SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA VIŠKOVO
Moscenicka_draga-001

54.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 15. sjednici održanoj 2. prosinca 2010. donosi

3. IZMJENE I DOPUNE
Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine

Članak 1.

U Programu godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine (»Službene novine PGŽ« broj 51/09, 10/10, 27/10) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

-prihod od komunalne naknade 5.931.775,00 kuna

-naknada za grobna mjesta 522.000,00 kuna


UKUPNO: 6.453.775,00 kuna

(slovima: šestmilijunačetiristopedesettritisućesedamstosedamdesetpetkuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za:

-održavanje i troškove upravljanja komunalnom infrastrukturom na području Općine Viškovo.

Članak 2.

Članak 4. Programa mijenja se i glasi:

-Održavanje javne rasvjete 882.500,00 kuna

-Održavanje i upravljanje mjesnim
grobljem 388.000,00 kuna

-Održavanje prometnica 2.608.600,00 kuna

-Održavanje javnih površina 1.518.000,00 kuna

-Sanacija divljih deponija 85.400,00 kuna

-Protupožarna zaštita 629.575,00 kuna

-Gospodarenje otpadom 341.700,00 kuna


UKUPNO: 6.453.775,00 kuna

(slovima: šestmilijunačetiristopedesettritisućesedamstosedamdesetpetkuna i 00/100)

Održavanje javne rasvjete

Izdaci podrazumijevaju snašanje troškova utroška električne energije, tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta,te troškove postave prigodne iluminacije i dekoracije za blagdane.

Održavanje i upravljanje mjesnim grobljem

Održavanje groblja podrazumijeva izdatke i troškove upravljanja grobljem, troškove lektrične energije, troškove tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, održavanje staza, održavanje čistoće na stazama, slobodnim površinama, te na pješčanim opločenim i betonskim površinama, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Održavanje zelenila u mjesnom groblju obuhvaća izgrabljivanje i prikupljanje otpadnog materijala, košnju travnjaka sa odvozom, održavanje biljnog materijala, okopavanje oko grmova i stabala, orezivanje grmova, živice i stabala od suhih grana, popunjavanje sa biljnim materijalom, sadnja novog bilja, rušenje stabala u starom dijelu groblja, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Održavanje prometnica

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Općine Viškovo (Sl. n. P.G.Ž 4/96) utvrđuju se kriteriji korištenja, održavanja, izgradnje i rekonstrukcije, zaštite, financiranje, nadzor i inspekcija nerazvrstanih cesta.

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta obuhvaćeni su radovi na saniranju udarnih jama, presvlačenje asfaltom, te popravak dijelova postojeće loše betonske ili asfaltne podloge, postava i održavanje jednostrukih pocinčanih metalnih odbojnika i stupova, održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova, izrada upojnih bunara za odvodnju oborinskih voda, propuštanje vode s kolnika, osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetima te čišćenje materijala sa kolnika. Radovi podrazumijevaju sljedeće:

-zimska služba: čišćenje snijega, posipanje
pijeskom i sl. cca 70 km

-krpanje udarnih rupa cca 400 m2

-sanacija urušenih potpornih zidova (0,7-1,00 m) cca 100 m

-čišćenje odvoda oborinske vode (rad strojem)
na prometnicama 50 kom

-ručno čišćenje vodolovki i šahti cca 200 kom

-izrada zamjenskih potpornih zidova (0,7-1,00)m: cca 80 m

-tamponiranje-valjanje nerazvrstanih prometnica: cca 100 m

-tekuće i investicijsko održavanje javnih cesta obuhvaća
održavanje kolnika na javnim cestama čime su obuhvaćeni radovi na održavanju pocinčanih metalnih odbojnika,
održavanje-rekonstrukcija potpornih zidova i nogostupa,
odvodnja oborinskih voda s kolnika, izrada upojnih bunara,

-održavanje parkirnih prostora (tlakovac i rubnjaci)
cca 1.500 m
2

-postavljanje i održavanje stupića uz nogostupe
cca 100 kom

-postavljanje i održavanje čeličnih odbojnika uz
prometnice cca 100 m

-tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije obuhvaća radove održavanja postojećih i postavu nove vertikalne prometne signalizacije i prometnih ogledala te održavanje postojeće i izradu nove horizontalne prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama i dijelom na javnim cestama i ostalim javnim površinama te označavanje mjesta i naselja.

Održavanje javnih površina

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se sljedeće:

1.Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina obuhvaća:

- održavanje i uređenje zelenih površina parkova i zelenih površina koje se vrši na uređenim parkovnim površinama, na drugim uređenim ili neuređenim zelenim površinama (dječja igrališta i slično) te okućnicama koje su u vlasništvu ili upravljanju Općine Viškovo.

Obuhvaća sljedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i odvoz otpadnog materijala-lišća, trave, košnja travnjaka, zalijevanje, krčenje korova, penjačica i kupine sa odvozom otpada, žetva trave oko grmova, stabala, ivičnjaka i staza sa odvozom otpada, ručno odstranjivanje korova /po potrebi uništavanje korova kemijskim sredstvima/ sa staza i slobodnih površina sa odvozom otpada, uređenje staza sa rizlom, zamjena biljnog materijala, okopavanje grmova, živice, stabala, orezivanje grmlja, živice, stabala sa odvozom otpada, popunjavanje biljnim materijalom, siječa-rušenje stabala sa odvozom otpada, hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda.

Održavanje zelenila uz nerazvrstane i javne ceste obuhvaća košnju trave, odstranjivanje pijeska, zakorovljenog travnjaka ručno ili strojno, obrezivanje grmlja i drveća strojno ili ručno, obrezivanje živica, čišćenje zemljišnog pojasa, uklanjanje i sječenje grana na stablima koje smetaju prolazu autobusa i kamiona;

2. Održavanje i popravak igrala na dječjim igralištima;

3. Održavanje šetnica;

4. Održavanje spomenika.

Sanacija divljih deponija

Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje otpada s divljih deponija, sanaciju nekontroliranih odlagališta smeća:

- uz prometnicu Stupari-Petrci-Kablari

- u poslovnoj zoni

- naselje Vozišće

- uz cestu Marčelji prema Studeni i Klani

- uz cestu Bezjaki-Milohni-Kastav-Črni Dol

- u naselju Donji Jugi

Protupožarna zaštita

Protupožarnu zaštitu čine izdaci za održavanje vatrogasnog doma u Srokima, pomoć Javnoj vatrogasnoj postrojbi, vatrogasnoj zajednici PGŽ i donacije DVD Halubjan.

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje komunalnim otpadom vršit će se prema sporazumu sa tvrtkom EKOPLUS doo, Rijeka, Kružna 8/ 1, a podrazumijeva subvencije te kapitalnu pomoć za investicijsku aktivnost.

Članak 3.

Ove 3. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/10-01/17

Ur. broj: 2170-09-10-01-28

Viškovo, 2. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr