SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 47. Petak, 10. prosinca 2010.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

28.

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) te izdane suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje (Klasa: 810-03/10-04/77, Ur. broj: 543- 01-06-02-10-2 od 8. studenoga), Gradsko vijeće grada Čabra, na sjednici održanoj dana 3. prosinca 2010. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za Grad Čabar

Članak 1.

Usvaja se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Čabra.

Članak 2.

Sastavni dio Procjene čini Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja.

Članak 3.

Procjena iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 810-03/10-01/1

Ur. broj: 2108/01-10-5

Čabar, 3. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr