SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 46. Subota, 4. prosinca 2010.
OPĆINA ČAVLE
Moscenicka_draga-001

37.

Na temelju članka 78. i 81. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 25. studenoga 2010. godine donosi

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja 5 - Groblja
Grobnik (G2)

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Obaveza donošenja Detaljnog plana uređenja 5 - groblja Grobnik (G2) (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na članku 203. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/01, 09/05 i 49/09).

Nositelj izrade Plana je Općina Čavle. Odgovorna osoba je Općinski načelnik.

Članak 2.

Detaljni plan uređenja 5 - groblja Grobnik (G2) izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), Zakonu o grobljima (»Narodne novine« 19/98) i Pravilniku o grobljima (»Narodne novine« broj 99/ 02).

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Plan, sukladno Prostornom planu uređenja Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 22/01, 09/05 i 49/09) obuhvaća površinu za uređenje groblja izvan naselja, a čiji je obuhvat prikazan kartografskim prikazom br. 3.a - »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju, području i dijelovi primjene planskih mjera zaštite.

Površina obuhvata Plana iznosi oko 2,46 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Obveza izrade dokumenta prostornog uređenja, u mjerama provedbe II Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle, utvrđuje DPU 5 - Groblje Grobnik (G2), kao Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja s namjenom »groblje«, oznake G2 - Grobnik.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA

Članak 5.

Rekonstrukcija i proširenje postojećeg groblja u površini većoj od 20% ukupne površine groblja utvrđena II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Čavle, omogućiti će se izradom DPU-a 5 - Groblja Grobnik (G2).

STRUČNE I KATASTARSKO-TOPOGRAFSKE PODLOGE

Članak 6.

Za potrebe Detaljnog plana uređenja 5 - groblja Grobnik (G2) izraditi će se posebna geodetska podloga.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:500, 1:200, 1:100 (1:50).

Stručne podloge koje za potrebe izade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribviti će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja 5 - groblja Grobnik (G2).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje su potrebne za izradu Plana, osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribaviti će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dostave poziva i ove Odluke.

POPIS TIJELA PREMA POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA IZ SVOG DJELOKRUGA

Članak 8.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga rada:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Rijeka

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Odjel gradske uprave za provedbu dokumentacije prostornog uređenja i građenje

- Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Rijeka

- Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, Rijeka

- Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka

- Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Rijeka

- Hrvatska elektroprivreda, HEP oeperator distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, - Proizvodno- radna jedinica Vodovod, Rijeka

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijek - Proizvodno- radna jedinica Kanalizacija, Rijeka

- Hrvatska agencija za telekomunikacije Zagreb

- Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske, Zagreb

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb

- Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

- Amiga Adria d.o.o. Kraljevica

- te ostali sudionici koji će sudjelovati u izradi Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana osigurati će se Posebnu geodetsku podlogu, za područje obuhvata Plana, u mjerilu 1:500 u digitalnom obliku.

ROKOVI ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Za izradu Plana određuju se slijedeći rokovi:

- rok za dostavu zahtjeva - 30 dana od dostave Odluke

- za izradu Nacrta prijedloga Plana - 30 dana

- za izradu Prijedloga Plana - 20 dana

- za izradu Nacrta Konačog prijedloga Plana - 15 dana

- za izradu Konačnog prijedloga Plana - 5 dana

IZVORI FINANCIJANJA

Članak 11.

Plan će se financirati iz sredstava Proračuna Općine Čavle.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Prigorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/10-01/08

Ur. broj: 2170-03-10-01-14

Čavle, 25. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr