernice objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 810-01/10-01/03

Ur. brok: 2156/01-01-10-2

Opatija, 8. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

PRILOG

Sastavni dio Smjernica čini Izvod iz Proračuna o visini osiguranih sredstava za organiziaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2010. godini i planirana sredstva namijenjenih za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja za 2011., uključujući Projekciju za 2012. i 2013. godinu.

PREGLED PLANIRANIH SREDSTAVA ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
U RAZDOBLJU 2010. - 2013. GODINE

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Smjernice za organizaciju i razvoj susta  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr