SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 48. Srijeda, 15. prosinca 2010.
GRAD OPATIJA
Moscenicka_draga-001

75.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2010. godine donosi

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

A. OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture.

U smislu ovog programa, pojam održavanje komunalne infrastrukture obuhvaća redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u sljedećim programima:

1. odvodnju atmosferskih voda,

2. održavanje čistoće javnih površina,

3. održavanje javnih površina,

4. održavanje nerazvrstanih cesta,

5. održavanje groblja,

6. javnu rasvjetu,

7. održavanje pomorskog dobra,

8. hitne intervencije i ostale obveze.

9. DTK kanalizacija

10. sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:


Program Program Ind.

2010. 2011.


1. prihodi od komunalne

naknade 14.500.000,00 14.600.000,00 100,7

2. sredstva Proračuna 12.651.478,00 10.600.400,00 83,3

3. boravišna pristojba 1.410.000,00 1.410.000,00 100,1

4. koncesije i koncesijska

odobrenja 0,00 0,00 -

5. donacije i pomoći

Proračuna PGŽ i 300.000,00 0,00 -

6. prenesena sredstva iz

preth. godine 945.000,00 0,00 -

7. sredstva boravišne

pristojbe 0,00 1.010.000,00 -


UKUPNO PRIHODI 29.806.478,00 27.620.400,00 92,6


3. Sredstva iz točke 2. ovog programa raspoređuju se za:

a)redovno održavanje komunalne
infrastrukture 20.857.800,00 kn

b)pojačano održavanje komunalne
infrastrukture 6.762.600,00 kn

prema opisu i opsegu poslova održavanja i procijenjenoj visini troškova po pojedinim djelatnostima utvrđenim ovim programom.

Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima za 2011. godinu iskazani su u priloženoj tabeli br. 1 za redovno održavanje, a u tabeli br. 2 za pojačano održavanje.

Opis i opseg poslova redovnog održavanja po pojedinim djelatnostima dan je u glavi B1. ovog programa, a za pojačano održavanje popis poslova opisan je u glavi B2.

4. Terminski plan izvođenja radova po ovom programu, sukladno osiguranim sredstvima, utvrđuje Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

B. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

B1. REDOVNO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Odvodnja atmosferskih voda

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine oborinski kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici koji se održavaju na nerazvrstanim cestama i na zelenim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje u zavisnosti od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja.

Predviđa se redovita kontrola i čišćenje svih kanala oborinske kanalizacije, kao i pripadajućih slivnika, taložnika i pjeskolova, a prema dinamici koju će utvrditi Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada:

1.1. Čišćenje slivnika na javnim površinama: 2.010 kom, kao i tekuće održavanje objekata odvodnje i otklanjanje oštećenja na istima.

1.2. Čišćenje kanalskih rešetki i slivnika na zelenim površinama: 768 m rešetki 12 puta godišnje, 275 taložnika 10 puta godišnje i 2 pjeskolova 5 puta godišnje.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Obuhvaća pometanje javno prometnih površina (ručno i strojno), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove higijeničarske službe.

Standardi i nivo održavanja uređenog građevinskog zemljišta napravljeni su prema »Normizacija u komunalnoj higijeni«, standardima i normativima izrađenim po Strukovnom udruženju stambeno-komunalne djelatnosti uređenja naselja i prostora i zaštite okoliša Hrvatske gospodarske komore, Grupacija održavanja čistoće, a koji su objavljeni 1996. godine.

U 2011. godini nisu povećavane postojeće površine koje su bile uvrštene u plan 2010. godine.

Radi povećavanja kvalitete čišćenja na lokacijama koje održava Komunalac u 2011. g. predviđa se dodatnih 81.280 kn za intervencije na čišćenjima za vrijeme turističke sezone, zadržan je dodatni usisivač. Predviđeno je i pražnjenje košarica u starom gradu u Veprincu.

U dijelu održavanja lokacija koje su povjerene Parkovima tijekom tri ljetna mjeseca pojačano će se nadgledati čistoću na lokacijama u priobalju kroz dežurnu popodnevnu službu jednog djelatnika »Parkova«.

Poslovi pometanja javno prometnih površina, te pranja ulica povjeravaju se poduzeću »Komunalac«, a čišćenje obalnog puta i pristupnih stubišta »Parkovima«.

2.1. i 2.2. Pregled javnih površina obuhvaćenim čišćenjem, kao i intenzitet i način čišćenja pojedinih površina dan je u priloženim tabelama 3. i 4.

Sastavni dio ovog programa jesu kalkulacije cijena izrađene prema službenim normativima i utvrđenoj dinamici prema tabelama 3. i 4., od kojih ističemo najvažnije stavke:

Komunalac: - ručno čišćenje - 10.310.619 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,091 kn/m2, strojno čišćenje - 23.111.969 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,0237 kn/ m2.

Parkovi: - ručno pometanje stubišta -181.705 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,66 kn/m2 - strojno čišćenje obalnog puta - 6.548.329 m2 godišnje, uz prosječnu cijenu od 0,052 kn/m2.

2.3. Pranje ulica

U 2011. g. obavljati će se pranje ulica u istom intenzitetu kao i protekle godine. Planirani broj pranja ulica mjesečno je: 1x ožujak, 2x travanj, 2x svibanj, 4x lipanj, 4x srpanj, 4x kolovoz, 2x rujan, 1x listopad, 1x studeni, 1x prosinac i to na slijedećim ulicama: ul. m. Tita u cijelosti, ulica A. Štangera, ulica I. Pošćića, ul. V. Spinčića, ul. R. K. Jeretova, Obala F. Supila, Trg V. Gortana, pristanište Zert, Peršićeva ulica, Liburnijska i Primorska ulica (Komunalac, 32.438 m2).

Ova stavka obuhvaća i strojno pranje pločnika Ciklonom-visokotlačnom pumpom toplom vodom sa ispiranjem i rekuperacijom vode (dionica od Pančere do ulaska u hotel Kvarner 3.560 m2, 52X; dionica od Ambasadora do izlaska iz hotela Kvarner 1.570 m2, 52X; pranje površine na plaži Ičići 5.923 m2, 1X; pranje površine luke Opatija 2.100 m2, 1X), radovi se povjeravaju Komunalcu, jer će za potrebe čišćenja dobaviti odgovarajući stroj.

Ostale nogostupe na kojima nije moguće ciklonom prati nogostupe u ukupnoj površini od 5.000 m2 prati će Parkovi, visokotlačnom pumpom toplom vodom sa ispiranjem.

2.4. Pranje i pjeskarenje javnih površina

Predviđa se i pranje i pjeskarenje javnih površina visokotlačnom pumpom, radi uklanjanja grafita i sličnih onečišćenja (150 sati rada pumpe, uz djelomično pjeskarenje).

2.5. Odlaganje otpada na gradski deponij

Jedan dio otpada Parkovi odlažu u posebne kontejnere, koje zatim preuzima Komunalac, te kamionom odvozi otpad na gradski deponij. Tom prilikom otpad se sabija i na taj način štedi na transportnim troškovima. U ovoj stavci prikazan je trošak odlaganja otpada sa javnih površina koje održavaju Parkovi. Prije odlaganja otpada, isti se važe na javnoj deponiji i plaća se naknada za odlaganje otpada od 136,57 kn/t. Biorazgradivi otpad (od sječe raslinja) prima se samo u usitnjenom stanju. Predviđa se zbrinjavanje 260t otpada.

2.6. Troškovi higijeničarske službe

Veterinarsko higijeničarska služba - obuhvaća uklanjanje životinjskih lešina sa javnih površina. Program je napravljen na temelju dosadašnjih iskustava. Poslovi veterinarsko higijeničarske službe povjereni su Veterinarskoj stanicu Opatija temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

Obavljanje poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na površinama u vlasništvu Grada Opatije (cca 40 hektara parkovnih površina i gradskih ulica), obavlja se prema programu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. U stavci su predviđena i sredstva za obavljanje stručnog nadzora kojeg provodi isti Zavod.

2.7. Intervencije temeljem Odluke o komunalnom redu - programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnih redara, u slučajevima kada ona idu na teret Grada ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati. U stavci su uključena i sredstva za uklanjanje divljih deponija i olupina u iznosu od 50.000 kn.

2.8. U ekološkim programima i akcijama osiguravaju se sredstva za sufinanciranje nabave sadnica građanima za okućnice i balkone (22.000 kn), te za županijski program suzbijanja bjesnoće (5.000 kn). U 2011 godini planira se iznos od 70.000 kn za dobavu opreme za čišćenje i sanaciju površina kod iznenadnih onečišćenja. Jedan dio opreme imati će vatrogasna postrojba za potrebe hitne intervencije, a drugi dio opreme namjenjene zbrinjavanju kontaminiranog otpada imati će Komunalac.

3. Održavanje javnih površina

3.1. Održavanje zelenih površina

Pregled zelenih površina obuhvaćenih redovnim održavanjem dan je u tabeli 5.

Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena radova »Parkova« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća sve radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja dostignutog nivoa uređenosti.

Redovnim održavanjem obuhvaćeno je ukupno 138.064 m2 raznih zelenih površina koje su održavane u 2010 godini (površine su usklađene prema stvarnom stanju; dječje igralište Mušićevac i Violica prebačena su dječja igrališta, a nova je zelena površina I.M. Ronjgova-ulica Črnikovica, zelena površina na parkiralištu groblje Volosko, zeleno otok Pobri i površina centar Ike).

Za zalijevanje zelenih površina planira se 14.778 m3 vode (8.461 m3 kroz automatsko navodnjavanje, te 6.317 m3 kroz ručno zalijevanje, uz planiranih 3.790 radnih sati godišnje).

3.2. Održavanje mreže za navodnjavanje zelenih površina

Sve zelene površine navedene u tabeli 5. sadrže i mogućnost navodnjavanja sa automatskog sustava za navodnjavanje ili sa hidranata ručnim putem.

Do sada je sustav automatskog navodnjavanja uveden na 15.775 m2 zelenih površina. U protekloj godini izvedeno je navodnjavanje na zelenoj površini spoj ulice N. Tesle i M. Tita (35 m2), zelena površina u ulici Črnikovica kod 051 (347 m2), trokut na križanju I.M. Ronjgova i ulice Črnikovica (75 m2), zelenoj površini na parkingu groblja Volosko (50 m2), zelena površina u Pobrima na raskrižju za Matulje (38 m2), park Dražica (303 m2).

3.3. Interpolacija - zamjena dugotrajnih nasada

Predviđa se dobava biljnog materijala u ukupnoj vrijednosti oko 40.000 kn. Sadnja dobavljenog biljnog materijala će se izvršiti na sljedećim lokacijama: Park Angiolina, šetalište na Slatini, drvored uz ulicu M. Tita, park Margerita, javne površine oplemeniti će se postavljanjem vazi sa cvijećem u suradnji sa konzervatorima, te manje interpolacije na lokacijama na kojima će doći do oštećenja ili propadanja. Dopuna vaza sa cvijećem u luci Opatija.

3.4. Obrezivanja raslinja uz komunikacije i sječa suhih stabala

Troškovi orezivanja izračunavaju se temeljem utrošenih radnih sati radne snage i strojeva, što zavisi od tipa površine koja se tretira, vrsti terena i dr, sa uključenim usitnjavanjem i odvozom biljnog materijala na gradski deponij.

Površine obuhvaćene sanitarnom sječom i košenjem, te površine koje se tretiraju herbicidima iskazane su u priloženoj tabeli 6.

Sanitarna sječa i orezivanje zelenila obračunavaju se prema stvarnim troškovima u zavisnosti o količini drvne mase i složenosti situacije u kojoj se radovi obavljaju. Košenje i tretiranje herbicidima obrađeno uz nerazvrstane ceste.

3.5. Održavanje travnjaka nogometnog igrališta

U okviru ove stavke financira se i cjelokupno održavanje travnjaka nogometnog stadiona, kao i umjetnog travnjaka pomoćnog igrališta u Opatiji - utrošak vode 3.250 m3, održavanje travnjaka radnik - 114.308,94 kn, te materijal - sjeme, fini pijesak i lumbriko i dr. - 131.021,97 kn.

3.6. Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica i dr. naprava.

Na području Grada u 2010 godini dobavljeno je 12 novih klupa tako da je ukupno postavljeno 322 klupa. Broj posuda za otpatke, kada se izuzmu površine parkova i obalnog puta iznosi 193 posuda.

Poslovi održavanja u parkovima i na pomorskom dobru povjeravaju se Parkovima.

Planom se predviđa izvesti sljedeće:

1. popravak parkovnih klupa (150 kom, 133.175 kn),

2. dobava i postava betonskih posuda za otpatke, 80 l (5 komada, 14.300 kn)

3. dobava i postava košarica za otpatke, 20 l (30 kom, 12.870 kn),

4. pranje poklopaca betonskih posuda za otpatke - 3 X godišnje (kom 300, kn 10.179)

5. dobava i montaža novih klupa tip Opatija (kom 10, 61.157 kn),

6. skidanje, popravak i ponovna montaža košarica (30 kom, 12.870 kn),

7. dobava i postava vrećica za pseći izmet (kom 40.000, 9.840 kn),

U slučaju oštećenja klupa i košarica iznad gornjeg broja, ta oprema će se trajno uklanjati sa površina na kojima su bili postavljeni.

Poslovi održavanja na površinama izvan pomorskog dobra i parkova povjeravaju se Komunalcu.

Planom se predviđa izvesti sljedeće:

1. dobava i postava košarica za otpatke 20 l (kom 40, 40.000 kn),

2. Nabavka i postava betonskih posuda 80 l (kom 5, 14.300 kn),

3. Pranje poklopaca Bani 3X godišnje,

4. Održavanje posuda za otpatke

3.7. Održavanje javnih satova i meteorološke stanice

Javni satovi (gradska tržnica, zgrada Gradskog vijeća, zvonik crkve Sv. Jakova u Opatiji) održavaju se u funkciji.

Redovno održavanje i baždarenje hidrometeorološke opreme obavlja Državni hidrometeorološki zavod, Grad Opatija snosi troškove redovnog i pojačanog održavanja vezane uz oštećenja opreme koja se dešavaju tijekom godine.

3.8. Održavanje fontana, kipova i javnih izljeva

Grad održava 3 fontane: fontana Slatina, fontane Sv. Jakov i fontana pred zgradom Grada.

Fontane će raditi svih 12 mjeseci (čistiti će se 12 puta godišnje) - 181.109 kn.

Kipovi i održavanje rasvjete kipova i ostalih rasvijetljenih objekata - održavati će se u funkcionalnoj ispravnosti.

Javni izljevi (25 javnih izljeva - 3.540 m3 vode) i 7 tuševa na plažama Črnikovica, Volosko-vaterpolo, Volosko-Stari Put, Lipovica, Ika, biti će u funkciji 5 mjeseci od svibnja do rujna, cca 1.050 m3 vode. Za izvanredne okolnosti (puknuća, gubici vode), planira se 4.277 kn, a za prevoze vode u domaćinstva za vrijeme nestašice vode 5.000 kn.

Tijekom cijele godine biti će u funkciji vanjsko osvjetljenje arhitektonski značajnih zgrada i kipova (zgrada Grada, crkva Sv. Jakova, Villa Angiolina, kip u parku Imperial, djevojka sa galebom, oznake Grada na ulazima u Grad). Održavanje kipova (čišćenja, sanacija oštećenja, postava zaštite od galebova) planira se u od 38.500 kn.

3.9. Održavanje javnih WC-a

Održavanjem su obuhvaćeni javni WC-i u Opatiji (Trg V. Gortana klasični i automatski WC, Zert, (otvoreni 12 mjeseci). WC-i u sklopu CS Admiral, postojeći WC-i u sklopu CS Triglav, CS Tomaševac (otvoreni 6 mjeseci), a u CS Lipovica (otvoren 12 mjeseci). Automatski WC-i na plaži Ičići i uz plažu Iki otvoreni su cijele godine. Održavanje je povjereno Komunalcu zbog racionalizacije troškova. U 2011 godini planira se postaviti rekonstruirani WC na igralištu Tošina, te održavati novi WC koji će se izgraditi u lučici u Ičićima.

Kemijski WC-i na obalnom putu 3 kom (plaža Črnikovica, kod NK Opatija, kod marine u Ičićima (lipanj-rujan).

3.10. Održavanje pješačkih staza, nogostupa i javnih stubišta

U okviru ove stavke održava se preko 8.000 m2 stubišta, 30.500 m2 nogostupa, te 6.000 m1 pješačkih staza.

Planirana sredstva odnose se samo na saniranje oštećenja na postojećim površinama, u veličini koje su prosječno prisutne svake godine (nogostupi 300 m2, stepeništa 500 m2, krpanje oštećenja na pločicama 10 m2).

Krčenje zelenila uz pješačke staze i orezivanje zelenih ograda, kao i održavanje ograda uz pješačke komunikacije sadržano je u zasebnim stavkama.

3.11. Održavanje dječjih igrališta

Postojeća dječja igrališta:

1. Dječje igralište Črnikovica

2. Dječje igralište Ičići

3. Dječje igralište Mušićevac

4. Dječje igralište Pobri

5. Dječje igralište Tošina

6. Dječje igralište Volosko

7. Dječje igralište Margerita

8. Dječje igralište Oprič

9. Dječje igralište Kalina

10. Dječje igralište Veprinac

11. Dječje igralište Brdo

12. Dječje igralište Punta Kolova

13. Dječje igralište O.Š. Dobreć

14. Dječje igralište Poljane

15. Dječje igralište Slatina

16. Dječje igralište Vijolica

17. Dječje igralište Kosovo I

18. Dječje igralište Kosovo II

održavati će se u stanju funkcionalne ispravnosti (sprave, rizla, ličenja i sl.), za što se planiraju sredstva u iznosu od 265.000 kn (održavanje sprava 42.000 kn, redovno održavanje i čišćenje 210.000, zamjena oštećenih sprava 12.300).

Dječja igrališta Tomaševac, Triglav-Belveder, Lipovica, Črnikovica i Ičići-plaža održavaju se u sklopu točke 7.2. ovog Programa.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

Program održavanja nerazvrstanih cesta izrađuje se prema postojećoj kategorizaciji cesta.

Poslovi redovnog održavanja povjereni su »Komunalcu« d.o.o. Opatija.

4.1. Održavanje nerazvrstanih ulica i putova

Redovno održavanje obuhvaća 218 cesta (62,07 km) od ukupno evidentiranih 266 km. Sastavni dio ovog Programa jesu Cjenik materijala, Cjenik strojeva, kalkulativne satnice, kalkulacije cijena i cjenik radova »Komunalca« d.o.o. Opatija, revidiran po Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Opatije.

Redovno održavanje svih nerazvrstanih cesta na području Grada planira se na nivou 2010. godine, a sadrži sljedeće radove:

1. ophodarska služba (1.800 sati godišnje),

2. opće čišćenje kolnika od posljedica elementarnih nepogoda i prometnih udesa i dr. (20 sati rada, 8.000 m2 strojnog i 6.000 m2 ručnog čišćenja),

3. plombiranje udarnih rupa i popravci manjih površina (12 t hladne mase, strojna ugradba 300 t, ručna ugradba 250 t asfaltne mase),

4. popravci betonskih kolnika (30 m3 betona),

5. održavanje makadamskih cesta (sa dovozom i postavljanjem 150 m3 kamenog materijala),

6. održavanje bankina, usjeka, zasjeka i nasipa (uklanjanje 19 m3 osoline),

7. održavanje objekata za odvodnju (1.600 m jaraka, 5.370 m rigola, 16 m3 čišćenja propusta i taložnica),

8. košenje trave i orezivanje zelenila (košenje 36.400 m2, te tretiranje herbicidima 36.400 m2 - povjerava se Parkovima Opatija),

9. Krčenje raslinja uz nerazvrstane ceste u izvan zona konzervatorske zaštite u vrijednosti 73.600 kn.

10. popravak potpornih i obložnih zidova (100 m3 betonskih zidova, 200 m2 oplate, 80 m3 kamenih zidova, 40 m3 temelja potpornih zidova).

4.2. Oprema ceste (odbojnici, zaštitne ograde, stupići i dr.)

Saniranja oštećenja postojećih odbojnika, zaštitnih ograda i stupića izazvanih prometnim nesrećama, te tekuće održavanje postojećih ograda i odbojnika i stupića provoditi će se do nivoa planiranih sredstava od 500.000 kn. Radovi se povjeravaju Komunalcu Opatija.

4.3. Prometna signalizacija (horizontalna i vertikalna)

Programom su planirana sredstva za obnovu postojeće horizontalne signalizacije - 180.000 kn (1900 m2 pješačkih prijelaza, 12.600 m' crta na kolniku, 1.000 m2 otoka na kolniku, kao i oko 1.000 ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.). Prioritet u obnovi prometne signalizacije biti će elementi koji neposredno utječu na sigurnost prometa na cestama.

Za održavanje postojeće vertikalne signalizacije (cca 2.500 prometnih znakova) planiraju se sredstva (140.000 kn) za zamjenu postojećih oštećenih i dotrajalih prometnih znakova, te za manje preregulacije prometa.

Planira se i zamjena oštećenih tabli naziva ulica (10.000 kn).

Za postavu kućnih brojeva (kom 286) osigurava se 30.000 kn,

Održavanje prometne signalizacije sa unutarnjim osvjetljenjem za koju se planira iznos od 20.000 kn, a za održavanje i transporte panoa za oglašavanje planira se iznos od 30.570 kn.

Poslovi se povjeravaju Komunalcu Opatija.

4.4. Zimska služba

Planirana sredstva iskazana su prema godišnjem programu rada zimske službe za prometnice na redovnom održavanju, a njihova realizacija u cijelosti ovisi o vremenskim uvjetima. Temeljem iskustva iz prethodnih godina, sredstva se planiraju na nivou od 355.280 kn.

Program rada zimske službe »Komunalca« usklađen je s Državnom upravom za ceste i Županijskom upravom za ceste, te u uvjetima prosječnih zima omogućava održavanje prometnica u voznom stanju.

Za državne i županijske ceste na kojima zimsku službu trebaju održavati Državna uprava za ceste i Županijska uprava za ceste, dogovoreno je da u slučaju njihove nemogućnosti - to čišćenje umjesto njih obavi »Komunalac«.

4.5. Održavanje BUS stanica i ugibališta

Redovno održavanje postojećih ugibališta i čekaonica zadržava se na sadašnjem minimalnom obimu (popravci kolnika, rubnika, nogostupa, dobava košarica za smeće, sanacija oštećenja na stanicama u vlasništvu Grada) - 55.350,00 kn.

4.7. Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa

Obuhvaćaju radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa su za Grad, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (izrada projekta preregulacije prometa, izvedba preregulacije prometa, zaštita parkovnih površina, čišćenje po završetku manifestacije i sl.).

Osigurani nivo sredstava omogućiti zahvate na nivou 2010. godine (najpovoljniji ponuđač temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti 100.000 kn za preregulaciju prometa i čišćenje, te zahvate na parkirnim površinama i postavu i uklanjanje zaštitnih ograda). Iznos od 45.000 kn za izradu prometnih rješenja za manifestacije za vrijeme preregulacije prometa, te 25.000 kn za hitne popravke i intervencije na parkiralištima.

5. Održavanje groblja

5.1. Redovno održavanje i uređenje spomenika

Redovno održavanje obuhvaća čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Opatiji (uključivo i spomenik borcima Domovinskog rata), Ičićima, Veprincu i Poljanama dva puta godišnje i to na dan antifašističke borbe i za dan mrtvih.

5.2. Grobne takse za grobove zaslužnih građana Opatije

U program se uključuje plaćanje grobne takse za 16 zaslužnih građana Opatije (poginuli branitelji domovinskog rata, osobe zaslužne za razvoj Opatije).

6. Javna rasvjeta

6.1. Utrošak struje

Utrošak električne energije za funkcioniranje javne rasvjete planira se na nivou koji smo imali i ranijih godina, uvećano za snagu izgrađenu u 2010. godini (u punom obimu tijekom cijele godine, cca 1.820.000 kWh godišnje po 0,52 kn/kWh, 3.000 različitih rasvjetnih tijela).

6.2. Održavanje javne rasvjete

Poslovi održavanja javne rasvjete povjeravaju se Komunalcu Opatija, temeljem ugovora o obavljanju komunalnih djelatnosti.

U sklopu ove stavke realizirati će se redovno održavanje u iznosu od 556.801 kn (zamjena cca 550 pregorjelih žarulja, 88 zamjena oštećenih armatura, 44 zamjena dijelova oštećenih armatura, te 19 zamjena dotrajalih stupova).

6.3. Dekoracija grada

Dekoracija grada svjetlećim elementima planira se za Božićne i Novogodišnje praznike, te za vrijeme karnevala i Uskrsa, a dekoracija grada zastavama za državne i gradske praznike (16 puta godišnje).

Planirana sredstva omogućiti će zadržavanje postojećeg nivoa svjetlosne dekoracije za Božićne i Novogodišnje praznike, te na manja proširenja u prigradskim mjestima.

Svjetleća dekoracija (195.725 kn) obuhvaćati će cca 125 svjetlećih elementa na stupovima javne rasvjete, 35 elemenata za osvjetljenje drveća i fasada, 24 elementa dekoracije postavljene preko ceste. U 2011. planirati će se zamjena dotrajale i uništene novogodišnje dekoracije.

Dekoracija Grada zastavama provodi se prema utvrđenom programu (na 120 stupova javne rasvjete - 29.980 kn).

7. Održavanje pomorskog dobra

7.1. Održavanje obalnog puta

Površina obalnog puta iznosi 22.800 m2, sa 10.500 m2 zelenih površina i prilaznih stubišta, brojnim podzidima i potpornim zidovima, 11 mostića. Na obalnom putu se nalazi 4.595 m1 raznih ograda, 170 kandelabera javne rasvjete, 65 klupa, 100 kanti za otpatke i dr.

Nivo redovnog održavanja obuhvaća:

- orezivanje zelenila uz obalni put -9.000 m2,

- orezivanje zelenila uz stepenice i putove do obalnog puta -1.500 m2,

- pljevljenje trave sa ruba staza, uklanjanja kupina uz zidove -3.500 m2,

- odvoz otpadaka i pražnjenje košarica 20 l -15.059 pražnjenja košarica,

- odvoz otpadaka i pražnjenje posuda 80 l -26.720 pražnjenja posuda,

- hitne intervencije u slučaju obrušavanja potpornih zidova i puta i ostalih nepredvidljivih događaja (20.000 kn).

7.2. Održavanje kupališta i nekomercijalnih plaža

Održavanje nekomercijalnih plaža obuhvaća 29 lokacija sunčališta (površine 3.757 m2). Održavanje nekomercijalnih plaža na kojima se nalaze dječja igrališta (Lipovica, Belveder, Tomaševac) stoji 27.830 kn (12 mjeseci), a održavanje plaže Črnikovica 71.300 kn (4 mjeseca).

Za čišćenje nekomercijalnih plaža predviđeno je 21.950 kn, a za čišćenje sunčališta 46.580 kn.

Održavanje plaža Ičići i Ika, planira se na način:

A) Plaža Ika

Troškovi održavanja plaže planiraju se na nivou standarda prisutnog u 2010. godini - 27.730 kn (čišćenje plaže 862 m2 sa odvozom otpada, 200 pražnjenja posuda za otpatke, radnik na plaži 200 sati). Kao i ranijih godina, dio troškova održavanja plaže trebalo bi dogovoriti sa gospodarskim subjektom koji će na plaži pružati ugostiteljske usluge.

B) Plaža Ičići

Troškovi održavanja plaže koje sufinancira Grad planiraju se u iznosu od 297.880 kn, a obuhvaćaju razliku između prihoda od sadržaja na plaži koju temeljem koncesije ostvaruju Parkovi Opatija, i utvrđenog standarda na plaži od ranijih godina od kada je plaža dobila plavu zastavu (čišćenje i odvoz otpada, popravak psihološke barijere, rad ronioca i montaže opreme, ravnanje plaže, dovoz i razastiranje finoga pijeska 10 m3, postava protu kliznih čepića na ulazima u more, intervencije na čišćenjima izvan sezone, građevinski popravci na plaži, služba spašavanja na moru, vađenje ježeva, postava i skidanje psihološke barijere akvatorija plaže, utrošak struje na plaži na mjernom mjestu kod stare marine, ostali sitniji radovi koje je potrebno obaviti.

Javnim automatskim WC-om na plaži Ika i Ičići upravlja Komunalac Opatija, dok klasičnim WC-ima na plaži Ičići upravljaju Parkovi Opatija koji će iz naplate korištenja tih WC-a podmirivati troškove njihovog redovnog održavanja.

Postavljanje i pražnjenje košarica na plaži Črnikovica, plaži Lipovica, plaži kod Hot. fakulteta u Iki, plaži kod h. Brioni, i na sunčalištima-stijenama od Voloskog do Ičića iskazano je u točki 7.1.

7.3. Javna rasvjeta na obalnom putu

Osiguravaju se sredstva za održavanje 179 rasvjetnih tijela. Javna rasvjeta funkcionirati će tijekom cijele godine, a predviđen je iznos od 175.000 kn.

7.4. Ekološki programi i akcije na pomorskom dobru

Osiguravaju se sredstva za dodatno ispitivanje kvalitete mora za plavu zastavu na plaži Ičići i na utoku potoka Vrutki (3.660 kn), sufinanciranje županijskog programa intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora 22.820 kn, a za akciju čišćenja podmorja uz učešće mjesnih odbora, škola i sportskih društava predviđeno je 15.000 kn.

8. Sufinanciranje komunalnih akcija mjesnih odbora

U okviru ovog Programa osiguravaju sredstva za financiranje komunalnih akcija mjesnih odbora. Komunalne akcije mjesnih odbora financirati će se na osnovu njihovog godišnjeg plana i programa (za sve mjesne odbore 50.000,00 kn godišnje).

9. DTK kanalizacija

Ovom stavkom obuhvaćeni su troškovi upravljanja kanalizacijom za elektroničke komunikacije. Uz svaku investiciju ugrađuju se cijevi namijenjene za uvlačenje niti elektroničkih komunikacija. Predviđeno je da se izradi sustav vođenja evidencije izgrađene kanalizacije, te sustav evidencije o zakupu istih. Također se predviđa uvođenje sustava kontrole nad korištenjem navedene instalacije.

10. Hitne intervencije i ostale obveze

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Grad.

B2. POJAČANO ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Popis radova po grupama, sa predviđenim iznosima iskazan je tablici 2. Pojačano održavanje odnosi se na radove zamjene dotrajalih elemenata na postojećim građevinama, odnosno na radove za koje nije potrebno ishođenje odgovarajućih odobrenja za gradnju, a koji svojim obimom prelaze program redovnog održavanja.

1. Odvodnja atmosferskih voda

Planiraju se popravci oborinske kanalizacije na raznim lokacijama gdje opseg radova prelazi okvire redovnog održavanja. Dio sredstava namjenjen je za rješavanje problema odvodnje prema zahtjevu MO Veprinac.

3. Održavanje javnih površina

3.1. Kultiviranje novih zelenih površina i rekonstrukcija postojećih:

Nastavlja se program sanacije i fitološki pregled stabala.

3.2. Dogradnja mreže za navodnjavanje:

Predviđa se izrada sustava za navodnjavanje na zelenoj površini kod Thalasotherapije.

3.4. Igrališta:

Predviđa se zamjena oštećenih sprava na dječjim igralištima.

4. Održavanje nerazvrstanih cesta

4.1. Potporni zidovi na nerazvrstanim cestama:

Planom se predviđaju popravci potpornih zidova na više lokacija, te sanacija potpornog zida u ul. A. Dminaka.

4.2. Uređenje gornjeg stroja na nerazvrstanim cestama:

Planom se predviđaju asfaltiranja cesta prema zahtjevima mjesnih odbora: dionica ceste za M. Učku i za Špadiće, okretište u ul. A. Raspora, uređenje dijela ulicei I. Kaline zbog omogućavanja bolje protočnosti prometa, te dobava 750 m2 žutih pločica i te postava 350 m2 na nogostupu od ul. M. Tita kbr. 100. do 112.

4.3. Ostali radovi na nerazvrstanim cestama:

Dodatno će se urediti parking Vrh Ike, kako bi na dijelu prostora mogli biti parkirani i turistički autobusi. Uz naselje Tošina izravnati će se površina, te urediti prilazna cesta radi mogućnosti parkiranja vozila stanara naselja.

4.5. Rješavanja pristupačnosti objektima osobama sa invaliditetima:

Nastavlja se sa programom postavljanja rukohvata na javnim stepeništima za potrebe sigurnijeg kretanja pješaka, po prijedlozima mjesnih odbora.

4.6. Čekaonice na BUS stanicama:

Planira se postavljanje jedne BUS čekaonice na ugibalištu na Poljanskoj cesti.

5. Održavanje groblja:

Predviđa se uređenje oštećenja na spomenicima u prigradu.

6. Javna rasvjeta:

Planom je predviđeno manje proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima (7 stupova), te dodatno osvjetljenje detalja u parku Angiolina (Cykas palma i kip I. Duncan).

7. Održavanje pomorskog dobra:

U povodu 100-te godišnjice obalnog puta, popraviti će se dionica od 300 m2, čime bi se uz radove koji su započeli u 2010. godini u velikoj mjeri osigurala primjerena uređenost obalnog puta gotovo u cijeloj njegovoj dužini. Na igralištu Tošina postaviti će se rekonstruirani WC zamijenjen na Zertu. Izraditi će se projektna dokumentacija za dohranu plaže Črnikovica.

8. Hitne intervencije i ostale obveze:

8.1. Predviđaju se sredstva za zahvate u prostoru uz pripremu turističke sezone do iznosa od 200.000 kn.

8.2. Predviđaju se sredstva za naknadu u iznosu od 225.000 kn za odlagalište otpada na Osojnici.

8.3. Predviđena su sredstva u iznosu od 3.990.000 kn za subvenciju za obavljanje linijskog prijevoza na području Grada koje obavlja Autotrolej i Autotrans.

C. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa na osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 363-01/10-01/302

Ur. broj: 2156/01-01-10-1

Opatija, 8. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
O'Brien Sclaunich, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji program održavanja komunalne in  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr