SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 44. Srijeda, 24. studenog 2010.
OPĆINA MATULJI
Moscenicka_draga-001

48.

Na temelju odredbi članka 100. stavka 7 i članka 101. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 38/09), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 18. studenoga. 2010. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja
23 Poslovne zone Rupa

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja 23 Poslovna zona Rupa (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Plan iz članka 1. je dokument prostornog uređenja, koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, kako slijedi:

TEKSTUALNI DIO:

I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i
drugih namjena

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i
opremanja, prometne, telekomunikacijske i
komunalne mreže s pripadajućim objektima i
površinama

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

3.1.1. Cestovna mreža

3.1.2. Javna parkirališta

3.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

3.3.1. Vodoopskrba

3.3.2. Odvodnja otpadnih voda

3.3.3. Elektroenergetika

3.3.4. Plinoopskrba i alternativni izvori energije

4. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

5. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i
građevina i ambijentalnih vrijednosti

6. Postupanje s otpadom

7. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

8. Mjere provedbe plana

II. GRAFIČKI DIO:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA mj 1:2000

2.a. PROMETNA I ULIČNA MREŽA mj 1:2000

2.b. Komunalna infrastrukturna mreža -
TELEKOMUNIKACIJE mj 1:2000

2.c. Komunalna infrastrukturna mreža -
ELEKTROOPSKRBA mj 1:2000

2.d. Komunalna infrastrukturna mreža -
VODOOPSKRBA I ODVODNJA mj 1:2000

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA mj 1:2000

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE mj 1:2000

III. OBVEZNI PRILOZI PLANU

I. OBRAZLOŽENJE PLANA

II. ODLUKA O IZRADI PLANA

III. IZVOD IZ DOKUMENTA PROSTORNOG
UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA

IV. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I
PROPISA

V. ZAHTJEVI IZ ČLANAKA 79. ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

VI. IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ RASPRAVI

VII. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

VIII. MIŠLJENJA IZ ČLANAKA 94. ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

IX. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
DONOŠENJA PLANA

X. SAŽETAK ZA JAVNOST

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 3.

Namjena površina u obuhvatu plana određena je u kartografskom prikazu br.1 »Korištenje i namjena površina«.

U prostoru obuhvata plana određene su slijedeće namjene:

- površine gospodarske - poslovne namjene

- površine infrastrukturnih objekata i uređaja

- javne prometne površine

- zaštitne zelene površine

Članak 4.

POVRŠINE GOSPODARSKE - POSLOVNE NAMJENE

Površine gospodarske - poslovne namjene obuhvaćaju sve površine planiranih građevnih čestica u poslovnoj zoni, namijenjenih organizaciji trgovačkih, skladišnih, uslužnih, servisnih i obrtničkih djelatnosti. Ti sadržaj mogu se organizirati u sklopu jedne od slijedećih, detaljnije određenih namjena:

* Mješovita poslovna namjena (K) određuje se za površine namijenjene organizaciji raznih trgovačkih, uslužnih, servisnih, skladišnih i prijevozničkih djelatnosti.

U sklopu te namjene, uz osnovnu poslovnu namjenu može se organizirati i druga djelatnost - prateća ili u funkciji osnovne djelatnosti (ugostiteljska, zabavna i sl.), na način da ne ometa proces osnovne djelatnosti, te da obuhvaća manje od 25% građevinske bruto površine.

U sklopu te namjene može se organizirati i obrtnička djelatnost.

* Poslovna trgovačko-servisna namjena (K2) određuje se za površinu namijenjenu auto centru u sklopu kojeg se organiziraju salon i trgovina vozila, skladište i prodaja rezervnih dijelova, servis vozila, lakirnica, te prateće djelatnosti ugostiteljstva.

* Poslovna obrtnička namjena (K4) određuje se za površinu namijenjenu organizaciji djelatnosti malih poduzetnika - obrtnika: primarno servisa, uslužnih djelatnosti i manjih proizvodnih obrta, a dopušteni su i sadržaji trgovine i skladištenja.

Postojeća namjena stanovanja na k.č. 736/10 može se zadržati, a uvjeti rekonstrukcije određuju se člankom 82. ovih Odredbi.

Članak 5.

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA I UREĐAJA

U sklopu obuhvata plana definiraju se građevne čestice - površine namijenjene građevinama i uređajima potrebnim u komunalnom opremanju same zone. To su:

* »Trafostanice« (TS) su površine građevnih čestica namijenjenih gradnji planiranih trafostanica.

Članak 6.

JAVNE PROMETNE POVRŠINE

* Građevna čestica javnih prometnih površina uključuje dio postojeće ceste u sklopu obuhvata plana (s pješačkim nogostupima i proširenjima), u profilu nužnom za njenu rekonstrukciju.

Zelene površine u sklopu građevne čestice javnih prometnih površina se hortikulturno uređuju, a uz oblikovnu i zaštitnu funkciju mogu biti namijenjene i uređenju objekata prometnice (odvodnja oborinskih otpadnih voda, potporni zid).

Javne prometne površine namijenjene su kolnom i pješačkom prometu. Javne prometne površine namjenjuju se i vođenju infrastrukturnih vodova u sklopu komunalnog opremanja zone.

Članak 7.

ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE

* Zaštitne zelene površine (Z) definiraju se u dijelovima obuhvata plana koji su neprimjereni za organizaciju građevnih čestica poslovne namjene.

U sklopu zaštitnih zelenih površina planira se ozelenjivanje sadnjom odgovarajuće autohtone vegetacije, a mogu se uređivati i infrastrukturni objekti (upojni bunari oborinske kanalizacije) i vodovi.

Članak 8.

Površine poslovne namjene koje ostaju izvan građevnih čestica mogu se namijeniti javnim prometnim površinama, kolno pješačkim pristupima i uređenim zelenim površinama.

Kod formiranja građevnih čestica dopuštena su odstupanja od granice između pojedinih površina poslovne namjene, ali najviše do 6 m, u skladu s vlasničkim odnosima.

Granica između javnih prometnih površina i površina - građevnih čestica poslovne namjene određuje se temeljem prometnih uvjeta odnosno projekta rekonstrukcije ceste. Građevna čestica ceste može obuhvatiti i dio obvezne zelene površine u sklopu poslovne namjene (za izgradnju potpornog zida, uređenje pokosa, sustava odvodnje oborinskih voda i drugih objekata ceste).

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 9.

Površine za smještaj građevina gospodarskih djelatnosti (K, K2 i K4) određene su u kartografskom prikazu br 1. »Korištenje i namjena površina«.

Građevine gospodarskih djelatnosti grade se neposrednom provedbom ovog plana.

Građevine gospodarske namjene se grade na način da površinom građevne čestice, veličinom građevine, smještajem u zoni i osiguranjem osnovnih priključaka na prometnu i komunalnu infrastrukturu omogućuju obavljanje gospodarskih djelatnosti bez štetnih utjecaja na okoliš, odnosno na način da ne narušavaju uvjete rada i korištenja ostalih površina zone i posebno sadržaja u kontaktnim površinama naselja.

Uvjeti smještaja i način gradnje građevina gospodarskih djelatnosti prikazani su u kartografskom prikazu br. 4. »Način i uvjeti gradnje«.

Oblik i veličina građevnih čestica

Članak 10.

Oblik i veličina građevnih čestica utvrđuje se u sklopu površine pojedine cjeline - zone, određene u kartografskom prikazu br. 4. »Način i uvjeti gradnje«.

Oblikom i veličinom građevne čestice mora se osigurati organiziranje potrebnih sadržaja tehnološkog procesa: građevine, prometne i manipulativne površine i parkirališta, kolni i pješački pristup, građevine individualne komunalne infrastrukture, zelene površine, ograđivanje i drugo.

Najmanja dopuštena veličina građevne čestice u zoni mješovite poslovne namjene (K) je 2.000 m2, a najmanja širina na građevnom pravcu 25 m.

Najmanja dopuštena veličina građevne čestice u zoni trgovačko-servisne namjene (K2) je 10.000 m2.

Najmanja dopuštena veličina građevne čestice u obrtničkoj zoni (K4) je 1.000 m2, a najmanja širina na građevnom pravcu 20 m.

Najveća dopuštena veličina građevne čestice u obrtničkoj zoni (K4) je 3000 m2, a za ostale cjeline - zone se ne određuje.

Namjena građevina

Članak 11.

Osnovna namjena građevine mora biti u skladu s uvjetima određivanja namjene površina i kartografskim prikazima br. 1 »Korištenje i namjena površina« i br. 4 »Način i uvjeti gradnje«. Uz osnovnu namjenu, u sklopu građevine može se organizirati i druga djelatnost - prateća ili u funkciji osnovne djelatnosti, na način da ne ometa proces osnovne djelatnosti.

Građevinom gospodarske djelatnosti se smatra građevina koja je u cjelini ili pretežitim dijelom namijenjena obavljanju djelatnosti gospodarske namjene određene člankom 4. ovih odredbi.

Građevinom se smatra i više građevina na istoj građevnoj čestici međusobno funkcionalno i tehnološki povezanih u jednu cjelinu.

Na građevnoj čestici većoj od 5000 m2 može se organizirati djelatnost više korisnika i različite namjene, u skladu s ostalim odredbama ovog plana.

Veličina i površina građevina

Članak 12.

Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig) građevne čestice (odnos izgrađene površine i površine građevne čestice) iznosi:

- za mješovitu poslovnu namjenu: 0,40

- za trgovačko servisnu namjenu: 0,35

- za obrtničku namjenu: 0,35

Najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (Kis) građevne čestice (odnos građevinske bruto površine i površine građevne čestice) iznosi:

- za mješovitu poslovnu namjenu: 0,90

- za trgovačko servisnu namjenu: 0,80

- za obrtničku namjenu: 0,80

Najmanji dopušteni koeficijent iskorištenosti građevne čestice iznosi kis = 0,2.

Članak 13.

Najveći dopušteni broj etaža (E) je 2 nadzemne etaže i 1 podrumska etaža (Po+P+1).

Najveća dopuštena ukupna visina građevine (V), mjerena od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do najviše točke krova iznosi 9,0 m.

Dijelovi građevina na građevnoj čestici u sklopu trgovačko servisne namjene (K2) mogu biti do 50% viši od najveće dopuštene visine građevine (do 13,5 m), a reklamna oznaka na građevini može biti visine do 18 m. Najveća dopuštena površina viših dijelova građevine je 10% najveće dopuštene izgrađene površine građevne čestice.

Podrum (Po), odnosno jednu podzemnu etažu, dopušteno je graditi unutar gradivog dijela građevne čestice. Podrum se uključuje u izračun iskoristivosti građevne čestice (Kis).

Do podruma se može urediti kolni pristup - rampa najveće dopuštene širine 8 m. Visina podruma u dijelu pristupa - rampe ne uračunava se u ukupnu visinu građevine.

Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 14.

Cjelokupni tlocrt građevine, uključujući i podrum, mora biti smješten unutar granice gradivog dijela čestice, određenog građevnim pravcem i udaljenostima od ostalih granica građevnih čestica.

Građevni pravac mora biti udaljen od regulacijskog pravca najmanje :

- za mješovitu poslovnu namjenu: 12 m

- za trgovačko servisnu namjenu: 16 m

- za obrtničku namjenu: 8 m

Udaljenost gradivog dijela građevne čestice od ostalih granica građevne čestice iznosi najmanje:

- za mješovitu poslovnu namjenu: 6 m

- za trgovačko servisnu namjenu: 10 m

- za obrtničku namjenu: 5 m

Udaljenost gradivog dijela građevne čestice od obvezne zelene površine u sklopu građevne čestice, određene u kartografskom prikazu br 4. »Način i uvjeti gradnje«, iznosi najmanje 5 m, a izuzetno za obrtničku namjenu najmanje 3 m.

Dopušta se rekonstrukcija postojećih poluugrađenih građevina na k.č. 736/9 i 736/10 u maksimalnoj dužini gradivog dijela granicom građevne čestice do 20 m.

Članak 15.

Unutar gradivog dijela građevne čestice se uz osnovne građevine mogu graditi i ostale građevine: prateće i pomoćne građevine, druge građevine prema zahtjevima tehnološkog procesa, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji, nadstrešnice i sl.

Izvan gradivog dijela građevne čestice mogu se graditi:

- potporni zidovi, prometne kolne i pješačke površine, parkirališta, infrastrukturni vodovi i sl.;

- iza građevnog pravca i na udaljenosti najmanje 3,0 m od granice građevne čestice - infrastrukturne građevine (plinska stanica, uređaji odvodnje otpadnih voda, trafosta

nice i sl.), kolni pristup - rampa do podruma, nadstrešnice parkirališta, pergole i konstrukcije kolektora sunčane energije;

- nadstrešnica nad ulazom u osnovnu građevinu dubine do 1,5 m ispred građevnog pravca.

Na građevnoj čestici većoj od 5.000 m2 dozvoljeno je graditi više osnovnih građevina. Više građevina na jednoj građevnoj čestici gradi se kao sklop ili na međusobnoj udaljenosti koji iznosi najmanje zbroj polovica visina susjednih građevina.

Smještaj građevine na građevnoj čestici mora, ovisno o namjeni građevine i organizaciji tehnološkog procesa, omogućiti neometan kolni pristup, manevriranje vozila i organizaciju protupožarnih pristupa.

Oblikovanje građevina

Članak 16.

Građevine gospodarske - poslovne namjene treba oblikovati u slogu suvremene arhitekture poslovnih građevina, uključujući montažnu gradnju u betonu ili čeliku, primjenu suvremenih materijala i slobodniju kolorističku obradu.

Pročelja skladno oblikovati ujednačenom raščlambom ploha i otvora, a primijenjene materijale, dimenzije i tipove otvora unificirati.

Sklop građevina na jednoj čestici treba činiti oblikovnu cjelinu usklađenih gabarita, kod svih elemenata sklopa (osnovne i pomoćne građevine) primijeniti iste principe oblikovanja i iste materijale završne obrade.

Krovište građevine može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja. Vrsta pokrova ne određuje se.

Na krovište je dopušteno ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje i kolektore sunčane energije.

Uređenje građevnih čestica

Članak 17.

Građevne čestice načelno se uređuju kao platoi. Nivelacijske kote platoa određuju se obzirom na planirano uređenje građevne čestice, topografiju terena, priključak na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu.

Potporni zidovi izvode se maksimalnih visina do 3,0 m, a veće visinske razlike savladavaju se oblikovanjem terena (pokosima) u sklopu zelenih površina unutar građevne čestice ili izvedbom platoa u više razina.

Oblikovanjem terena ne smiju se narušiti uvjeti korištenja susjednih građevnih čestica i javnih prometnih površina.

Najmanje 20 % površine građevne čestice uređuje se kao zelena površina. Zelene površine uređuju se na određenim obveznim zelenim površinama u sklopu cjelina - zona i, u pravilu, rubnim dijelovima građevnih čestica.

Obvezne zelene površine u sklopu cjelina - zona, određene u kartografskom prikazu br 4. »Način i uvjeti gradnje«, su u funkciji oblikovanja i zaštite prostora prema javnim prometnim površinama i naselju.

Obvezne zelene površine određuju se kao pojas zelenila u širini 6 m, a dijelom se mogu pripojiti građevnoj čestici javne prometne površine, ili u njenom sklopu urediti pojedini objekti ceste (potporni zid, odvodnja oborinskih voda i sl.).

Članak 18.

U pojasu »ograničenja gradnje i uređenja prostora«, određenom u kartografskom prikazu br. 4. »Način i uvjeti gradnje«, mogu se uređivati zelene površine, parkirališta za osobna vozila, pješačke površine, te graditi građevine - dijelovi građevina sa uredskim, trgovačkim i drugim tihim i čistim sadržajima koji ne odstupaju od kriterija za naseljske površine.

U tom pojasu ne smiju se uređivati parkirališta za teška vozila, otvorene manipulativne površine, skladištenje na robe na otvorenom, spremnici za prikupljanje otpada i sl.

Članak 19.

Građevne čestice mogu se ograđivati ogradom od kamena, metala, prefabriciranih betonskih elemenata ili kao zelena živica. Ograda se može postaviti rubom građevne čestice ili rubom uređenog platoa.

Ograde se mogu izvoditi kao puna ograda do visine 1,0 m, a do ukupne visine od 2 m kao transparentna ograda ili zelena živica.

Članak 20.

Organizacijom kolnog priključka i prometa unutar građevne čestice, obzirom na vrstu djelatnosti i tehnološki proces, mora se osigurati neometano odvijanje prometa na javnim prometnim površinama i propisani protupožarni pristupi građevini.

U sklopu svake građevne čestice mora se osigurati najmanji broj parkirnih-garažnih mjesta prema slijedećim odredbama:

-1 PM za svako vozilo koje koristi u poslovanju

-1 PM na dva zaposlena

-1 PM na 25 m2 građevinske bruto površine maloprodajnog prostora

-1 PM na 60 m2 građevinske bruto površine veleprodajnog prostora

-1 PM na 50 m2 građevinske bruto površine za ostale (servisne, uslužne i sl.) djelatnosti namijenjene širem krugu korisnika (građanima)

- za druge djelatnosti prema potrebama tehnološkog procesa

U postupku ishođenja lokacijske dozvole potrebno je utvrditi i eventualne dodatne parkirališne potrebe. Pri tome je potrebno voditi računa o broju i strukturi zaposlenih, očekivanom broju posjetitelja i intenzitetu opskrbnog prometa.

Površine parkirališta uređuju se sadnjom visokog zelenila ili nadstrešnicama od laganih materijala. Nadstrešnice parkirališta se ne uključuju u izračun koeficijenata izgrađenosti i iskorištenosti građevne čestice.

Priključenje građevne čestice na javno- prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 21.

Građevna čestica mora imati izravni kolni i pješački pristup na javnu prometnu površinu - prilaznu cestu, minimalne širine 8 m.

U sklopu obrtničke zone (K4) dopušta se organizacija kolno-pješačkog pristupa najmanje širine 7 m i dužine do 50 m.

U sklopu mješovite poslovne zone (K) dopušta se organizacija kolno-pješačkog pristupa najmanje širine 9 m i dužine do 80 m.

Na kolno-pješački pristup može se priključiti više građevnih čestica.

Članak 22.

Građevna čestica mora biti priključena na elektriku, vodovod i javnu kanalizaciju (odnosno do izgradnje javnog sustava vlastiti zatvoreni sustav s uređajem za biološki ili drugi odgovarajući stupanj pročišćavanja).

Odvodnja oborinskih voda rješava se na odgovarajući način u sklopu pojedine građevne čestice.

Članak 23.

Priključci na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu, označeni u kartografskom prikazu br. 4 »Način i uvjeti gradnje«, načelno su određeni i mogu se odrediti na drugoj poziciji regulacijskog pravca, uz uvjet da nagib pristupa ne prelazi 10 %.

3. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

3.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

3.1.1. CESTOVNA MREŽA

Članak 24.

Na području obuhvata Plana određene su površine i tehnički elementi za izgradnju i rekonstrukciju prometne infrastrukture, prikazani na kartografskom prikazu broj 2a. »Prometna i ulična mreža«.

Članak 25.

U kartografskom prikazu br 2.a. »Prometna i ulična mreža« određene su površine građevnih čestica javnih prometnih površina koje uključuju uređenje kolnika, nogostupa, usjeka, nasipa i ostalih objekata ceste, i uređenih zelenih površina. Detaljni odnosi između tih površina mogu se izvedbenom dokumentacijom korigirati u detalju, ukoliko ne narušavaju planiranu organizaciju prostora i druge odredbe Plana.

Lokalne ceste

Članak 26.

Za postojeću lokalnu cestu L58111 (izvan obuhvata plana) utvrđuje se zaštitni pojas širine 30 m, označen u kartografskom prikazu br. 3 »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«.

Rekonstrukcija ceste obuhvaća izgradnju pješačkog nogostupa širine 1,6 m i uređenje postojećih i planiranog priključka.

Regulacijski pravac građevnih čestica poslovne namjene mora biti odmaknut najmanje 2 m od ruba postojećeg kolnika.

Za ishođenje lokacijske dozvole odnosno uređenje prostora u zaštitnom pojasu, potrebno je zatražiti posebne uvjete nadležne uprave za ceste, u skladu s Zakonom o javnim cestama.

Članak 27.

Za cestu A-A (dio stare trase državne ceste D8 - planirana lokalna cesta) utvrđuje se zaštitni pojas širine 19 m, označen u kartografskom prikazu br. 3 »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«.

Rekonstrukcija ceste obuhvaća izgradnju obostranog pješačkog nogostupa širine 1,6 m i uređenje pristupa planiranim građevnim česticama.

Zadržava se postojeća širina kolnika 2 x 3,5 m, a minimalni profil (građevna čestica) ceste utvrđuje se širine 11 m.

Ostale ceste

Članak 28.

Cestu B-B (postojeća nerazvrstana cesta uz sjeverozapadni rub obuhvata plana) planira se rekonstruirati u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Općine Matulji za nove nerazvrstane ceste, neposrednom provedbom tog plana. Za cestu je određen zaštitni pojas širine 15 m.

Rekonstrukciju ceste potrebno je izvesti u cijelom potezu, uključujući i križanje sa cestom A-A.

Širina kolnika je 2 x 3,0 m, ukupni profil ceste minimalne širine 8,5 m, sa poprečnim nagibima 2,5 % i maksimalnim uzdužnim nagibom do 5 %.

Cesta je planirana za dvosmjerni promet, s proširenjem u zavojima za teretna vozila s prikolicom i tegljač s poluprikolicom.

Kolnička konstrukcija treba biti dimenzionirana za teški teretni promet.

Uz prometnicu se predviđa izgradnja jednostranog pješačkog nogostupa, u širini od 1,6 m.

Članak 29.

Ceste se moraju projektirati, graditi i uređivati na način da se omogući vođenje komunalne infrastrukture.

Obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i zaokretne radijuse, a u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.

Članak 30.

Sve prometne površine trebaju biti izvedene u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Članak 31.

Oborinske vode s površina prometnica treba sustavom slivnika i kolektora prikupiti i provesti mrežom oborinske odvodnje do separatora masti i ulja te upustiti u tlo putem upojnih građevina.

Priključci građevnih čestica i kolno-pješački pristupi

Članak 32.

Kolni priključci pojedinih građevnih čestica ostvaruju se neposrednim povezivanjem na navedene prometnice. Kolni priključci načelno su određeni su u kartografskim prikazima 2.a.»Prometna i ulična mreža« i 4.»Način i uvjeti gradnje«.

Izuzetno se može formirati i više priključaka. Kod interpolacije priključka potrebno je osigurati odgovarajuću udaljenost između dva priključka.

Na priključcima treba osigurati mogućnost prolaska teretnih vozila (tegljača s prikolicom).

Priključke je potrebno izvesti na način da ne ometaju odvijanje prometa na javnim prometnim površinama (ulazna rampa odmaknuta za dužinu vozila, preglednost).

U sklopu zona poslovne namjene mogu se urediti interni kolno pješački pristupi za više građevnih čestica. Pristupi se uređuju na lokacijama označenim za kolne priključke. Minimalna širina pristupa u zoni mješovite namjene (K) je 9 m, a u zoni obrtničke namjene (K4) 7 m.

3.1.2. JAVNA PARKIRALIŠTA

Članak 33.

Potrebne površine za parkiranje vozila osiguravaju se u sklopu građevnih čestica, prema odredbama iz članka 20. ovih Odredbi za provođenje.

3.2. UVJETI GRADNJE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 34.

Povezivanje na elektroničko komunikacijsko čvorište će se osigurati telekomunikacijskom kanalizacijom izvedenom uz autocestu prema udaljenom pretplatničkom stupnju, povezivanjem točke B i točke C (označene u kartografskom prikazu 2.b.»Telekomunikacijska mreža«).

Kao privremeno rješenje mogu se koristiti postojeći TK resursi u točki A (označena u kartografskom prikazu 2.b.), odnosno priključenjem na postojeći TK kabel.

U okviru koridora prometnica (nogostupi) izgraditi novu distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) kapaciteta 2/3 kom polietilenskih ili fleksibilnih PEHD/FD cijevi 1=50 mm, u ovisnosti o potrebama, sa standardiziranim montažnim zdencima.

Investitor pojedine građevine mora izgraditi kabelsku kanalizaciju za pristupnu elektroničku komunikacijsku mrežu primjerenu namjeni građevine, te postaviti elektroničku komunikacijsku mrežu i pripadajuću elektroničku komunikacijsku opremu.

Točna trasa privodne DTK i povezivanje na priključne točke odrediti će se projektnom dokumentacijom za ishođenje lokacijske i građevne dozvole, koju je potrebno ishoditi suglasnost nadležnog tijela.

Članak 35.

Pri projektiranju i izvođenju TK infrastrukture obvezatno se pridržavati važećih propisa kao i propisa o minimalnim udaljenostima od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

Za izgradnju DTK na planiranim pravcima osigurati koridor širine 40 - 45 cm. Dimenzije rova su u prosjeku 0,4 x 0,8 m, osim na prekopima prometnica gdje je dubina rova 1,0 m.

U zoni elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme ne smiju se izvoditi radovi niti graditi nove građevine koje bi mogle oštetiti ili ometati rad te infrastrukture ili opreme.

Članak 36.

U obuhvatu plana, u sklopu građevnih čestica poslovne namjene, dopušta se gradnja GSM postaja druge i treće generacije za potrebe javne pokretne elektroničke komunikacijske mreže uz poštivanje zakonskih odredbi, kao i ostalih propisanih uvjeta za takvu vrstu građevina. Antenski sustavi na građevini mogu biti visine najviše 5 m iznad najveće visine građevine.

3.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

Članak 37.

Gradnju instalacija, objekata i uređaja komunalne infrastrukture treba izvesti u skladu s tehničkim uvjetima navedenim u obrazloženju Plana i kartografskim prikazima »Komunalna infrastrukturna mreža«.

Horizontalni i vertikalni razmaci i križanja pojedinih instalacija trebaju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima.

U projektiranju i realizaciji instalacija, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, dopuštena su manja odstupanja ukoliko ne narušavaju uvjete korištenja javnih prometnih površina i građevnih čestica poslovne namjene.

Trase mreža treba gdje god je moguće voditi javnim površinama.

3.3.1. VODOOPSKRBA

Članak 38.

Vodoopskrba korisnika unutar obuhvata Plana osigurava se iz postojećeg vodoopskrbnog sustava, priključkom na opskrbnu mrežu iz V. »Kavrani breg« (1090 m3 t646) preko R.S. »Rupa« (t448, 4,3 bara).

Članak 39.

Trase razvodne i protupožarne vodovodne opskrbne mreže vode se prometnicama, u zajedničkom kanalu s ostalim instalacijama. Cijevi su profila 1 100 i 1 150, od »Duktile« nodularnog liva, tipa prema očekivanim najvećim pritiscima.

Cijevi se polažu u rov s pješčanom oblogom. Nadsloj nad cijevima je najmanje 100 cm (poželjno 110 - 130 cm).

Za protupožarnu zaštitu planiraju se nadzemni požarni hidranti 1 80 mm na propisanom međusobnom razmaku 100 - 120 m.

Priključci planiranih građevina s vodomjerom za obračunavanje utroška vode izvode se na javnoj površini ili površini s javnim pristupom. Točna lokacija priključka odrediti će se prilikom izrade projektne dokumentacije samih građevina prema uvjetima davatelja usluge - K.D. »Komunalac«.

3.3.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

Članak 40.

Sve aktivnosti na izgradnji sustava odvodnje vršit će se u skladu s odredbama Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugih pravnih propisa, te usvojenom koncepcijom rješavanja odvodnje otpadnih voda na prostoru Općine Matulji. Predviđen je razdjelni sustav odvodnje, što znači da će se odvojeno prikupljati, odvoditi i tretirati sanitarne otpadne vode od oborinskih voda i voda od pranja radnih platoa.

Članak 41.

Zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda i tehnoloških otpadnih voda planiranih sadržaja u obuhvatu Plana osigurati će se priključkom na planirani javni sustav sanitarne kanalizacije naselja Rupa.

Tehnološke vode kao i one iz ugostiteljskih djelatnosti treba prije upuštanja u javnu mrežu internom obradom svesti na kvalitetu propisanu za komunalne otpadne vode.

Do izgradnje javnog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda dopušteno je sanitarne otpadne vode s radnih platoa - građevnih čestica kondicionirati preko manjih individualnih uređaja s biološkim ili s drugim odgovarajućim stupnjem pročišćavanja s upuštanjem u tlo preko upojnih bunara.

Izgradnja tih uređaja kao i njihovo održavanje je obveza vlasnika (korisnika) pojedinih platoa - građevnih čestica.

Nakon izgradnje javnog sustava, korisnici su dužni priključiti se na taj sustav.

Članak 42.

Čiste oborinske vode s krovnih i sličnih površina se prikupljaju i upuštaju u podzemlje upojnim građevinama u sklopu pojedine građevne čestice.

Oborinske vode s manipulativnih i parkirališnih površina pojedinih građevnih čestica - radnih platoa će se odvoditi, kondicionirati i deponirati u tlo za svaku građevnu česticu posebno u sklopu njene opreme i organizacije rada.

Rješenjem odvodnje oborinskih otpadnih voda u sklopu građevne čestice treba spriječiti preljevanje na javne površine ili susjedne građevne čestice.

Članak 43.

Oborinske vode s cestovnih površina (kolnik i pločnik) se zasebnom mrežom kanala odvode do upojnih bunara s prethodnom separacijom ulja i masti.

Članak 44.

Trase kanalske mreže unutar obuhvata Plana položene su prema konfiguraciji terena i uzdužnim profilima prometnica po kojima su kanali maksimalno vode.

Sanitarna kanalizacija dijelom se, obzirom na konfiguraciju terena, vodi površinama poslovne namjene. Prilikom uređenja građevnih čestica treba voditi računa o nivelaciji terena i mogućnostima gravitacionog tečenja.

Kanalska mreža obje kanalizacije predviđena je od PVC cijevi s betonskim oknima i poklopcima prema očekivanom opterećenju, profila 1 30 i 1 25 cm.

3.3.3. ELEKTROENERGETIKA

Članak 45.

Planirane trafostanice 20/0,4 kV graditi će se na lokacijama određenim u kartografskom prikazu 2.c. »Elektroopskrbna mreža«. Trafostanice će se graditi kao samostojeće građevine, na zasebnim parcelama, uz uvjet da im je osiguran pristup na javnu prometnu površinu, na građevnoj čestici minimalne površine od 48 m2.

U slučaju da pojedini kupci električne energije zahtijevaju vršnu snagu koja se ne može osigurati iz novoplaniranih trafostanica 20/0,4 kV iz ovog plana ili žele imati vlastitu trafostanicu s mjerenjem na srednjem naponu, trebaju osigurati lokaciju trafostanice 20/0,4 kV unutar svoje građevinske čestice, odnosno prostora obuhvaćenog ovim planom. Trafostanicu je moguće graditi kao samostojeću ili kao ugradbenu u sklopu građevine kupca.

Novoplanirani vodovi 20 kV i 0,4 kV naponskog nivoa izvoditi će se isključivo sa podzemnim kabelima po trasama koje su načelno prikazane u kartografskom prikazu 2.c. »Elektroopskrbna mreža«.. Moguća odstupanja trasa biti će obrazložena kroz projektnu dokumentaciju. Nove trafostanice graditi će se za kabelske priključke na srednjem naponu i kabelske rasplete na niskom naponu.

Članak 46.

Javna rasvjeta javnih prometnih površina unutar zone plana riješiti će se prema zasebnim projektima, kojima će se definirati njeno napajanje i upravljanje, tip stupova i njihov razmještaj u prostoru, odabir armatura i sijalica i traženi nivo osvijetljenosti.

Članak 47.

Prije izrade projekta električnih instalacija novih građevina predviđenih ovim planom, investitor je dužan zatražiti uvjete priključenja na distributivnu mrežu od nadležne distribucije.

3.3.4. PLINOOPSKRBA I ALTERNATIVNI IZVORI ENERGIJE

Članak 48.

U poslovnoj zoni planira se mogućnost korištenja ukapljenog naftnog plina (UNP). UNP se skladišti u bocama ili spremnicima, a može se koristiti i kao umreženi energent za opskrbu određenog broja potrošača.

Predviđa se racionalno korištenje energije korištenjem dopunskih izvora. Dopunski su izvori energije prirodno obnovljivi izvori, prvenstveno sunce.

4. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 49.

Javne zelene površine određene u kartografskom prikazu br. 1 »Korištenje i namjena površina su: zaštitne zelene površine (Z) i uređene zelene površine u sklopu površina - građevnih čestica javnih prometnih površina.

Članak 50.

Površine zelenila određenih u sklopu građevnih čestica javnih prometnih površina uređuju zatravnjenijem i sadnjom niskog raslinja.

Sastavni dio tih površina su i elementi cesta: nasipi, potporni i ogradni zidovi i objekti odvodnje oborinskih otpadnih voda. Tim površinama mogu se voditi i podzemni infrastrukturni vodovi.

Članak 51.

Zaštitne zelene površine (Z-1 i Z-2), određene u kartografskom prikazu br. 3 »Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina«, čuvaju se u postojećem stanju ili se kultiviraju sadnjom autohtonih kultura. Pri uređenju terena dopušteno je usklađivanje s oblikovnim i visinskim elementima uređenih platoa, uz obvezno ozelenjivanje.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO- POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 52.

U samom obuhvatu plana, kao i u njegovom neposrednom okruženju, nema zaštićenih prirodnih, kulturno-povijesnih i ambijentalnih vrijednosti i cjelina.

Zaštita ambijentalnih vrijednosti šireg prostora osigurava se primjenom svih odredbi ovog plana, odnosnih zakonskih akata, kao i organizacijom i praćenjem provedbe plana u skladu s postavljenim smjernicama i odredbama.

Posebno se to odnosi na formiranje zelenog pojasa širine 6 m u sklopu građevnih čestica - platoa prema površinama naselja, uređenjem površina, namjenom i oblikovanjem građevina orijentiranih prema površinama naselja.

Članak 53.

Kod svih infrastrukturnih radova (podzemnih vodova vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe i telekomunikacija, potrebno je ishoditi posebne konzervatorske uvjete nadležnog Konzervatorskog odjela.

6. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 54.

Proizvođači otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Zakona o otpadu i podzakonskih propisa donesenih temeljem Zakona. te s odredbama Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Članak 55.

Proizvođač otpada dužan je, u skladu s načelima ekološkog i ekonomskog postupanja, na propisan način obraditi i/ili odložiti otpad koji nastaje iz njegove djelatnosti.

Komunalni otpad, odnosno otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, skuplja se u propisane spremnike koji se postavljaju na organiziranim skupljalištima uređenim u sklopu pojedine građevne čestice, s kolnim prilazom za komunalno vozilo.

Tehnološki otpad, odnosno posebne vrste otpada, do odvoženja, odvojeno će skupljati svaki proizvođač otpada u sklopu svog prostora.

Proizvođač tehnološkog otpada može privremeno, na propisani način, skladištiti otpad unutar svog poslovnog prostora. Prostor za skladištenje mora biti obilježen, osiguran od utjecaja atmosferilija i bez mogućnosti utjecaja na podzemne i površinske vode.

Za skupljanje svog otpada moraju se koristiti odgovarajući spremnici, kontejneri i druga oprema kojom će se spriječiti rasipanje i prolijevanje otpada, te širenje prašine, mirisa i buke.

Članak 56.

Proizvođač otpada čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti dužan je otpad razvrstati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i svojstvima te osigurati propisne uvjete skladištenja za osiguranje kakvoće u svrhu ponovne obrade. Ako proizvođač otpada ne može iskoristiti vrijedna svojstva otpada, potrebno je prema zakonu i drugim pravnim propisima otpad dokumentirati, prijavljivati na burzi otpada i kao krajnju mjeru odložiti. Odložiti se smiju samo ostaci nakon obrade otpada ili otpad koji se ne može obraditi gospodarski isplativim postupcima uz propisane granične vrijednosti emisija u okoliš.

Članak 57.

Opasni otpad iz tehnološkog procesa mora se odvojeno skupljati. Proizvođač opasnog otpada obvezan je osigurati propisno skladištenje i označavanje opasnog otpada, do konačnog zbrinjavanja od strane ovlaštenih pravnih osoba.

Članak 58.

Radi sprječavanja nenadziranog postupanja s otpadom potrebno je voditi propisanu evidenciju i redovito dostavljati podatke o proizvedenom, skupljenom i obrađenom otpadu nadležnom tijelu.

Članak 59.

U zoni obuhvata Plana nije dozvoljeno trajno odlaganje otpada, a otpadom onečišćene površine treba sanirati.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 60.

Zaštita okoliša provodit će se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, Zakonu o zaštiti zraka, Zakonu o zaštiti od buke, Zakonu o vodama, Zakonu o otpadu i drugim zakonima i provedbenim propisima donesenim temeljem Zakona.

Članak 61.

Općina Matulji Programom zaštite okoliša utvrđuje mjere za sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš i mjere usmjerene na unapređenje stanja okoliša.

Ovim Planom određuju se kriteriji zaštite okoliša koji obuhvaćaju zaštitu tla, zraka, vode, zaštitu od prekomjerne buke, zaštitu od požara i mjere posebne zaštite.

Članak 62.

Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja nije dopuštena organizacija gospodarske djelatnosti čija tehnologija može štetnim i prekomjernim emisijama nepovoljno utjecati na okoliš, nije u skladu s propisanim mjerama zaštite okoliša, odnosno nije u skladu s ograničenjima zahvata određenih člankom 262. Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Obrtničke proizvodne djelatnosti mogu imati do 500 m2 građevinske bruto površine, s tehnološkim procesom organiziranim isključivo u zatvorenom prostoru i do 10 zaposlenih.

Zahvati koji su dopušteni ne smiju ispuštati u okoliš onečišćujuće tvari iznad graničnih vrijednosti emisija utvrđenih posebnim propisima.

Zaštita tla

Članak 63.

Osnovne mjere zaštite tla osiguravaju se građenjem na terenima povoljnih geotehničkih karakteristika, te dokazivanjem stabilnosti i nosivosti tla za izgradnju planiranih građevina.

Područje obuhvata plana se prema fizičko-mehaničkim značajkama nalazi u I. geotehničkoj kategoriji - zoni golog krša. Prostor je općenito povoljnih geotehničkih karakteristika za gradnju i nije podložan eroziji.

Prostor nema posebnih vrijednosti kao šumsko ili poljoprivredno tlo koje bi trebalo štititi.

Članak 64.

Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja nije dozvoljen unos štetnih tvari u tlo, izravno ili putem dispozicije otpadnih voda.

Zabranjeno je nepropisno odlaganje tehnološkog i drugog otpada, kojim se može prouzročiti zagađenje tla i podzemnih voda.

Zaštita zraka

Članak 65.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka i propisa donesenih temeljem Zakona.

Zahvatima na području Plana ne smije se narušiti postojeća (I.) kategorija kakvoće zraka, odnosno prouzročiti prekoračenje propisanih graničnih vrijednosti određenih Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku.

Prije izgradnje gospodarske građevine koja bi mogla biti izvor onečišćenja zraka treba utvrditi mjere zaštite primjenom najboljih dostupnih tehnologija, tehničkih rješenja i mjera.

Stacionarni izvori (tehnološki procesi, uređaji i objekti iz kojih se ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari) onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni, rabljeni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije određenih Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Poticati korištenje čistih energenata: ukapljenog naftnog plina, sunčeve energije i sl.

U organizaciji tehnološkog procesa i uređenjem građevne čestice spriječiti raznošenje prašine, širenje neugodnih mirisa i sl., kojima se može pogoršati uvjete korištenja susjednih građevnih čestica i površina naselja.

Zaštita voda

Članak 66.

Zaštita voda se provodi sukladno Zakonu o vodama te u skladu s propisima, odlukama i drugim dokumentima iz područja vodnoga gospodarstva.

Unutar obuhvata plana nema površinskih vodotoka. Za područje nije donesen plan upravljanja vodnim područjem.

Prostor je dijelom u sklopu zone djelomičnog ograničenja, prema Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće

na riječkom području (»Službene novine PGŽ« 6/94, 12/94, 12/95, 24/96 i 4/01). Svi zahvati u prostoru zone djelomičnog ograničenja mogu se obavljati ako nisu u suprotnosti s odredbama važeće Odluke. Mjere zaštite provode se sukladno članku 36. navedene Odluke.

Članak 67.

Zaštita voda provodi se primarno pravilnim zbrinjavanjem sanitarno-potrošnih, tehnoloških i oborinskih voda, u skladu s člancima 40. - 44. ovih Odredbi za provođenje.

Svi korisnici prostora dužni su osigurati propisani način odvodnje otpadnih voda, brinuti se o zaštiti i održavanju vodovodne mreže, hidranata i drugih vodovodnih uređaja unutar svoje čestice, te štititi pitku i sanitarnu vodu od zagađivanja.

Otpadne vode od pranja automobila, drugih vozila, strojeva i sl, garaža, mehaničarskih i bravarskih radionica i drugo, trebaju se pročistiti preko taložnica za krute tvari i odjeljivača za ulja, masti i tekuća goriva prije upuštanja u prijemnik.

Otpadne vode iz restorana, kuhinja javne ishrane i sličnih sadržaja moraju se na odgovarajući način pročistiti putem odjeljivača masti i ulja prije upuštanja u sustav javne odvodnje odnosno prijemnik.

Svi korisnici prostora moraju osigurati da kakvoća otpadnih voda, odnosno granične vrijednosti pokazatelja i dopuštene koncentracije opasnih i drugih tvari koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje odnosno u prijemnik, trebaju biti u skladu s odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima otpadnih i drugih tvari u otpadnim vodama.

Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata plana investitori su dužni ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

Zaštita od prekomjerne buke

Članak 68.

Mjere zaštite od buke provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke i provedbenih propisa donesenih temeljem Zakona.

Zahvatima na području Plana ne smiju se prekoračiti najviše dopuštene razine buke.

Za područje obuhvata plana određuje se najviša dopuštena razine buke prema propisanim vrijednostima za industrijska, skladišna i servisna postrojenja, i ne smije na granici pojedine građevne čestice prelaziti 80 dB(A).

Na vanjskoj granici zone prema stambenim zonama odnosno građevinskom području naselja buka ne smije prelaziti 55 dB(A) za dan i 45 dB(A) za noć.

Članak 69.

Za planirane građevine - sadržaje, primjenom mjera zaštite od buke kod projektiranja, građenja i odabira tehnologije, osigurati što manju emisiju zvuka, i to:

- odabirom i uporabom malobučnih strojeva, uređaja i sredstava za rad i transport

- izvedbom odgovarajuće zvučne izolacije građevina u kojima su izvori buke

- uređenjem planiranih zelenih površina u sklopu građevnih čestica

Mjere zaštite od požara

Članak 70.

Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Matulji, te mjera zaštite od požara predviđenih provedbenim odredbama Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

Kod projektiranja građevina, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati numeričku metodu TRVB 100, ili neku drugu opće priznatu metodu.

Kod određivanja međusobne udaljenosti građevina voditi računa o požarnom opterećenju građevine, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore građevine, vatrootpornosti građevine i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i drugo. Kada se izvode slobodnostojeće niske građevine, njihova međusobna udaljenost treba biti jednaka visini više građevine, odnosno minimalno 6 m. Međusobni razmak građevina ne može biti manji od visine sljemena krovišta više građevine. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.

Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe članka 11. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) i propisa donesenih temeljem tog Zakona.

Kod projektiranja novih prometnica ili rekonstrukcije postojećih, obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).

Prilikom projektiranja i gradnje garaža primijeniti austrijske smjernice TVRB N 106.

Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnog sustava obavezno je planiranje izgradnje hidrantske mreže sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06).

Temeljem članka 15.a Zakona o zaštiti od požara (NN 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).

Posebne mjere zaštite

Članak 71.

Posebne mjere zaštite se određuju sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN 29/83, 36/85, 42/86 i 30/94).

Članak 72.

Za prostor u obuhvatu plana nije utvrđena obveza izgradnje skloništa osnovne zaštite.

Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmještanjem, prilagođavanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi, a utvrđuje Planom zaštite i spašavanja Općine Matulji.

U obuhvatu plana se ne planiraju građevine javne namjene niti prostori za okupljanje većeg broja ljudi.

Deponij materijala uslijed urušavanja građevina se određuje izvan granica ovog plana, a utvrđuje Planom zaštite i spašavanja Općine Matulji.

Mogući izvori tehničko tehnološke nesreće na prostoru u obuhvatu plana mogu biti podzemni i nadzemni spremnici energenata (nafte, naftnih derivata i ukapljenog plina) poslovnih sadržaja u zoni.

Članak 73.

Mogućnost evakuacije ljudi i pristup interventnih vozila osigurava se organizacijom prometne mreže, uvjetima

gradnje novih prometnica, te određivanjem udaljenosti građevina od prometnica i određivanjem visina građevina.

Pravci evakuacije određuju se trasom lokalne ceste

Članak 74.

Zaštita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem građevina i građenjem u skladu sa seizmičkim kartama, zakonima i propisima. Do izrade nove seizmičke karte Primorsko-goranske županije, protupotresno projektiranje treba provoditi u skladu s postojećim seizmičkim kartama.

Maksimalni očekivani intenzitet potresa za povratni period od 500 godina, za ovo područje je 7o - 8o MSK-64 ljestvice.

Sve građevine moraju biti statički proračunate i dimenzionirane prema pravilima struke i na osnovi geotehničkih istražnih radova, te moraju zadovoljavati tehničke propise za građenje u seizmičkim područjima.

Članak 75.

Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

8. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 76.

Provedba plana, gradnja i uređenje površina vršit će se sukladno ovim Odredbama i kartografskom dijelu Plana, te zakonskim odredbama.

Članak 77.

Graditi se može samo na uređenom građevinskom zemljištu (II. kategorija uređenosti).

Građevna čestica mora imati osiguran kolni i pješački pristup na javnu prometnu površinu u skladu s člankom 21. ovih odredbi, propisani broj parkirnih/garažnih mjesta, priključak na zatvoreni sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, priključak na sustav vodoopskrbe i priključak na elektroenergetski sustav.

Članak 78.

Lokacijska dozvola za gradnju građevina s priključkom na cestu B-B se ne može utvrditi prije rekonstrukcije te ceste. Iznimno se dozvola može izdati ako je prije izdana lokacijska i građevna dozvola za cestu, te ako je trasa ceste iskolčena na terenu.

Članak 79.

Uređenje građevinskog zemljišta; priprema zemljišta za izgradnju, izgradnja prometne i komunalne infrastrukture i telekomunikacija, treba se međusobno uskladiti u dinamici projektiranja i realizacije, a u cilju racionalizacije troškova gradnje.

Članak 80.

Posebne uvjete građenja koji nisu navedeni u Planu utvrdit će nadležna tijela državne uprave, odnosno pravne osobe s javnim ovlastima kada je to određeno posebnim propisima, a obzirom na detaljni program izgradnje i uređenja pojedine građevne čestice.

8.1. OBVEZA IZRADE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA

Članak 81.

Za područje obuhvata plana ne određuje se obveza izrade detaljnih planova uređenja.

8.2. REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINA ČIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ NAMJENI

Članak 82.

Postojeća stambena namjena u sklopu građevine na k.č. 736/10 može se zadržati, odnosno rekonstruirati do najveće građevinske bruto površine od 150 m2.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

Plan je izrađen u četiri (4) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Matulji i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Matulji.

Po jedan izvornik čuva se u:

- Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,

- Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

- Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, ispostava Opatija,

- Pismohrani Općine Matulji.

Članak 84.

Tekstualni i grafički dijelovi i obvezni prilozi iz članka 2. ove Odluke, sastavni su dijelovi Plana, ali nisu predmet objave.

Članak 85.

Plan je izradio »Urbanistički studio Rijeka« d.o.o. iz Rijeke.

Članak 86.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/10-01/1

Ur. broj: 2156-04-10-62

Matulji, 18. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Željko Grbac, oec., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=697&mjesto=51211&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr