SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 48. Srijeda, 15. prosinca 2010.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

76.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2011. godine donosi

PROGRAM
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području
Grada Opatije za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom planiraju se sredstva boravišne pristojbe utrošiti u sljedeće potprograme Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu:

A. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA OPATIJE

1. Sanacija i fitopatološki pregled stabala 25.000,00 kn

2. Uređenje dijela ulice I. Kaline 50.000,00 kn

3. Održavanje parkova i drvoreda 1.030.000,00 kn

4. Uređenje parkinga kod hot.fakulteta

u Iki za autobuse 86.000,00 kn

5. Rekonstrukcija ograde obalnog puta 35.000,00 kn

6. Dobava, postava i skidanje psiholoških

barijera na plažama 40.000,00 kn

7. Dohrana plaže Tomaševac 50.000,00 kn

8. Sufinanciranje hitnih intervencija na

pripremi turističke sezone 4.000,00 kn


Ukupno TZ Opatija 1.320.000,00 kn


B. TURISTIČKA ZAJEDNICA NASELJA IČIĆI

1. Postava BUS čekaonice na ugibalištu

na Poljanskoj cesti 30.000,00 kn

2. Sanacija potpornog zida A. Dminaka-

Put za Veprinac 25.000,00 kn

3. Sufnanciranje održavanja plaže Ičići 35.000,00 kn


Ukupno TZ Ičići 90.000,00 kn


A+B SVEUKUPNO 1.410.000,00 kn


Izvori sredstava i namjena sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1, koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 412-01/10-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-10-1

Opatija, 8. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr