SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

63.

Temeljem članka 28. stavka 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09), Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo u 2010. godini, a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Viškovo, Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj dana 2. prosinca 2010. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju o razvoj Sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Viškovo
u 2011. godini

Sukladno mogućim razmjerima opasnosti, prijetnji i posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe, stožeri i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), a koristeći Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo u 2010. godini, donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo u 2011. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1. CIVILNA ZASTITA (stožer zaštite i spašavanja i postrojbe civilne zaštite)

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, Planu zaštite i spašavanja, osobnom i materijalnom sklopu, te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu, a u cilju razvoja vlastitih snaga za djelovanje na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, stožer zaštite i spašavanja iskazuje prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07), te planira provođenje osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i drugih aktivnosti.

Također se prikazuju mogućnosti osiguravanja uvjeta za zbrinjavanje i sklanjanje ljudi i materijalnih dobara, provođenje edukacije, te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja, sukladno planovima zaštite i spašavanja.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 79/07) neophodno je izraditi prijedlog Procjene ugroženosti i predložiti ga Općinskom vijeću Općine Viškovo na usvajanje uz prethodnu suglasnost DUZS.

2. VATROGASTVO

Proračunom Općine Viškovo za 2011. godinu planirana su sredstva za rad vatrogasnih organizacija (JVP Grada Rijeka i DVD »Halubjan«) u iznosu od ukupno 629.575,00 kuna.

3 UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (HGSS - Stanica Rijeka, planinari, kinolozi, radioamateri, aeroklub i dr.)

Sukladno odredbama članka 9. i 11. Pravilnika o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07), Općina Viškovo je za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja - Područna stanica Rijeka i planinarskim društvom, utvrdio iznos od 23.500 kuna, a temeljem međusobnih dogovora i aktivnosti za 2011. godinu. Pri utvrđivanju iznosa razmatrana je i realizacija i vrste provedenih aktivnosti iz programa aktivnosti u 2010. godini.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture - kao što su vodovod, kanalizacija, čistoća i dr. te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).

Općina Viškovo je putem svojih stručnih službi u stalnom kontaktu s Crvenim križem Općine Viškovo, DDK Viškovo, veterinarskom i službama javnog zdravstva i zaštite okoliša, s ciljem utvrđivanja potreba za materijalnim sredstvima od zajedničkog interesa kako bi se potrebnu opremu nabavljalo prema zajednički utvrđenim prioritetima.

Klasa: 021-04/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-10-01-22

Viškovo, 2. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v. r.

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU
I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2011. GODINI
OPĆINE VIŠKOVO

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Smjernice za organizaciju i razvoj Susta  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr