SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA LOVRAN
Moscenicka_draga-001

57.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 25. studenoga 2010. godine, donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2010. godini

I.

U Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/09 i 17/10) u poglavlju I., točki 1. »NERAZVRSTANE CESTE«, podtočki 1.1. »Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta«, u podtočki 1.1.1. »Rekonstrukcija ceste bivša vojarna« iznos: »750.000,00« zamjenjuje se iznosom: »250.000,00«, podtočke 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5. i 1.1.7., brišu se, a podtočke 1.1.4 i 1.1.6. postaju podtočke 1.1.2 i 1.1.3.

U istoj točki »Ukupno nerazvrstane ceste« dosadašnji iznos: »2.920.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.770.000,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.770.000,00 kn komunalnog doprinosa.

U poglavlju I. točki 2. »JAVNE POVRŠINE« podtočki 2.1. Nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine, u podtočki 2.1.1. »Uređenje obalnog puta Lovran - Postava brončane ograde«, iznos: »880.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »580.000,00«, u podtočki 2.1.2. »Uređenje javnih površina uz obalni put«, iznos: »50.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »85.000,00«, podtočke 2.1.3. i 2.1.4., brišu se, u podtočki 2.1.5, koja postaje podtočka 2.1.3. »Rekonstrukcija parka Staro groblje«, iznos: »650.000,00« zamjenjuje se iznosom: »620.000,00«, podtočka 2.1.6. i 2.1.7, brišu se, a u podtočki 2.1.8., koja postaje podtočka 2.1.4. »Uređenje Lovranske šetnice-turistički put »Pod Učkun«, iznos: »65.500,00«, zamjenjuje se iznosom: »70.000,00«, iza dosadašnje podtočke 2.1.8., koja je postala podtočka 2.1.4., dodaje se nova podtočke 2.1.5. koja glasi:

»2.1.5. Uređenje parka Komušćak 64.000,00«.

U istoj točki »Ukupno nogostupi, obalni put, parkirališta, trgovi, pješačke staze, zelene površine« dosadašnji iznos: »1.925.500,00« zamjenjuje se iznosom: »1.419.000,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.278.500,00 kn iz komunalnog doprinosa i 140.500,00 kn ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran (75.000,00 kn potpore PGŽ i 65.500,00 kn ostala sredstva Proračuna).«

U poglavlju I. točki 3. »JAVNA RASVJETA«, podtočki 3.1. Izgradnja novih rasvjetnih tijela u Lovranu, Lignju, Tuliševici, Lovranskoj Dragi i Medveji, podtočke 3.1.1., 3.1.3. i 3.1.5, brišu se, a podtočke 3.1.2 , 3.1.4. i 3.1. 6. postaju podtočke 3.1.1. 3.1.2. i 3.1.3.

U istoj točki »Ukupno javna rasvjeta« iznos: »322.000.00« zamjenjuje se iznosom: »196.000,00«

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 196.000,00 kn iz komunalnog doprinosa.

U poglavlju I., točki 4. »OPSKRBA PITKOM VODOM«, podtočki 4.1. »Kapitalna pomoć K.D. »Komunalac« za izgradnju vodovoda«, dosadašnji iznos: »1.900.000,00« zamjenjuje se iznosom: »1.650.000,00«

U istoj točki »Ukupno opskrba pitkom vodom« dosadašnji iznos: »3.400.000,00« zamjenjuje se iznosom: »3.150.000,00«.

U istoj točki stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 3.150.000,00 kn iz sredstava Proračuna Općine Lovran (300.000,00 potpore PGŽ i 2.850.000,00 ostala sredstva Proračuna).

U poglavlju I. točki 5. »ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA«, podtočka 5.1. »Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda« mijenja se i glasi:

»5.1.1. Sanitarna kanalizacija po projektu zaštite od

onečišćenja mora - Jadranski projekt 360.000,00

5.1.2. Izgradnja priključka sanitarne kanalizacije

sa nove pristupne ceste (spoj s

Omladinskom ulicom) na gradsku

kanalizaciju 40.000,00


Ukupno odvodnja i pročišćavanje

otpadnih voda 400.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 360.000,00 kn od namjenskog povećanja cijene vode te u iznosu od 40.000,00 od ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran.«

U podtočki 5.2. »Odvodnja atmosferskih voda«, u podtočki 5.2.1. »Izgradnja oborinske kanalizacije«, iznos: »500.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »400.000,00«

U istoj točki »Ukupno odvodnja atmosferskih voda« dosadašnji iznos: »500.000,00« zamjenjuje se iznosom: »400.000,00«.

U istoj točki u stavku 2. iznos: »500.000,00«, zamjenjuje se iznosom: »400.000,00«

U poglavlju i. točka 6. »SANACIJA ODLAGALIŠTA«, briše se u cijelosti.

II.

U poglavlju II. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 3.244.500,00

- ostala sredstva Proračuna 3.355.500,00

2. Ostali izvori sredstava

- od namjenskog povećanja cijene vode 360.000,00

- kapitalne pomoći Proračunu od PGŽ 375.000,00


Ukupno: 7.335.000,00«

III.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/70

Ur. broj: 215602-01-10-3

Lovran, 25. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Đurđica Tancabel, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr