SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

55.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije«

broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 2. prosinca 2010. godine donijelo je

3. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Viškovo
za 2010. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2010. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/09,10/10i 27/10) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2010.godine je sljedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa 7.850.000,00 kuna

-prenesena sredstva iz proteklih godina 6.171.190,00 kuna

-prodaja grobnih objekata 88.000,00 kuna

-naknada za koncesije 12.000,00 kuna

-vodni doprinos 150.000,00 kuna

-sredstva Fonda za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost 35.952,00 kuna

-prihodi iz cijene komunalnih usluga
namijenjenih razvoju 2.781.450,00 kuna

-prihodi od prodaje potpornog zida 11.100,00 kuna


UKUPNO: 17.099.692,00 kuna

(slovima: sedamnaestmilijunadevedesetdevettisućašestodevedesetdvijekune i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

I/Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2010. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a) Uređenje novih javnih površina: radovi vezani za
uređenje zelenih površina i ostalih javnih
površina 150.000,00 kuna

b) Sportski park Gornji Sroki: izrada idejnog,
glavnog, izvedbenog projekta 100.000,00 kuna

c) Komunalna oprema i statue na javnim
površinama: 337.400,00 kuna

- dobava i montaža autobusnih čekaonica

na lokaciji Viškovo-Milohni;

- postava statue zvončara u Marčeljima i ostala oprema

d) GIS V faza 410.000,00 kuna


UKUPNO: 997.400,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-komunalnog doprinosa tekuće godine 897.400,00 kuna

-komunalnog doprinosa proteklih godina 100.000,00 kuna

2. Ceste:

a) Cesta Mladenići-Ronjgi-Saršoni: izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta,te prelaganje elektro mreže
325.000,00 kuna

b) Cesta Blažići pravac Drenova: izrada
idejnog i glavnog projekta 135.000,00 kuna

c) Asfaltiranje nerazvrstanih cesta- radovi vezani
za proširenje i asfaltiranje cesta 950.000,00 kuna

d) Nerazvrstane ceste - Viškovo II: Izrada
prometnog rješenja 49.000,00 kuna

e) Nerazvrstane ceste - Viškovo III: Izrada
prometnog rješenja 185.000,00 kuna

f) Dio Marinića (Blažići I i II): Prometno rješenje

- izgradnja ceste »C« Blažići II 1.000.000,00 kuna

g) Cesta Brnasi-Dovičići: izrada idejnog
rješenja, glavnog i izvedbenog projekta 180.000,00 kuna

h) Ceste Vozišće-Mavri, Mavri-Marčelji-Pogled:
izrada idejnog i glavnog projekta 720.000,00 kuna

i) Otkup zemljišta za buduće projekte 2.829.182,00 kuna

j) Cesta Garići-Saršoni-Skvažići-Benčani: uređenje
nogostupa, javne rasvjete i odvodnje 300.000,00 kuna

k) Rekonstrukcija ceste kroz naselje Petrci
(pomoć ŽUC-u) 450.000,00 kuna

l) Nabava cestovne prometne signalizacije 86.000,00 kuna

m) Postavljanje cestovne prometne signalizacije prema:

- prometnom rješenju Marinići III 74.200,00 kuna

- Marinići II-Viškovo I 121.000,00 kuna

n) Idejno rješenje autobusnog okretišta i
parkirališta na Pogledu 37.000,00 kuna

o) Prometno tehnička rješenja za autobusnu liniju

Viškovo-Milohni 57.200,00 kuna

p) Radovi po prometnom tehničkom rješenju
autobusne linije 400.000,00 kuna

Viškovo-Milohni: Izdaci podrazumijevaju preregulaciju
prometa, izrada autobusnih ugibališta, nova horizontalna
i vertikalna prometna signalizacija.

r) Izgradnja potpornih zidova i upojnih
bunara: 249.000,00 kuna

Izdaci podrazumijevaju izgradnju potpornog zida
uz cestu u Donjim Srokima, te upojnog bunara na Ilovcu

s) Projekt spojne ceste Dovičići-Viškovo: 59.100,00 kuna
Izdaci podrazumijevaju izradu idejnog projekta
»slijepe ceste« sa okretištem koja se spaja na cestu
Brnasi-Dovičići

t) Izrada glavnog i izvedbenog projekta vodovoda
u cesti C2 35.000,00 kuna

u) Cesta C2 na lokaciji Milihovo: 1.270.000,00 kuna

Izdaci podrazumijevaju izgradnju ceste C2
komplet sa vodovodom.

v) Uređenje pristupa Crkvi 150.000,00 kuna

z) Projekt pristupnog puta Benaši
(k.č. 2549/2 k.o. Viškovo) 100.000,00 kuna


UKUPNO: 9.761.682,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-komunalnog doprinosa tekuće godine 6.239.032,00 kuna

-komunalnog doprinosa proteklih godina 3.320.550,00 kuna

-prodaje potpornog zida 11.100,00 kuna

-ostalih prenesenih sredstava protekle godine 41.000,00 kuna

-vodnog doprinosa 150.000,00 kuna

3. Groblje Viškovo i Bujki:

Troškovi za groblje Viškovo i Bujki podrazumijevaju:

izradu idejnog ,glavnog i izvedbenog projekta groblja,

DPU i otkup zemljišta za proširenje groblja Viškovo

i groblja Bujki, nabavku opreme;adaptacija i opremanje

kapelice Sv. Roka na groblju 2.690.800,00 kuna


UKUPNO: 2.690.800,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-komunalnog doprinosa tekuće godine 91.000,00 kuna

-komunalnog doprinosa proteklih godina 2.237.814,00 kuna

-sredstva od prodaje groblja tekuće godine 88.000,00 kuna

-sredstva od prodaje groblja proteklih godina 261.986,00 kuna

-naknada za koncesije 12.000,00 kuna

Javna rasvjeta:

Obuhvaćena je izrada izvedbenih projekata i radovi.

Izdaci za izgradnju javne rasvjete,odnosno proširenja

javne rasvjete na lokacijama:

G.Sroki-D.Sroki-Pešćićići

Bezjaki

Ronjgi-Marićeva Draga 608.650,00 kuna


UKUPNO: 608.650,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-komunalnog doprinosa tekuće godine 555.800,00 kuna

-ostala sredstva Proračuna 52.850,00 kuna

4. Izgradnja po programu voda III - pomoć
KD Vodovod 2.061.450,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz prihoda iz

cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju

5. Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže, izrada projekata (vodovodni ogranci Široli,
Petrci 32-41, Donji Sroki, Saršoni-Skvažići, naselje
Skvažići, Donj Jugi 16-30, Gornji Jugi-novo naselje,
Viškovo k. br. 127-131) pomoć KD Vodovodu
146.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz prenesenih sredstava protekle godine.

6. Sanacija odlagališta i nabavka opreme - pomoć
KD Čistoća 822.720,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-cijene komunalnih usluga namijenjenih
razvoju 720.000,00 kuna

-Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost 35.952,00 kuna

-ostala sredstva Proračuna 66.768,00 kuna


SVEUKUPNO (1.-7.): 17.088.702,00 kuna

(slovima: sedamnaestmilijunaosamdesetosamtisućasedamstodvijekune i 00/100)

Članak 3.

Ove 3. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-10-01-27

Viškovo, 2. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v. r


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr