SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

61.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 2. prosinca 2010. godine donosi

IZMJENE SOCIJALNOG PROGRAMA
Općine Viškovo za 2010. godinu

Članak 1.

U Socijalnom programu Općine Viškovo za 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/09) u članku 2. stavku 2. alineji 3. iza riječi »sufinanciranje« dodaju se nove riječi koje glase: »i produženi boravak«.

U članku 2. stavku 2. alineji 10. iza riječi »osobe« dodaju se nove riječi koje glase: »i povremeni prijevoz invalidnih osoba«.

Članak 2.

Ove izmjene Socijalnog programa Općine Viškovo za 2010. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuju se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-04/10-01/

Ur. broj: 2170-09-10-01-32

Viškovo, 2. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing. v. r.

Izmjene Socijalnog programa u 2010. godini

 

Izmjene Socijalnog programa Općine Viško  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr