SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

59.

Na temelju članka 30., 32., 33., 36., 37., 38., 42. i 43. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka US RH, 73/08) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran, na 18. sjednici održanoj dana 25. studenoga 2010. godine, donosi

ODLUKU
o porezima Općine Lovran

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Lovran, porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 92/94, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka US RH, 73/08 - dalje u tekstu: Zakon).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi jesu:

1. Porez na potrošnju,

2. Porez na kuće za odmor,

3. Porez na tvrtku ili naziv,

4. Porez na korištenje javnih površina.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 4.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Lovran.

Članak 5.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od osnovice na koju se plaća porez na potrošnju.

Obveznik poreza na potrošnju dužan je obračunati i uplatiti porez na potrošnju u rokovima koji su propisani za obračun i plaćanje poreza na dodanu vrijednost, u korist Proračuna Općine Lovran na žiro račun broj: 2484008- 1824200003, s pozivom na broj odobrenja: 68 1708-OIB.

Članak 6.

Poslove u vezi s obračunom i naplatom poreza na potrošnju obavlja nadležno upravno tijelo Općine Lovran.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 7.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Lovran.

Članak 8.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 9.

Ovisno o pogodnosti položaja, komunalnoj i drugoj opremljenosti, područje Općine Lovran dijeli se na zone koje čine naselja odnosno dijelovi pojedinih naselja.

Područje Općine Lovran dijeli se na sljedeće zone s pripadajućim iznosima poreza na kuće za odmor:

REDNI
BROJ

ZONA

IZNOS PO m2 KORISNE POVRŠINE

1.

LOVRAN I.
MEDVEJA I.


15,00 kn

2.

LOVRAN II.
MEDVEJA II.


14,00 kn

3.

LOVRAN III.

13,00 kn

4.

TULIŠEVICA, LIGANJ
MEDVEJA III


12,00 kn

5.

LOVRANSKA DRAGA
MEDVEJA IV.


10,00 kn

Lovran I. - obuhvaća ulicu Šet. m. Tita, Viktora Cara Emina, Đure Salaja, objekte Trg slobode 15 i Žrtava fašizma 1.

Lovran II. - obuhvaća centralno područje naselja Lovran, osim Zaheja, Ceste za Lovransku Dragu i područja iznad 43. Istarske divizije do križanja s Omladinskom ulicom, koje čini Lovran III.

Medveja I. - obuhvaća dio naselja Medveja ispod državne ceste D-66.

Medveja II. - obuhvaća centralno područje naselja Medveja i dio naselja Punta kbr. 32, 33, 35.

Medveja III. - dijelovi naselja Punta i Kali.

Medveja IV. - Visoče, Kolić i Vlašinj.

Članak 10.

Poslove u vezi s obračunom i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja nadležno upravno tijelo Općine Lovran.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

V. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 11.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv (u daljnjem tekstu: porez na tvrtku) su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje u svome sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 12.

Porez iz članka 11. plaća se u godišnjem iznosu i to:

a) poduzetnici (razvrstani sukladno Zakonu o računovodstvu)

- veliki poduzetnici 1.800,00 kuna

- srednji poduzetnici 1.550,00 kuna

- mali poduzetnici 1.000,00 kuna

b) fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost u smislu Zakona o obrtu

- samostalni ugostitelji i trgovačke radnje 1.000,00 kuna

- proizvodne i uslužne djelatnosti te ostali 500,00 kuna.

Ako se tvrtka upiše u registar tijekom godine plaća se srazmjerni dio poreza na tvrtku iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 13.

Obveznici poreza na tvrtku koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.

Članak 14.

Poslove u vezi s obračunom i naplatom poreza na tvrtku obavlja nadležno upravno tijelo Općine Lovran.

VI. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 15.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje uz odobrenje nadležnog tijela Općine Lovran koriste javne površine.

Članak 16.

Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar prostora koji se koristi.

Porez iz stavka 1. ovog članka plaća se u dnevnom iznosu za izgradnju i popravak zgrada i drugih građevina te odlaganje materijala i ogrjeva i to:

- u dogovorenom roku 0,80 kuna

- izvan dogovorenog roka 8,00 kuna.

Za držanje stalnih vitrina radi izlaganja robe izvan poslovne zgrade, porez iz stavka 1. ovog članka plaća se na svaki četvorni metar vitrine u godišnjem iznosu od 100 kuna.

Članak 17.

Poslove u vezi s obračunom i naplatom poreza na korištenja javnih površina obavlja nadležno upravno tijelo Općine Lovran.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o porezu na kuće za odmor (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01), Odluka o određivanju stope poreza na potrošnju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01), Odluka o utvrđivanju poreza na tvrtku (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/01) i Odluka o porezu na korištenje javnih površina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01).

Klasa: 011-01/10-01/33

Ur. broj: 2156/02-01-10-2

Lovran, 25. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr