SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 43. Srijeda, 17. studenog 2010.
OPĆINA RAVNA GORA
Moscenicka_draga-001

37.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08), članka 33. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) te članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 15. studenoga 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o uređenju prometa na području Općine Ravna Gora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuje promet na javno prometnim površinama na području Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu Općina) te mjere za njihovo provođenje.

Javno prometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se nerazvrstane ceste, trgovi, nogostupi, parkirališta i druge prometne površine koje su u funkciji vozila i pješaka na području Općine.

U smislu ove Odluke javno prometnim površinama smatraju se i dijelovi županijskih i lokalnih cesta koje prolaze kroz područje Općine.

Članak 2.

Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svakom sudioniku u prometu pod jednakim uvjetima, na način propisan Zakon o sigurnosti prometa na cestama i ovom Odlukom.

Na javnim prometnim površinama ne smiju se poduzimati radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti javnu prometnu površinu ili ugroziti sigurnost, protočnost prometa vozila i kretanje pješaka, bez prethodno pribavljene suglasnosti nadležnih službi Općine.

II. UREĐENJE PROMETA

Članak 3.

Ovom Odlukom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuje se promet na području Općine tako da se određuje:

1. ceste sa prednošću prolaza,

2. dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,

3. sustav tehničkog uređenja prometa,

4. ograničenje brzine kretanja vozila,

5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka, zaprežnih kola, gonjenja i vođenja stoke,

6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

7. zone smirenog prometa,

8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokada tih vozila,

9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,

10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i slično,

11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,

12. površina na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,

13. uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, kada se promet uređuje na djelu državne ili županijske ceste potrebna je i suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Članak 4.

Općinsko vijeće Općine odobrava načelniku Općine da uz prethodno odobrenje Policijske uprave može izdati suglasnost za zauzimanje dijelova nogostupa ogradama, stolovima i stolicama, štandovima, kioscima i slično pod uvjetima da se time ne smanjuje preglednost i da je za nesmetan i siguran prolaz pješaka ostavljena površina nogostupa najmanje 1,6 m.

Članak 5

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama odnosno javnim cestama zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravaka građevinskih objekata i instalacija odobrava Jedinstveni upravni odjel Općine uz prethodnu suglasnost policijske uprave, odnosno Ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Pod istim uvjetima iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel Općine može privremeno zabraniti promet na nerazvrstanoj cesti ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

Članak 6.

Odobrenje o privremenoj regulaciji prometa na javno prometnim površinama, Jedinstveni upravni odjel može donijeti i kada je neposredno ugrožena sigurnost prometa izvanrednim događajima kao što su poplave, požari, odroni zemlje ili pada kamenja i stijena, stabala, iznenadnog oštećenja kolnika i slično.

Osim slučajeva navedenih u stavku 1. ovog članka, opravdani slučaj za privremenu regulaciju i preusmjeravanje prometa smatra se i drugi predviđeni događaj koji utječe na sigurnost i protočnost prometa na javnoj cesti u smislu čl. 4. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja ceste.

O donesenom odobrenju iz stavka 1.ovog članka Jedinstveni upravni odjel dužan je obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

Članak 7.

Pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje ceste dužna je voditi brigu i poduzimati primjerene mjere radi omogućavanja sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa.

Dio ceste na kojem su nastale zapreke koje se ne mogu odmah ukloniti ili na kojima se izvode radovi ili je zatvo rena zbog toga što je ugrožena sigurnost i nesmetanost prometa mora se vidljivo obilježiti postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova i branika.

Članak 8.

Tehničkim uređenjem prometa u užem smislu smatra se određivanje mjesta za postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, svjetlosnih uređaja i određivanje načina rada tih uređaja, određivanje mjesta postavljanja prometne, zaštitne i druge opreme na prometnim površinama.

Tehničko uređenje prometa obavlja pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje cesta.

Pravna ili fizička osoba nadležna za održavanje cesta dužna je voditi evidenciju prometne signalizacije.

Članak 9.

Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu mogu na vrijeme i lako uočiti i danju i noću i pravovremeno postupiti u skladu sa njihovim značenjem.

Visina i položaj prometnog znaka moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pješaka i da ih pješaci i vozila ne zaklanjaju.

Prometni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima na cesti i zahtjevima sigurnosti te ako su oštećeni ili uništeni.

III. PROMET NA JAVNO-PROMETNIM POVRŠINAMA

Članak 10.

Promet na svim cestama i ulicama na području Općine Ravna Gora je dvosmjeran.

Članak 11.

Promet na svim prometnicama u naseljenim mjestima u nadležnosti Općine Ravna Gora ograničava se na 40 km/h osim na državnoj cesti D3 koja prolazi preko dijela Općine Ravna Gora, kroz mjesto Kupjak.

Članak 12.

Zone smirenog prometa, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, označuju se na kolniku ulica ispred osnovne škole, igrališta i drugih javnih objekata gdje se redovito okuplja veći broj osoba.

Potrebu poduzimanja odgovarajućih mjera za smirivanje prometa na cestama utvrđuje uprava za ceste koja upravlja tim cestama na prijedlog Općine.

Članak 13.

Na području Općine Ravna Gora na kolnicima suvremenog kolničkog zastora, asfalta, zabranjuje se promet utovarivačima, radnim strojevima, traktorima i strojevima za izvlačenje drva i slično s lancima na kotačima osim za potrebe čišćenja snijega u zimskim uvjetima.

Članak 14.

Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići i druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Zabranjuje se svim pravnim i fizičkim osobama neovlašteno iscrtavanje ili postavljanje fizičkih prepreka na javnim prometnim površinama u svrhu sprečavanja zaustavljanja ili parkiranja vozila.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora, Jedinstveni upravni odjel Općine može izdati odobrenje za postavu zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, radi slobodnog pristupa u objekt.

Troškove postavljanja i održavanja zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka snosi vlasnik ili korisnik objekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 15.

Vlasnik odnosno korisnik zemljišta dužan je brinuti da krošnje stabala i drugo raslinje, reklame, ogrjevna drva i drugi objekti ne ugrožavaju i ne ometaju normalan tok prometa te ne zauzimaju prostor iznad cijele širine kolnika u visini od najmanje 4,5 metara, da ne zaklanjaju rasvjetna tijela javne rasvjete, prometne znakove i svjetlosne signale, da ne ometaju preglednost na raskrižjima te da ne ulaze u slobodne profile kolnika i pješačkih zona.

Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ne postupi prema odredbi iz stavka 1. ovog članka, Jedinstveni upravni odjel Općine izdati će nalog ovlaštenoj organizaciji da to izvrši o trošku vlasnika odnosno korisnika zemljišta, po isteku osam dana od uručenja pismenog upozorenja.

IV. PARKIRANJE VOZILA

Članak 16.

Parkirališna površina je dio javno prometne površine namijenjene za parkiranje vozila (u daljnjem tekstu: javno parkiralište). Javno parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom, sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama.

Iznimno, dio javnih parkirališta može se privremeno koristiti za druge namjene (potrebe auto škole, zabavnih i sportskih manifestacija, radi izgradnje objekata i sl.) na temelju prethodnog odobrenja Načelnika općine, uz suglasnost policijske uprave.

Korisnik koji privremeno koristi javno parkiralište za druge namjene dužan je platiti naknadu za korištenje javne površine određenu posebnom odlukom o visini naknade za korištenje javnih površina.

Javno parkiralište može biti sa naplatom ili bez naplate. Javno parkiralište na kojem se obavlja naplata određuje Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. Visinu naknade za parkiranje utvrđuje odlukom Načelnik općine na prijedlog društva koje upravlja parkiralištima.

Organizacija i način naplate naknade za parkiranje, način davanja na uporabu rezerviranih odnosno povlaštenih parkirnih mjesta, utvrđuje se posebnom odlukom.

Poslove upravljanja, organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu obavlja pravna osoba koju određuje Općinsko vijeće Općine Ravna Gora i koja je dužna brinuti se o uređenju i održavanju parkirališta.

Sredstva prikupljena od naplate prihod su pravne osobe i koriste se za pokriće troškova poslovanja društva, održavanje postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta.

Članak 17.

Na javnim parkiralištima, dozvoljeno je parkiranje osobnih automobila i teretnih vozila do pet tona ukupne mase.

Zabranjuje se parkiranje radnih strojeva (utovarivači, strojevi za izvlačenje drva i sl.) na javnim površinama.

Članak 18.

Kao javna parkirališta na području Općine Ravna Gora utvrđuje se prostor:

a) u mjestu Ravna Gora,

-prostor ispred zgrade Općine, I. G. Kovačića 177,

-prostor u centru Ravne Gore, I. G . Kovačića 178,

-prostor ispred Sportsko poslovnog centra, I. G. Kovačića 174 a,

-prostor pored Doma kulture, I. G. Kovačića 132,

-prostor ispred Ambulante u Ravnoj Gori, Vatrogasna ulica 21,

-prostor kod mjesnog groblja u Ravnoj Gori,

-prostor kod Osnovne škole Dr. Branimira Markovića, I. Mažuranića 22,

-prostor kod Društvenog doma »Goranka«, Šahovska 6,

b) u mjestu Kupjak,

-prostor od crkve do Područne škole Kupjak, Kupjak 101 - 106,

-prostor ispred vatrogasnog doma, Kupjak 86,

c) u mjestu Stari Laz,

-prostor ispred Vatrogasnog doma, Stari Laz 80a,

d) u mjestu Stara Sušica,

-prostor ispred dvorca Stara Sušica, Karolinska cesta 85.

Parkiranje na navedenim lokacijama dozvoljeno je u skladu sa odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Članak 19.

Parkirališta iz članka 18. ove Odluke moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Parkirališta iz čl. 18. ove Odluke na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati izložen cjenik za parkiranje vozila, oznaku radnog vremena i dopuštenog trajanja parkirana.

Parkirališta na kojima se obavlja naplata moraju biti sa čvrstom podlogom (asfalt, beton, popločena površina) ili sa pješčanom podlogom.

V. PREMJEŠTANJE I BLOKIRANJE NEPROPISNO ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA

Članak 20.

Vozila koja su zaustavljena i parkirana suprotno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i odredbama ove Odluke ukloniti će se na temelju naloga prometnog redara ili policijskog službenika Ministarstva unutarnjih poslova i premjestiti na lokaciju koju za tu namjenu odredi općinski načelnik uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Poslove uklanjanja, premještanja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila obavlja pravna osoba ili pojedinac kojeg ovlasti općinski načelnik uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Visinu naknade troškova premještanja vozila određuje općinski načelnik uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova.

Troškove premještanja vozila podmiruje vlasnik odnosno korisnik vozila.

Članak 21.

Blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila, obavlja pravna osoba ili pojedinac po nalogu i prisutnost prometnog redara ili djelatnika Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Nakon deblokade vozila iz stavka 1. ovog članka, vlasnik odnosno korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo sa mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.

Visinu naknade troškova blokiranja odnosno deblokiranja vozila i ostale uvjete u vezi sa time određuje općinski načelnik.

VI. UKLANJANAJE DOTRAJALIH, OŠTEĆENIH I NAPUŠTENIH VOZILA I VOZILA BEZ REGISTARSKE OZNAKE.

Članak 22.

Zabranjeno je dotrajala, oštećena i napuštena vozila i vozila bez registarske oznake te dijelove vozila ostavljati na javno-prometnim površinama.

Vlasnik vozila ili dijelova vozila dužan je iste odmah ukloniti ili ih smjestiti u garažu, radionicu za popravak vozila ili predati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za skladištenje ili obrađivanje otpada.

Ako vlasnik vozila koje se nalazi na javnoj površini ili javno prometnoj površini ne ukloni vozilo ili dijelove vozila, komunalni redar naložit će Rješenjem uklanjanje istih na trošak vlasnika.

Pod dotrajalim, napuštenim ili oštećenim vozilima smatra se vozilo kojem nedostaje motor, jedan ili više kotača, prednja, stražnja ili bočna stakla, dio karoserije ili slično.

VII. NADZOR

Članak 23.

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavljaju prometni redar, komunalni redar, policijski službenici te druga zakonom ovlaštena tijela.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 24.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna i fizička osoba ako:

1. postavi zaštitnu ogradu, stupić ili drugu prepreku bez odobrenja Ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (članak 14. stavak 1. i 2.),

2. ne postupi sukladno članku 15. stavak 1. ove Odluke,

3. ostavi dotrajalo, oštećeno ili napušteno vozilo bez registarskih oznaka kao i dijelove vozila na javnim prometnim površinama (članak 22. stavak 1.),

4. parkira teretno vozilo ukupne mase veće od 5 tona, priključno vozilo, autobus, radne strojeve na lokacijama koje za to nisu predviđene (članak 17. stavak 2.).

Članak 25.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se na licu mjesta fizička osoba koja učini prekršaj iz članka 22. stavka 1. i 3.

Prometni redar ovlašten je naplatiti novčanu kaznu za prekršaj iz prethodnog stavka na mjestu izvršenja prekršaja kada je prekršitelj zatečen u njegovu izvršenju. O naplati novčane kazne izdaje se potvrda.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/10-01/4

Ur. broj: 2112/07-03-10-4

Ravna Gora, 15. studenoga 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr