SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 47. Petak, 10. prosinca 2010.
GRAD ČABAR
Moscenicka_draga-001

26.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) te članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/ 09) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 3. prosinca 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se ustrojava Jedinstveni upravni odjel Grada Čabra s unutarnjim ustrojstvenim jedinicama - službama i uređuje se njegov djelokrug rada kao upravnog tijela Grada Čabra.

Članak 2.

Unutar Jedinstvenog upravnog odjela ustrojavaju se niže unutarnje ustrojstvene jedinice: Služba za opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Služba za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Služba za proračun, financije i računovodstvo.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama - službama ustrojava se radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad.

II. DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA I SLUŽBI/ODSJEKA

Članak 4.

Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra obavljaju se kroz unutarnje ustrojstvene jedinice - Službe:

Služba za opće poslove, društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu obavlja:

- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, pravne poslove za potrebe Grada, imovinsko - pravne poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti radnih odnosa, poslove osiguravanja tehničkih uvjeta za rad jedinstvenog upravnog odjela (održavanje prostora, zagrijavanje, čišćenje prostorija, nabava opreme, poslovi ekonomata), poslove pisarnice, arhiviranje, otpreme pošte, poslove nabave roba i usluga, poslove javne nabave, upravne, protokolarne i administrativne poslove iz djelokruga rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, poslove informiranja i odnosa s javnošću;

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, športa, tehničke kulture, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, srednješkolskog obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, turizma i Udruga;

- poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora.

Služba za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja:

- poslove iz oblasti prostornog i urbanističkog uređenja te zaštite okoliša, poslove planiranja, razvoja i izgradnje građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslove uređenja prometa, naselja i stanovanja, poslove u svezi korištenja javnih površina, poslove uređivanja građevinskog zemljišta, poslove utvrđivanja komunalnih prihoda, poslove davanja koncesija, poslove komunalnog redarstva, poslove Uprave groblja;

Služba za proračun, financije i računovodstvo obavlja:

- poslove proračunskog planiranja, financijskog i materijalnog poslovanja Grada, računovodstveno-knjigovodstvene poslove, poslove izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Grada, razreza i naplate gradskih prihoda, poslove vođenja knjigovodstvenih evidencija, poslove upravljanja imovinom Grada, poslove financijske operative, poslove nadzora i kontrole namjenskog korištenja sredstava proračunskih korisnika.

III. UPRAVLJANJE

Članak 5.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja i rukovodi pročelnik odjela.

Pročelnika bira i imenuje Gradonačelnik na temelju provedenog javnog natječaja.

Članak 6.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela organizira obavljanje poslova u službama, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika te obavlja druge poslove predviđene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada i ovom Odlukom.

Članak 7.

Službama unutar Jedinstvenog upravnog odjela rukovode i upravljaju voditelji.

Voditelj rukovodi, organizira i nadzire rad Službe te za svoj rad i rad Službe odgovara pročelniku. O imenovanju i razrješenju voditelja Službe odlučuje rješenjem pročelnik Odjela.

IV. NAČIN RADA

Članak 8.

Jedinstveni upravni odjel izvršava opće akte Gradskog vijeća Grada Čabra, predlaže mjere za provedbu tih akata, donosi pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na donošenje akta iz stavka 1. ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom tijelu uprave.

Članak 9.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljati će službenici, a pomoćne (tehničke) i prateće poslove namještenici.

V. ODGOVORNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 10.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada i za svoj rad je odgovoran Gradonačelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova.

Gradonačelnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom samoupravnom djelokrugu te ima sve ovlasti poslodavca.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela i voditelji službi na zahtjev gradonačelnika podnose izvješća o radu upravnog tijela kojim rukovode.

VI. SREDSTVA ZA RAD

Članak 11.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Čabra te iz drugih izvora prihoda utvrđenih Zakonom.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Unutarnje ustrojstvo jedinstvenog upravnog odjela, nazivi radnih mjesta s opisom poslova, stručnim i ostalim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, kao i druga pitanja značajna za njegov rad, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Članak 13.

Gradonačelnik će u roku od 30 dana od donošenja ove Odluke donijeti Pravilnik o unutarnjem redu.

Članak 14.

Službenici i namještenici zaposleni u Gradskoj upravi Grada Čabra rasporedit će se na radna mjesta u skladu s Pravilnikom iz članka 13. ove Odluke.

Preuzeti službenici i namještenici nastavljaju obavljati poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika Odjela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dosadašnjim rješenjima, do donošenja Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela i rasporeda na radna mjesta utvrđena tim Pravilnikom.

Članak 15.

Do raspisivanja natječaja za pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, gradonačelnik će odrediti vršitelja dužnosti pročelnika iz redova zaposlenih u Odjelu.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09).

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/8

Ur. broj: 2108/01-10-1

Čabar, 3. prosinca 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr