SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 43. Srijeda, 17. studenog 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

39.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09), te članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. studenog 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/08), (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora (Službene novine Primorsko goranske županije 15/08) izrađuju se i donose u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/ 09) te zahtjevima čija je osnovanost ocijenjena utemeljenom.

RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUO RAVNA GORA

Članak 3.

Razlozi za izmjenu i dopunu Plana su:

-potreba usklađenja s Prostornim planom Primorsko- goranske županije

-potreba usklađenja s važećim zakonskim propisima

-ocijeniti opravdanost i potrebu izrade planova užih područja (UPU-a i DPU-a) za pojedina područja, osim onih propisanih Zakonom (članak 75. stavak 2. i članka 77. stavak 2.)

-redefiniranje odredbi za provođenje PPU-a u cilju njihove jasnoće, te usklađenosti s važećim zakonskim odredbama i planovima višeg reda

-potrebno je PPU korigirati i uskladiti s potrebama razvoja turizma i turističke ponude (gradnja turističkih sadržaja različitih namjena - kampovi, mali obiteljski hoteli i hoteli, razvoj različitih grana turizma), te u tom cilju; detaljnije definirati izgradnju i sadržaje ugostiteljsko-turističke namjene

-u PPU unijeti podatke o novim infrastrukturnim građevinama čija se gradnja planira razvojnim studijama i projektima

-usklađenje plana s potrebama i propisima vezanim uz korištenje obnovljivih izvora energije

-revidirati i izvršiti preraspodjelu površina građevinskih područja svih naselja ili između pojedinih naselja uvažavajući sve primjedbe i zahtjeve za uvrštenje u granice građevinskog područja naselja koji se ocijene opravdanim (s aspekta pristupačnosti, dostupnosti javne komunalne infrastrukture te blizine postojećih građevina. Pri izmjeni i dopuni građevinskih područja voditi računa o potrebi gradnje objekata javne i društvene namjene te objekata gospodarske namjene koji se po svom karakteru mogu realizirati unutar zona stanovanja

-podizanje razine socijalne osjetljivosti Plana (npr. posebna skrb za stare i nemoćne i sl.)

-usklađenje plana s novim propisima iz domene zaštite okoliša i zaštite prirode

-stvaranje preduvjeta za pravodoban, kvalitetan i sveobuhvatan razvoj gospodarstva

-drugi, manji zahvati i korekcije plana prema pojedinačnim zahtjevima stanovništva

OBUHVAT PLANA IZMJENA I DOPUNA PPUO RAVNA GORA

Članak 4.

Granica obuhvata PPUO Ravna Gora obuhvaća sav prostor koji teritorijalno pripada Općini Ravna Gora kao jedinici lokalne samouprave.

OCJENA STANJA U OBUHVATU OPĆINE RAVNA GORA

Članak 5.

U razdoblju primjene PPUO Ravna Gora uočeni su određen nedostaci koji su ili rezultat novih zakonskih regulativa ili promjena koje su uzrokovane tempom života, usvajanjem novih tehnologija ili novim opredjeljenjima i trendovima razvoja.

Neosporno je potrebna izmjena i dopuna Plana kako bi se on uskladio s novonastalim potrebama i bio kvalitetna podloga i poticaj njihova razvoja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUO RAVNA GORA

Članak 6.

Osnovni ciljevi izmjena i dopuna je kvalitetniji i sveobuhvatniji prostorni i gospodarski razvoj područja Općine Ravna Gora na načelima održivog razvoja.

Programska polazišta izmjena i dopuna su:

-Zakon o prostornom uređenju i gradnji

-Prostorni plan uređenja Primorsko-goranske županije s novim trendovima iz oblasti zaštite prirode i okoliša

-usklađenje sa strateškim dokumentima razvoja RH

-poticaj razvoju svih turističkih i gospodarskih grana.

POPIS POTREBNIH STRUČNIHN PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna PPUO biti će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja, te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Ne procjenjuje se potrebnim izrada dodatnih Stručnih podloga za izradu ovih izmjena i dopuna Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Za izradu Plana koristiti će se podloge u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak i 163/04), odnosno kartografske podloge iz PPUO Ravna Gora (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 15/08).

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU DETALJNOG PLANA UREĐENJA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PPUO RAVNA GORA

Članak 9.

U postupku izrade Izmjena i dopuna Plana zahtijevati će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih tijela i osoba:

-Županijski zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije u Rijeci

-Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Zagreb

-Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Zagreb

-Ministarstvo obrana, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zagreb

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

-Hrvatska uprava za ceste, Zagreb

-Autoceste Rijeka - Zagreb, Koturaška 43, Zagreb,

-Hrvatske šume - šumarija Ravna Gora

-HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., Distribucijsko područje Elektroprimorje Rijeka, Rijeka

-HEP, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Skrad

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb

-Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

-Upravna tijela Županje

-Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice

-Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu

-Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze

-Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

-Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

-Komunalno društvo Komunalac d.o.o., Delnice

Ako se tijekom izrade Izmjena i dopuna PPUO Ravna Gora za to ukaže potreba u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

Pozivaju se tijela i osobe određene posebnim propisima iz ovog stavka da u roku od 30 dana od primitka ove Odluke dostave zahtjeve (podatke, planske smjernice i planske dokumente) za izradu Plana.

Tijelo i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga koji su potrebni za izradu Izmjene i dopune Plana.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Ravna Gora financirati će se iz proračuna Općine Ravna Gora.

Članak 11.

Za vrijeme izrade Izmjene i dopune PPUO nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

Članak 12.

Sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ova Odluka dostavit će se:

-Urbanističkoj inspekciji

-Tijelima i osobama iz članka 9. ove Odluke zajedno s pozivom za dostavu zahtjeva iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/10-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-10-5

Ravna Gora, 15. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr