SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

56.

Na osnovi odredbe članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09.), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Viškovo, Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj dana 2. prosinca 2010. godine razmatralo je

ANALIZU STANJA
Sustava zaštite i spašavanja na području
Općine Viškovo u 2010. godini

UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonima, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje (npr. pri donošenju proračuna) razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj tog sustava na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Procjenjivanje ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica ratnih razaranja, prirodnih, tehničko- tehnoloških i ekoloških nesreća, kontinuirano je vršeno neposredno prije, tijekom i poslije Domovinskog rata, a u skladu sa stečenim iskustvima. Posljednja usvojena Procjena ugroženosti područja Općine Viškovo datira iz veljače 2003. godine prema tada važećoj metodologiji izrade.

Kroz taj period preustroj civilne zaštite kretao se je na tragu jednog od težišnih pravaca daljnjeg razvoja civilne zaštite zacrtanih temeljem iskustava iz Domovinskog rata, a to je pretvaranje bivše masovne organizacije CZ u manji, kvalitetniji, mobilniji i bolje opremljeni stručno-operativni sustav zaštite i spašavanja s modernim zahtjevima i redefiniranoj ulozi redovnih organiziranih snaga zaštite i spašavanja.

Zapovjedna tijela tadašnjeg sustava civilne zaštite (zaštite i spašavanja) i postrojbe civilne zaštite (bivše općine Rijeka), na području Općine Viškovo nisu imale intervencija od osnivanja općine 1993. godine.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zaštite i spašavanja na području općine Viškovo karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07 i 38/09), bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona.

Novi Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08.), izradu nove Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja sukladno navedenom Pravilniku, stavlja u obvezu JL(R)S, što će se i završiti u sljedećem periodu.

Izrađena je Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje općine Viškovo, koju je pre

thodno razmatralo Poglavarstvo Općine Viškovo, a Općinsko vijeće je ovu Procjenu usvojilo 31.12.2002. godine uz obvezno godišnje ažuriranje sukladno propisima i zahtjevima Plana aktivnosti u zaštiti od požara Vlade RH.

Plan zaštite od požara za Općinu Viškovo Općinsko vijeće, uz Aneks, donijelo je u ožujku 2005. godine.

U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanjem i organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Viškovo je izradila i donijela sljedeće akte:

Odluku o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Viškovo koju je donio načelnik 20.06.2006. godine, a koja se radi usklađivanja s novim propisima stavlja van snage, kao i dokumenti:

1) Plan pozivanja članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Viškovo iz 2006. godine,

2) Poslovnik o radu zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Viškovo iz 2006. godine,

3) Plan rada Zapovjedništva zaštite i spašavanja iz 2006. godine.

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«. broj 79/07.) Zapovjedništvo ZiS je preimenovano u Stožer za zaštitu i spašavanje, te je na 3. sjednici 07. rujna 2009. godine na Općinskom vijeću Općine Viškovo usvojena Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Viškovo.

STANJE PO SASTAVNICAMA SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. CIVILNA ZAŠTITA

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Viškovo, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, u Stožer zaštite i spašavanja imenovano je sedam osoba.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

Stožer zaštite i spašavanja Općine Viškovo na svojoj 1. sjednici 19. travnja 2010. godine razmatrao je, te uz ostalo usvojio sljedeće dokumente: Poslovnik o radu Stožera, Plan rada Stožera i Plan pozivanja članova Stožera (koji je dostavljen Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Rijeka temeljem odredbi Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje).

1.2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Posljednjim inoviranjem dijela Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga za zaštitu i spašavanje, Općina Viškovo nije obvezna osnovati Zapovjedništvo civilne zaštite, ali temeljem dosadašnjih iskustava u primjeni načela jedinstvenosti područja ugroženosti, planiranja i organiziranja ljudskih i materijalnih resursa civilne zaštite tog područja i vođenja tako organiziranih snaga civilne zaštite, realno je zaključiti da je teritorij općine Viškovo i okolnih općina i gradova ujedno i područje sličnih ugrožavanja, za koje se ustrojavaju slične postrojbe od ljudi s istog područja, organiziraju iste redovne organizirane snage zaštite i spašavanja i drugi javni resursi koji djeluju prema jedinstvenim operativnim planovima po kojima može postupati jedno zajedničko zapovjedništvo civilne zaštite. Općina Viškovo mogla bi biti inicijator osnivanja i imenovanja takvog zapovjedništva.

1.3. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Vrste, ustroj i broj pripadnika postrojbi civilne zaštite za područje općine Viškovo potrebno je odrediti temeljem nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara. Nakon što ista bude potvrđena od strane Državne uprave za zaštitu i spašavanje bit će vjerojatno zatraženo osnivanje određene vrste postrojbi, ali je vjerojatnija mogućnost da konačni zaključci procjene ugroženosti općine Viškovo ukažu na određenu tvrtku, postojeću operativnu snagu ili udrugu kojoj je zaštita i spašavanje djelomično ili u cijelosti redovna djelatnost, a koja bi mogla pod određenim uvjetima predstavljati postrojbu civilne zaštite u skladu s Pravilnikom o ustroju, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne novine« broj 111/07).

1.4. PREVENTIVA I PLANOVI CZ

Do donošenja nove Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje općine Viškovo, primjenjivat će se dosadašnji dokumenti, te Procjena ugroženosti od požara i eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje općine Viškovo, te drugi doneseni dokumenti.

U sklopu programa edukacije stanovništva o sustavu zaštite i spašavanja i podizanju razine opće kulture ljudi o zaštiti i spašavanju na području općine Viškovo, stručne službe Općine i sve žurne službe koje djeluju na području općine Viškovo, trebale bi provoditi informiranje, edukaciju i upoznavanje stanovnika, mladeži i djece s izvanrednim situacijama i postupcima osobne i uzajamne pomoći te pridržavanju naređenih mjera i postupaka operativnih snaga zaštite i spašavanju, ukoliko do takvih potreba dođe.

Stanovnike je također potrebno upoznavati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi upoznati su s obvezom postavljanja na vidljivom mjestu novih znakova za uzbunjivanje.

U preventivnim aktivnostima zaštite i spašavanja i zaštite od požara vrlo zapaženu ulogu moralo bi biti inzistiranje na ugrađivanju i integriranju posebnih stručnih zahtjeva zaštite i spašavanja i zaštite od požara u prostornom planiranju, uređenju, organizaciji, razvoju i izgradnji prostora (u skladu s utvrđenim takvim zahtjevima u Prostornom planu PGŽ i Općine Viškovo), kao i eventualno učešće Općine Viškovo u financiranju panoramskog požarnog monitoringa ugroženih šuma masiva Učke i okolnih šumskih i područja otvorenog prostora.

1.5. SKLONIŠTA

U cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje ljudi i materijalnih dobara dosadašnjom procjenom ugroženosti registrirano je 34 skloništa dopunske zaštite i zaklona kapaciteta 310 sklonišnih mjesta, što bi novom procjenom ugroženosti trebalo provjeriti.

2. VATROGASTVO

Planom zaštite od požara, a temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, utvrđeno je da je za područje općine Viškovo središnja vatrogasna postrojba Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, te da na području općine Viškovo djeluje Dobrovoljno vatro

gasno društvo »Halubjan« čija dobrovoljna vatrogasna postrojba umreženo djeluje s JVP Grada Rijeka.

Općinsko vijeće Općine Viškovo je svojim Proračunom za 2010. godinu osiguralo sredstva za rad vatrogastva, a osigurana su i sredstva za provedbu Plana motrenja čuvanja i ophodnje građevina i površina otvorenog prostora za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području općine.

Također se može istaknuti da su vatrogasne postrojbe (profesionalna i dobrovoljna) efikasno obavile sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području općine Viškovo.

Vatrogastvo Općine Viškovo je po stručnosti, opremljenosti, osposobljenosti i spremnosti, najkvalitetnija postojeća operativna i organizirana snaga zaštite i spašavanja i njen glavni nositelj na ovom području.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

U 2010. godini Općina Viškovo je u izravnim kontaktima s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje (HGSS - Stanica Rijeka, Crveni križ Općine Viškovo, DDK-a Općine Viškovo, Planinarska društva, i dr.), te je sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i podacima koje se odnose na daljnje materijalno tehničko i kadrovsko jačanje udruga u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja na ovom području, utvrdilo aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Općine Viškovo.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području općine Viškovo.

Preostaje procjenom ugroženosti i planovima zaštite i spašavanja (civilne zaštite) utvrditi načine dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja na području općine Viškovo, posebno za one ustanove i tvrtke i druge resurse sa sjedištem izvan područja općine Viškovo.

Sve na višim razinama utvrđene obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju javnih društava državne i županijske razine (ovdje nisu spomenute), na snazi su do donošenja nove Procjene ugroženosti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Općine Viškovo.

ZAKLJUČAK

Temeljem ovog uvida u stanje sustava zaštite i spašavanja na području općine Viškovo moglo bi se zaključiti:

Nova Procjena i Plan zaštite i spašavanja trebali bi biti izrađeni u najskorije vrijeme sukladno novom Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 38/08).

Na osnovi iznesenog može se konstatirati da Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Dobrovoljno vatrogasno društvo »Halubjan« zadovoljavaju sve kriterije koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima i zasigurno predstavljaju najbolje organizirane, opremljene i osposobljene snage u sustavu zaštite i spašavanja i nositelje cijelog sustava.

Okosnicu svih organiziranih snaga za zaštitu spašavanje čini narečeno vatrogastvo Grada Rijeke i Općine Viškovo. Stanje zaštite i spašavanja u općine Viškovo je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kada se radi o redovnim prilikama.

U situacijama koje bi se mogle smatrati velikim nesrećama i katastrofama, zaštita i spašavanje na području općine Viškovo mogla bi se zasnivati i na dodatnim operativnim snagama zaštite i spašavanja susjednih općina i gradova, kao i interventnih snaga šireg okruženja i razina.

Klasa: 021-04/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-10-01-21

Viškovo, 2. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr