SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 42. Petak, 5. studenog 2010.
OPĆINA OMIŠALJ
Moscenicka_draga-001

52.

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09 i 88/10) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. listopada 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente

Članak 1.

U Odluci o visini spomeničke rente (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/07 i 4/08) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom se Odlukom propisuje visina spomeničke rente koja se plaća na području Povijesne urbane cjeline Omišalj.

Povijesna urbana cjelina Omišalj utvrđena je Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske KLASA: UP/I- 612-08/05-06/0928, UR. BROJ: 532-04-01-1/4-10-4, od 9. veljače 2010. godine«.

Članak 2.

U članku 4. brojka: »3,00« zamjenjuje se brojkom: »1,00«.

Članak 3.

Riječi: »na području Kulturno-povijesne cjeline Omišalj« zamjenjuju se riječima: »na području Povijesne urbane cjeline Omišalj« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 021-05/10-01/12

Ur. broj: 2142-06-10-01-8

Omišalj, 21. listopada 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr