SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 45. Utorak, 30. studenog 2010.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
Moscenicka_draga-001

54.

Na temelju članka 58. st. 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06), članka 37. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07, 155/08 - Uredba o izmjeni Zakona o veterinarstvu) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 31/09 - ispravak), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2010. godine, donosi

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa te način postupanja s puštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Mošćenička Draga.

Članak 2.

Posjednik kućnog ljubimca svaka je pravna i fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinja.

Članak 3.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na pse koji služe za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane Republike Hrvatske, a koji se nalaze unutar objekata navedenih državnih tijela.

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA PASA I MAČAKA

1. Držanje pasa i mačaka

Članak 4.

Psi i mačke drže se sukladno zakonu i drugim propisima s područja zaštite životinja veterinarstva i komunalnog gospodarstva te odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Posjednik psa i mačke dužan je osigurati da pas i mačka ne ometa utvrđeni kućni red i mir građana te da ne ugrožava osobnu sigurnost građana i sigurnost drugih životinja.

Psi posebnih namjena (psi čuvari imovine, na dresuri uzgajalištima pasa i sl.) mogu se držati prema njihovoj namjeni u poslovnim i drugim objektima i u krugu tih objekata.

Članak 6.

U stambenoj zgradi s više stanova (u daljnjem tekstu: zgradi) dozvoljeno je u jednom stanu bez prethodne suglas

nosti stanara trajno držati jednog (1) psa ili mačku, a uz suglasnost skupa stanara najviše dva (2) psa ili mačke.

U obiteljskoj kući dozvoljeno je trajno držati ukupno najviše pet (5) pasa ili mačaka.

Zabranjuje se u zgradi s više stanova, držanje psa na balkonu ili terasi bez nadzora posjednika.

Zabranjuje se ostavljati ili držati psa ili mačku u zajedničkim prostorima, koji služe zgradi kao cjelini (ulazi, stubišta, liftovi, podrumi, prostorije za odlaganje smeća, kotlovnice i sl.).

Članak 7.

U dvorištu zgrade posjednik može držati psa ako su suglasni svi korisnici, odnosno vlasnici stanova koji u njima stanuju.

Odredba iz prethodnog stavka odnosi se i na dvorišta zgrada koja pripadaju dvjema ili većem broju zgrada.

Pas u neograđenom dvorištu ili vrtu i pas u zajedničkom dvorištu ili vrtu mora biti vezan.

Članak 8.

Posjednik koji psa drži u ograđenom dvorištu ili ograđenom prostoru zajedničkog dvorišta ili vrta, na vidljivo mjesto mora staviti oznaku koja upozorava na psa (»Oštar pas«) te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima.

Ako je pas vezan u dvorištu, lanac ne smije biti kraći od 3 metra, a pseća kućica mora biti zaštićena sa svih strana od nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Članak 9.

Psi pasmine terijera tipa bull koji ne mogu biti upisani u registar (pit bull terijer) i njihovi križanci, moraju biti označeni mikročipom, sterilizirani ili kastrirani te upisani u Upisnik pasa u rubriku »Moguće opasan pas« o čemu se obavijest dostavlja Hrvatskom kinološkom savezu. Zabranjuje se držanje istih u stambenim zgradama s više stanova, te njihovo izvođenje na javne površine.

Članak 10.

Zabranjuje se držati psa koji se prema Pravilniku o opasnim psima kategorizira kao »opasan pas«.

Zabranjuje se trgovina, darovanje, izlaganje, oglašavanje, sudjelovanje na natjecanjima, izložbama i bilo kojim drugim javnim nastupima te okupljanjima »moguće opasnim psima«.

Članak 11.

Zabranjuje se držati psa koji učestalim i dugotrajnim lajanjem i zavijanjem remeti mir građana.

Članak 12.

Ako pas ozlijedi neku osobu posjednik psa dužan je o tome odmah izvijestiti nadležni veterinarski ured, nadležnog liječnika i veterinarsku organizaciju koja će izvršiti pregled psa.

Članak 13.

Zabranjuje se provjeravati oštrinu psa na drugom psu ili životinji.

Zabranjuje se huškati psa na čovjeka te na bilo koji drugi način ometati kretanje i sigurnost ljudi na javnim površinama i u zajedničkim prostorima.

Članak 14.

Posjednik psa i mačke dužan je nositi pribor za čišćenje njihovih fekalija (lopatica, metlica i vrećica) i očistiti svaku površinu koju onečiste.

Članak 15.

Posjednik psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini njegov pas.

Posjednik izgubljenog i napuštenog psa također je dužan nadoknaditi svaku štetu koju počini takav pas, od momenta nestanka ili napuštanja, do momenta njegove odjave.

Općina Mošćenička Draga će voditi brigu o zbrinjavanju izgubljenih i napuštenih pasa za koje ne postoji mogućnost utvrđivanja posjednika odnosno vlasnika u okviru svojih mogućnosti predviđenih proračunom Općine te u okviru ugovora koji Općina sklapa s higijenskim servisima, a sve sukladno Zakonu o zaštiti životinja i Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi.

Općina Mošćenička Draga isključuje svoju odgovornost za štetu koju prouzroče izgubljeni ili napušteni psi za koje nije moguće pronaći posjednika odnosno vlasnika, u slučajevima koji prelaze redovno postupanje Općine koje uključuje dužnu pažnju, odnosno u slučajevima više sile.

Članak 16.

Posjednik psa i mačke koji se o njima ne može brinuti sukladno propisima o zaštiti životinja, propisima o veterinarstvu i držati ih na način i uz uvjete propisane ovom Odlukom, dužan je pronaći udomitelja odnosno osobu koja će se o njima brinuti na propisan način ili ih predati u higijenski servis, a troškove snosi posjednik. Posjednik psa dužan je o tome obavijestiti veterinarsku organizaciju kod koje su se obavljali zahvati na psu i nadležni veterinarski ured u roku od 15 dana.

2. Zdravstvena zaštita, označavanje i upis (registracija) pasa

Članak 17.

Naređene veterinarsko-zdravstvene mjere vezane za držanje pasa obavljaju ovlaštene veterinarske organizacije pod nadzorom veterinarskog ureda.

Članak 18.

Svaki pas stariji od tri (3) mjeseca mora biti označen mikročipom, a troškove snosi vlasnik. Ova odredba odnosi se na sve pse čiji posjednici stalno ili privremeno borave na području Općine Mošćenička Draga.

Članak 19.

Posjednik mora psa starijeg od tri mjeseca prijaviti jednoj od veterinarskih organizacija radi upisa u Upisnik pasa i označavanja mikročipom, svake ga godine zaštitno cijepiti protiv bjesnoće, te provoditi druge naređene mjere.

Posjednik mora psa s navršenih tri mjeseca, odnosno nabavljenog psa koji ranije nije bio cijepljen, ni označen mikročipom, cijepiti, odnosno označiti mikročipom u roku od 15 dana od dana kada je navršio tri mjeseca života, odnosno od dana kada je pribavljen. Ova odredba odnosi se i na psa nepoznatog zdravstvenog stanja, koji nije označen mikročipom.

Članak 20.

Posjednik psa dužan je prijaviti nabavu psa, odnosno nestanak, prodaju, darovanje ili uginuće u roku od 14 dana od dana nastanka događaja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

Ako posjednik psa i mačke sumnja da su pas ili mačka uginuli od neke zarazne bolesti, tada je dužan odmah obavijestiti nadležnu veterinarsku organizaciju te dalje postupiti prema njihovim uputama.

Zabranjeno je ubiti psa i mačku koji su bili u kontaktu s lisicom ili se sumnja da su bili u kontaktu s lisicom, prije nego se obavi veterinarsko promatranje psa i mačke.

Članak 21.

Troškove naknade za veterinarsko-zdravstveni nadzor (pregled), troškove cijepljenja, označavanja mikročipom i druge zaštitne i naređene mjere snosi posjednik psa.

Članak 22.

Psa i mačku za koje, po prijavi, nadležni veterinar i komunalni redar utvrdi da se posjednik odgovarajuće ne brine, da im nije poklonjena odgovarajuća briga, te da im se nanosi bol i ozljede ili izaziva strah, komunalni redar može posjedniku privremeno oduzeti na njegov trošak smjestiti u higijenski servis i o tome obavijestiti nadležni odjel veterinarske inspekcije.

III. KRETANJE PASA

Članak 23.

Na području naseljenih dijelova Općine Mošćenička Draga posjednik je dužan psa voditi na uzici tako da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi i samih životinja, njihovo kretanje te redovno odvijanje prometa.

Pas bez nadzora smatrat će se napuštenim psom i bit će proslijeđen u higijenski servis o trošku vlasnika.

»Moguće opasni psi« moraju se, na području iz stavka 1. ovog članka voditi na uzici, obvezno s brnjicom.

Iznimno od stavka 3.ovog članka bordoške doge i napuljski mastifi vode se, na području iz stavka 1. ovog članka, na uzici, ali bez brnjice. Bolesne pse, neupisane (neregistrirane) i pse neoznačene mikročipom ne smije se izvoditi na ulicu i drugu javnu površinu.

Članak 24.

Zabranjeno je uvođenje i kretanje pasa i mačaka tamo gdje bi oni mogli ugroziti zdravlje ljudi i zdravstveno-higijenske uvjete kao što su: prodavaonice živežnih namirnica, muzeji, kazališta, škole, zdravstvene ustanove, dječje ustanove i sl.

Zabranjeno je uvođenje i kretanje pasa u: parkove, drvorede, travnjake, na dječja igrališta, sportske terene, kupališta, tržnice, groblja i dr.

Psi i mačke se mogu uvoditi u hotele, restorane i druge ugostiteljske objekte, te zanatske i trgovačke radnje, ako su s tim suglasni vlasnici ili korisnici tih objekata.

Članak 25.

Odredbe o ograničenju kretanja pasa iz ove Odluke ne odnose se na pse vodiče slijepih osoba.

IV. POSTUPANJE S NEUPISANIM PSIMA TE NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

Članak 26.

Pse koji nisu upisani (registrirani), označeni mikročipom, hvataju higijeničari pravnih osoba koje obavljaju usluge skloništa za životinje za Općinu Mošćenička Draga.

Hvatanje pasa, napuštenih i izgubljenih životinja, te njihov smještaj u sklonište za životinje mora se obavljati na najprikladniji način, sukladno propisima o zaštiti životinja.

U skloništu za životinje psa se mora prilikom ulaska cijepiti ako nema podataka o cijepljenju ili ako nije cijepljen u tekućoj godini, te označiti mikročipom (ako nije označen). Nakon isteka roka od 60 dana, uhvaćene pse, te napuštene i izgubljene životinje može se eutanazirati, ako nisu vraćene vlasniku, a nije ih moguće dalje držati ili udomiti.

Sklonište za životinje dužno je uhvaćene pse te napuštene i izgubljene životinje pokušati udomiti te za to može zatražiti pomoć udruga za zaštitu životinja.

Neizlječivo bolesne, smrtno ranjene i zaražene pse, te napuštene i izgubljene životinje eutanazira se u skloništu za životinje, sukladno propisima o zaštiti životinja.

Sklonište za životinje mora imati ugovor s veterinarskom organizacijom o pružanju veterinarsko-zdravstvenih zahvata, kao i za eutanaziju.

Zabranjuje se hraniti napuštene i izgubljene životinje u blizini stambenih zgrada s više stanova.

Članak 27.

Troškove hvatanja, držanja, a prema potrebi i veterinarsko-zdravstvenih mjera što ih je higijenski servis poduzeo prema neupisanom psu te napuštenim i izgubljenim životinjama, snosi njihov posjednik ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava Proračuna Općine Mošćenička Draga

Troškove njihove eutanazije snosi njihov posjednik ako je poznat ili se njegov identitet naknadno utvrdi, u protivnom se ti troškovi podmiruju iz sredstava Proračuna Općine Mošćenička Draga.

V. DRŽANJE DIVLJIH I EGZOTIČNIH ŽIVOTINJA

Članak 28.

Zabranjuje se držanje i stavljanje u promet divljih i egzotičnih životinja uključujući prodaju i darivanje opasnih insekata i gmazova na području Općine Mošćenička Draga. Posjednici takvih životinja dužni su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke naći primjereni smještaj van područja Općine Mošćenička Draga.

Zabranjuje se hraniti divlje životinje u blizini i u stambenim i gospodarskim objektima (golubovi i druge ptice, vjeverice i sl.).

Članak 29.

Za hvatanje i čuvanje divljih i egzotičnih životinja, odnosno za one koje zalutaju izvan lovišta ili prirodnog staništa, nadležan je higijenski servis. Troškove hvatanja takvih životinja snosi zakupnik lovišta, uprava prirodnim staništem, odnosno vlasnik.

S uhvaćenim i smještenim divljim i egzotičnim životinjama higijenski servis postupa sukladno zakonu i drugim propisima o zaštiti životinja.

VI. NADZOR

Članak 30.

Provođenje ove Odluke nadziru veterinarski i stočarski inspektor i komunalni redar Općine Mošćenička Draga.

Prijave napuštenih i izgubljenih životinja na području Općine Mošćenička Draga upućuju se komunalnom redarstvu i higijenskom servisu.

Higijenski servisi dužni su dostavljati mjesečno izvješće nadležnom veterinarskom uredu i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine nadležnom za poslove komunalnog redarstva.

VlI. KAZNENE ODREDBE

Članak 31.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupa protivno odredbama članka 5., 6., 7., 8 ., 9., 10., 11 ., 12., 20. i 28. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom i odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 500.00 do 1.000.00 kn.

Članak 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupa protivno odredbama članka 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 20., 23., 24., 26. i 28. ove Odluke.

Članak 33.

Za prekršaj iz članka 14., 23., 24. i 26. ove Odluke komunalni redari mogu osobu koju zateknu u prekršaju kazniti novčanom kaznom (mandatnom kaznom) na licu mjesta, u iznosu od 500,00 kn.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/10-01/24

Ur. broj: 2156/03-10-1

Mošćenička Draga, 26. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=698&mjesto=51417&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr